Thi ThỬ Thpt QuỐc Gia 2019 - ToÁn HỌc

50 cu hi | Total Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thi Th Thpt Quc Gia 2019 - Ton Hc

CLB GIA SƯ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG HCM
Môn: Toán học
Thời gian: 90 phút


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 6. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 10. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 12. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 14. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 15. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 16. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 17. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 20. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 23. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 24. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 25. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top