Thi Thử GIải Tích 2

21 cu hi | Total Attempts: 896

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thi Th GIi Tch 2

Được thực hiện bởi Chúng Ta Cùng Tiến


Questions and Answers
 • 1. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 6. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 10. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 12. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 14. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 15. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 16. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 17. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 20. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  Chọn câu đúng
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top