வெளிப்படுத்தல் (The Revelation)
30 Questions
பரிசுத்த வேத வினா போட்டி

திவ்ய வாசகனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் (The Book of Revelation to John)
 


Sharon Rose Ministries,
Let's be prepared

Erode, Tamilnadu, India

www.sharonrose.in
www.sharonrose.org.in