Tests Filozofijā

30 Jautjumi | Total Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tests Filozofijā

Tests kursā "Filozofija" nepilna laika neklātienes studentiem.


Questions and Answers
 • 1. 
  Cik darbus ir sarakstījis Sokrats?
  • A. 

   Vienu

  • B. 

   Nevienu

  • C. 

   Trīs

 • 2. 
  Sokrats ir
  • A. 

   Pirmais filozofs

  • B. 

   Platona sekotājs

  • C. 

   Aristoteļa slavenais dēls

  • D. 

   Platona dialogu centrālā persona

 • 3. 
  Kurš no šiem nav antīkais filozofs?
  • A. 

   Kants

  • B. 

   Platons

  • C. 

   Aristotelis

  • D. 

   Seneka

 • 4. 
  Kurš ir izteikuma „Domāju, tātad esmu” autors?
  • A. 

   Dekarts

  • B. 

   Platons

  • C. 

   Loks

  • D. 

   Huserls

 • 5. 
  Kam tiek piedēvēts teiciens „Es zinu, ka neko nezinu”?
  • A. 

   Aristotelim

  • B. 

   Diltejam

  • C. 

   Kantam

  • D. 

   Sokratam

 • 6. 
  Pirmssokratiķu jeb fiziķu filozofijas centrā ir jautājums par
  • A. 

   Debesu ķermeņu savstarpējo attiecību nozīmi kosmoloģijā

  • B. 

   To, no kā radies viss vieliski esošais

  • C. 

   To, kā debesu ķermeņi ietekmē cilvēku dzīvi

 • 7. 
  Ontoloģija ir
  • A. 

   Metode, kā nokļūt pie patiesām zināšanām

  • B. 

   Mācība par esamību

  • C. 

   Mācība par zināšanu ieguvi

 • 8. 
  Hermeneitika ir mācība par
  • A. 

   Apziņu un tās struktūru

  • B. 

   Labo un ļauno

  • C. 

   Saprašanu un tās nosacījumiem

  • D. 

   Pasaules un pārpasaules attiecībām

 • 9. 
  Kura no šīm disciplīnām nav filozofijas disciplīna
  • A. 

   Socioloģija

  • B. 

   Ētika

  • C. 

   Estētika

 • 10. 
  Saskaņas jeb koherences teorija patiesības kontekstā apzīmē
  • A. 

   Uzskatu, ka patiesība ir sprieduma attiecībās ar citām patiesībām

  • B. 

   Uzskatu, ka ir patiesības, kas nav patiesas

  • C. 

   Uzskatu, ka patiesības nepastāv

 • 11. 
  Atbilstības teorija patiesības kontekstā apzīmē
  • A. 

   Uzskatu, ka patiesība ir sprieduma atbilstība ideālam

  • B. 

   Uzskatu, ka patiesība ir sprieduma atbilstība ar īsteni esošo

  • C. 

   Uzskatu, ka nav atbilstības bez atbildības

 • 12. 
  Relatīvisms patiesības kontekstā apzīmē
  • A. 

   Uzskatu, ka patiesības nepastāv

  • B. 

   Uzskatu, ka nav kritēriju, kā noteikt patiesību

  • C. 

   Uzskatu, ka nav absolūtas, viennozīmīgas patiesības

 • 13. 
  Kas ir historisms?
  • A. 

   Uzskats, ka pastāv viena absolūta patiesība cauri visiem gadsimtiem

  • B. 

   Uzskats, ka senie cilvēki jau ir atklājuši visu patiesību

  • C. 

   Uzskats, ka vēsturē viss attīstās uz aizvien lielāku progresu

  • D. 

   Uzskats, ka katra atsevišķā parādība ir jānosaka noteikta laikmeta ietvaros

 • 14. 
  Hermeneitiskais riņķis ir
  • A. 

   Loģikas pamatprincips

  • B. 

   Teksta saprašanas pamatprincips

  • C. 

   Teksta pārprašanas pamatprincips

 • 15. 
  Transcendentālā filozofija nodarbojas nevis ar pašu priekšmetu izziņu, bet ar priekšmetu izziņas veida izziņu. Kas ir transcendentālās filozofijas aizsācējs?
  • A. 

   Kants

  • B. 

   Hēgelis

  • C. 

   Dekarts

  • D. 

   Platons

 • 16. 
  Lingvistiskā pavērsiena centrā ir
  • A. 

   Jautājums par valodas izcelšanos

  • B. 

   Jautājums par valodas uzbūvi

  • C. 

   Jautājums par valodas nozīmi izziņā un saprašanā

 • 17. 
  Autora nāve Rolāna Barta filozofijā nozīmē
  • A. 

   To, ka, sākot ar 20. gs. vairs nav neviena autora vārda īstajā nozīmē

  • B. 

   To, ka vienu un to pašu tekstu var uzrakstīt arī dažādi cilvēki

  • C. 

   To, ka, lai uzrakstītu tekstu, vairs nav nepieciešams autors

  • D. 

   To, ka teksta jēga nav pilnībā atkarīga no tās autora

 • 18. 
  Valodas ontoloģiskā dimensija norāda uz
  • A. 

   Valodas nespēju precīzi atspoguļot pasauli

  • B. 

   Valodas un pasaules nesaraujamo saistību

  • C. 

   Valodas instrumentālo iedabu

  • D. 

   Valodas transcendentālo raksturu

 • 19. 
  Kultūra filozofiskā skatījumā (E. Kasīrers) ir
  • A. 

   Simbolisko formu kopums

  • B. 

   Metaforu un metonīmiju kopums

  • C. 

   Paražas

  • D. 

   Lietu, kurās izpaužas augstākās cilvēka garīgās spējas, kopums

 • 20. 
  Kura no nosauktajām nav ētikas disciplīna
  • A. 

   Meta-ētika

  • B. 

   Semantiskā ētika

  • C. 

   Normatīvā ētika

  • D. 

   Pietietojamā ētika

 • 21. 
  Morālā dilemma
  • A. 

   Norāda uz vērtību plurālismu

  • B. 

   Norāda uz morālo vērtību zudumu pastāvošajā sabiedrībā

  • C. 

   Ietver konfliktu starp divām morāles prasībām

  • D. 

   Ietver konfliktu starp pareizu un nepareizu rīcību

 • 22. 
  Estētikas kā filozofijas disciplīna centrā izvirzās jautājums par
  • A. 

   Rīcības nozīmi un izvērtējumu

  • B. 

   Juteklisko pieredzi un tās nosacījumiem

  • C. 

   Relatīvisma un absolūtisma attiecībām

  • D. 

   Teksta saprašanas nosacījumiem

 • 23. 
  Filozofijā kā dzīvesmākslā
  • A. 

   Teorija un prakse ir savstarpēji saistīti lielumu

  • B. 

   Tiek dotas receptes kā pareizi dzīvot

  • C. 

   Cilvēks tiek uzskatīts par dabas daļu

 • 24. 
  Kura no minētajā mākslām ietilpst filozofijā kā dzīves mākslā
  • A. 

   Māksla nomirt

  • B. 

   Māksla dot padomus, kā ilgāk nodzīvot

  • C. 

   Pavārmāksla

  • D. 

   Māksla nedarīt to, ko citi grib, lai es darītu

 • 25. 
  Sokrats Platona darbā „Apoloģija”
  • A. 

   Dod receptes, kā cilvēkiem vajag dzīvot

  • B. 

   Māca, ka cilvēks ir visu lietu mērs

  • C. 

   Nodarbojas ar savas un citu cilvēku dzīves pārbaudīšanu

Back to Top Back to top