Testi I Matures-matematika E Avancuar

40 Pyetjet | Total Attempts: 164

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testi I Matures-matematika E Avancuar

Ky test mature është përgatit duke shfrytëzuar librin :MATURA 2014 Koha: 60 minuta  Përgatiti: Faton HyseniQershor, 2015


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa është distanca ndërmjet pikave   ?
  • A. 

    njësi katrore

  • B. 

    njësi katrore

  • C. 

     njësi katrore

  • D. 

     njësi katrore

 • 2. 
  Sa është perimetri i trekëndëshit, kulmet e të cilit janë pikat 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 3. 
  Ekuacioni i drejtëzës së dhënë në figurën vijuese është :  
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Cili është ekuacioni i drejtëzës së dhënë në figurë ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 5. 
  Ekuacioni i drejtëzës  është  , ndërsa drejtëza  është paralele me drejtëzën  dhe kalon nëpër pikën . Cili është ekuacioni i drejtëzës  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  Cili është ekuacioni i rrethit me qendër në pikëprerjen  të drejtëzave të dhëna në figurë dhe me gjatësi rrezeje  ? 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 7. 
  Cili është ekuacioni i rrethit me qendër në pikën  dhe rreze me gjatësi 5 njësi ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Cili ekuacion i përgjigjet parabolës së dhënë në figurë?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Sa është prodhimi vektorial i vektorëve  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  Janë dhënë vektorët 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  Nëse x është zgjidhje e ekuacionit logaritmik atëherë sa është vlera e  ?
  • A. 

   5

  • B. 

   -5

  • C. 

   3

  • D. 

   -3

 • 12. 
  Nëse , atëherë sa është vlera e  ?
  • A. 

   72

  • B. 

   78

  • C. 

   84

  • D. 

   90

 • 13. 
  Cila vlerë numerike e  është zgjidhje e ekuacionit eksponencial 
  • A. 

   -1

  • B. 

   -2

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 14. 
  Vlera e funksionit , për  është
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 15. 
  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 16. 
  Sa është , nëse  dhe këndi  gjendet në kuadrantin e dytë ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 17. 
  Është dhënë këndi  i tillë që  . Në cilin kuadrant ndodhet këndi  ?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 18. 
  Cila nga vlerat vijuese është zgjidhje e ekuacionit trigonometrik  për 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Janë dhënë termat e një vargu aritmetik . Sa është diferenca dhe termi i parë i tij ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Cili është termi i shtatë i progresionit ( vargut ) aritmetik nëse 
  • A. 

   -9

  • B. 

   -3

  • C. 

   3

  • D. 

   9

 • 21. 
  Sa është herësi i vargut ( progresionit ) gjeometrik për të cilin termi i parë është , ndërsa termi i dytë 
  • A. 

   -4

  • B. 

   -2

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 22. 
  Cila është kufiza e përgjithshme e vargut -4, -1, 2, 5, 8, ...  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 23. 
  Sa është vlera e limitit 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 24. 
  Sa është vlera e limitit  ?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 
  • D. 
 • 25. 
  Sa është vlera e limitit 
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   -2

Back to Top Back to top