Märgi, Kas Allolev Väide Töötajate

20 Questions | Total Attempts: 221

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mrgi, Kas Allolev Vide Ttajate

 


Questions and Answers
 • 1. 
  Kes neist on töötajate esindajad?
  • A. 

   Töötajate usaldusisik

  • B. 

   Töökeskkonnavolinik

  • C. 

   Asutuse juht

  • D. 

   Töötaja vahetu ülemus

  • E. 

   Ametiühingu usaldusisik

  • F. 

   Personalitöötaja

 • 2. 
  Märgi, kas allolev väide töötajate ja ametiühingu usaldusisiku vahelise erinevuse kohta on õige või vale! Ametiühingu usaldusisiku valivad ametiühinguliikmed, töötajate usaldusisiku valib töötajate üldkoosolek.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 3. 
  Märgi, kas allolev väide töötajate ja ametiühingu usaldusisiku vahelise erinevuse kohta on õige või vale! Kollektiivläbirääkimistel esindab töötajate usaldusisik kõikide töötajate huve, ametiühingu usaldusisik aga ainult ametiühinguliikmete huve.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 4. 
  Märgi, kas allolev väide töötajate ja ametiühingu usaldusisiku vahelise erinevuse kohta on õige või vale! Töötajate usaldusisiku tegevust reguleerib töötajate usaldusisiku seadus, ametiühingu usaldusisiku tegevust ainult ametiühingute seadus.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 5. 
  Millised allolevatest ei ole usaldusisiku õigused:
  • A. 

   Õigus tutvuda asutuse või ettevõtte töötingimuste ja töökorraldusega

  • B. 

   Õigus saada tööandjalt vajalikku teavet asutuse käekäigu ja tulevikuplaanide kohta

  • C. 

   Õigus kasutada usaldusisiku tegevuseks tööandja ruume

  • D. 

   Õigus esindada töötajaid kollektiivse töötüli lahendamisel

  • E. 

   Õigus keelduda töötaja esindamisest individuaalses töövaidluses tööandjaga

  • F. 

   Õigus kaasata tööandjaga suhtlemisse tööandja kulul eksperte

  • G. 

   Õigus pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks

  • H. 

   Õigus saada alati usaldusisiku tööks tööandja kulul koolitust

  • I. 

   Õigus saada tööandjaga kokkulepitud ajal tasustatud vaba aega oma ülesannete täitmiseks

 • 6. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Väljavõtmata puhkusepäevad võib töötajale töölepingu kehtivuse ajal hüvitada rahas.  
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 7. 
  Kui ettevõtte või asutuse töötajad töötavad mitmes vahetuses või erinevates asukohtades, on mõistlik:
  • A. 

   Kutsuda kõik töötajad kokku ühele üldkoosolekule

  • B. 

   Valida üks usaldusisik ja määrata kontaktisikud

  • C. 

   Korraldada usaldusisiku valimine mitmes osas, valida mitu usaldusisikut ja peausaldusisik

 • 8. 
  Töötajate üldkoosolekul tuleb veenduda, et:
  • A. 

   Kõik üldkoosolekul osalejad kinnitavad oma kohalolu allkirjaga

  • B. 

   Üldkoosolekut protokollitakse

  • C. 

   Üldkoosolekul osaleb üle 10% töötajatest

  • D. 

   Üldkoosolek kinnitab valitud usaldusisiku volituste tähtaja

 • 9. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida pikemas puhkuses, kui seaduses sätestatud 28 päeva.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 10. 
  Millistest allolevatest nõuannetest tasuks tööandjaga suhtlemisel lähtuda?
  • A. 

   Kaardista kõik probleemid ning esita need tööandjale, nõudes kõikide probleemide kohest lahendamist

  • B. 

   Esita tööandjale ettepanekud, mida toetab töötajate enamus

  • C. 

   Otsi tööandjaga ühisosa, kuid ära lase end allutada

  • D. 

   Kui tunned, et tööandja ei ole koostööst huvitatud, ähvarda streigiga

  • E. 

   Lepi kokku kohtumiste ajakava

 • 11. 
  Millised allolevatest muudatustest ettevõttes või asutuses eeldavad informeerimise- ja konsulteerimise protseduuri? (märgista need, mis nõuavad)
  • A. 

   Ettevõtte töö ümberkorraldamine

  • B. 

   Uue töötaja palkamine

  • C. 

   Uute töökohtade loomine

  • D. 

   Ettevõtte laiendamine uutesse piirkondadesse

  • E. 

   Palgasüsteemi ümberkorraldamine

  • F. 

   Töötajate kollektiivne koondamine

  • G. 

   Töölepingute kollektiivne muutmine

 • 12. 
  Kas allolev aktsioon on seaduslik?
  • A. 

   Töötajad ja tööandja on jõudnud läbirääkimistega ummikusse ning pooled kaaluvad riikliku lepitaja kaasamist. Töötajad korraldavad kahetunnise hoiatusstreigi.

  • B. 

   Rahvusvahelise firma Eesti töötajad korraldavad kolmetunnise streigi, et toetada oma Soome kolleege, kes on korraldanud üleriigilise streigi. Toetusstreigist teavitatakse eelnevalt tööandjat, tööandjate liitu ning kohalikku omavalitsust.

  • C. 

   Rahulolematud töötajad otsustavad teha valitsuse vastu spontaanse protestiaktsiooni ning liiguvad 300 inimesega mööda sõiduteed Toompeale Stenbocki maja ette.

 • 13. 
  Millised alljärgnevatest peavad kindlasti sisalduma igas töölepingus:
  • A. 

   Töötaja käsutusse antava vara loetelu

  • B. 

   Töötasu

  • C. 

   Puhkuse kestus

  • D. 

   Katseaja kestus

  • E. 

   Tööle asumise aeg

  • F. 

   Lepingu tähtaeg

  • G. 

   Töö tegemise koht

 • 14. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Tööandjal on õigus vähendada töötasu 12 kuulise ajavahemiku jooksul kuni kolmeks kuuks töötasu alammäärani, kui tekib ettenägematu, tööandjast sõltumatu ja ajutine majandusraskus.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 15. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega 
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 16. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Ületunnitöö ja töötamine riigipühal hüvitatakse töötajale 1,5-kordse töötasuga.  
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 17. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Töötajate esindajale, rasedale või alaealist last kasvatavale töötajale eeliste loomist loetalse diskrimineerimiseks
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 18. 
  Milline allolevatest väidetest ei vasta tõele?
  • A. 

   Tööandja võib nõuda töötajalt leppetrahvi vaid juhul, kui töötaja ja tööandja on selles kokku leppinud.

  • B. 

   Tööandja võib leppetrahvi pidada kinni töötaja palgast

  • C. 

   Kui töötaja teeb vaatamata talle antud juhistele oskamatusest või lohakusest praaki, võib tema töötasu alandada kuni miinimumpalgani.

  • D. 

   Praagi tegemise tõttu töötasu alandamisel peab tööandja saama selleks eelnevalt töötajalt nõusoleku.

  • E. 

   Töötaja vastutab täielikult tahtlikult tekitatud kahju eest.

  • F. 

   Tööandja ja töötaja vaheline varalise vastutuse kokkulepe kehtib ainult juhul, kui tööandja maksab töötajale vastutuse kohustuse eest mõistlikku hüvitist.

 • 19. 
  Märgi, kas järgmine väide on õige või vale! Sotsiaalkindlustuskaitse saamine eeldab legaalset töötamist ja arvesse läheb ainult ametlik töötasu suurus.
  • A. 

   Õige

  • B. 

   Vale

 • 20. 
  Millistel juhtudel on leping lõpetatud õigesti?
  • A. 

   Töötaja ja tööandja lõpetasid töölepingu poolte kokkuleppel, kuna töötaja soovib võtta vastu teise tööpakkumise. Dokumenti lepingu lõppemise kohta ei vormistatud

  • B. 

   Tööandja ütles töölepingu üles katseajal, põhjendades seda asjaoluga, et uus töötaja ei saa ülejäänud kollektiiviga hästi läbi.

  • C. 

   Töötaja ütles töölepingu erakorraliselt üles ja nõudis tööandjalt kolme kuu töötasu ulatuses hüvitist põhjendusega, et tööandja on pidevalt hilinenud töötasu väljamaksmisega. Lepingu ülesütlemisavalduse kirjutamise hetkel oli tööandja töötajale töötasu välja maksnud.

  • D. 

   Töötaja saatis tööandjale e-kirja, milles teatas, et lahkub töölt järgmisel nädalal ja põhjendusi ei esitanud.

Back to Top Back to top