Test2 Ovp - 2010

31 | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test2 Ovp - 2010

Никад брига,   никад стреспијте само    КРАШ ЕКСПРЕСС!


Questions and Answers
 • 1. 
  Правилно се напишани:
  • A. 

   Int c[];

  • B. 

   C=new int[12];

  • C. 

   Int c[12];

  • D. 

   Int c[] = new int[12];

 • 2. 
  Како се нарекуваат променливите-членки на една класа?
  • A. 

   Полиња (анг. fields)

  • B. 

   Локални променливи (анг. local variables)

  • C. 

   Параметри (анг. parametars)

  • D. 

   Методи (анг. methods)

 • 3. 
  Ако е дадена декларацијата на класата Primer, со која од дадените наредби би се инстанцирал објект од оваа класа? public class Primer {   int x;   float y;   void postaviX (int vrednost)   {       x = vrednost;   }   void postaviY (double vrednost)   {       y = vrednost;   }   void pecati()   {       System.out.println(x + " " + y);   } }
  • A. 

   Primer p = new Primer();

  • B. 

   Primer p;

  • C. 

   Primer = new (p);

  • D. 

   New Primer(p);

  • E. 

   Primer = new p();

 • 4. 
  Што е точно за конструкторите?
  • A. 

   Вредноста што ја враќа е void

  • B. 

   Вредноста што ја враќа е int

  • C. 

   Вредноста што ја враќа зависи од формата на конструктрот

  • D. 

   Не враќа вредност

 • 5. 
  За наследноста во Јава е точно:
  • A. 

   Класата која проширува (extends) друга класа, се вели дека е поткласа

  • B. 

   Суперкласа – обезбедува членови на други класи

  • C. 

   Поткласата додава свои полиња и методи

 • 6. 
  Со super.konstruktor() е означено
  • A. 

   Повикување на конструкторот на суперкласата од конструкторот на поткласата

  • B. 

   Повикување на предефинирана метода на суперкласата од поткласата

  • C. 

   Повикување на предефинирана метода на поткласата од суперкласата

 • 7. 
  Со предефинирање (overriding) се изведува
  • A. 

   динамичко врзување (Dynamic binding): методата се повикува за време на извршување (at runtime) во зависност од тоа од која класа е објектот

  • B. 

   динамичко врзување (Dynamic binding): методата се повикува за време на компајлирање во зависност од тоа од која класа е објектот

  • C. 

   статичко врзување -методата се повикува за време на компајлирање во зависност од тоа од која класа е објектот

 • 8. 
  Што е точно: поткласите на апстрактните класи...
  • A. 

   може да станат конкретни класи ако барем една од наследените апстрактни методи се дефинира

  • B. 

   може да станат конкретни класи ако се имплементираат сите наследени апстрактни методи

  • C. 

   можат да создаваат инстанци ако ги имплементираат сите наследени апстрактни методи

 • 9. 
  За апстрактните класи важи:
  • A. 

   Апстрактната класа се наоѓа на дното на воспоставената класна хиерархија

  • B. 

   Апстрактната класа е концептуална класа

  • C. 

   Апстрактните класи не се инстанцираат – не може да се креираат објекти

  • D. 

   Апстрактната класа е заеднички корен на група класи

 • 10. 
  Конкретна класа е класа ...
  • A. 

   во која сите методи се апстрактни

  • B. 

   во која сите методи се дефинирани

  • C. 

   од која можеме да инстанцираме објект

  • D. 

   од која не можеме да декларираме референцна променлива

 • 11. 
  Декларацијата на некој интерфејс ...
  • A. 

   содржи потпис

  • B. 

   содржи имплементација на методите

  • C. 

   не смее да содржи константи

  • D. 

   дефинира наследување

 • 12. 
  Интерфејсите овозможуваат
  • A. 

   справување со исклучоци

  • B. 

   референца од суперкласата да покажува на објект од поткласата

  • C. 

   програмирање заеднички својства на класи кои не мора да се во класна хиерархија

  • D. 

   инстанцирање на објект

 • 13. 
  Во делот finally од try…catch блокот...
  • A. 

   гарантираме дека нема да се дели со нула

  • B. 

   најчесто се ослободуваме од ресурсите кои прават истекување

  • C. 

   ги спроведуваме постапките кои би сакале да се случат доколку не се случи исклучок

  • D. 

   Ниту еден од понудените одговори

 • 14. 
  Доколку дефинираме класа која се справува со исклучоци, таа мора
  • A. 

   да наследи директно или индиректно од класата Exception

  • B. 

   да наследи директно или индиректно од класата Error

  • C. 

   да наследи директно или индиректно од класата NullPointerException

 • 15. 
  Во кој од следните случаи треба да поставиме код за справување со исклучоци:
  • A. 

   A*b

  • B. 

   A/b

  • C. 

   A=b

  • D. 

   Ниту во еден од горе наведените

 • 16. 
  Која е вредноста на променливaтa a по извршувањето на следниов програмски сегмент во Јава? int a = 0; while(true){   if(a > 20)       break;   a = a+1; }
  • A. 

   20

  • B. 

   21

  • C. 

   19

  • D. 

   Ниту еден од наведените одговори

 • 17. 
  Што ќе испечати на екран следнава Јава програма? public class Primer {   public static void main(String[] args)   {       String [][] iminja = {{" Mr. " , " Mrs. " , " Ms. " }, {" Maneva " , " Stankov " , " Jovanov " , " Mihajloska " }};       System.out.print(iminja[0][0] + iminja[1][1]);       System.out.print(iminja[0][0] + iminja[1][2]);       System.out.print(iminja[0][1] + iminja[1][0]);       System.out.println(iminja[0][2] + iminja[1][3]);   } }
  • A. 

   . Stankov Mr. Jovanov Mrs. Maneva Ms. Mihajloska

  • B. 

   Mr. Stankov Mr. Jovanov Ms. Maneva Mrs. Mihajloska

  • C. 

   Mr. Jovanov Mr. Stankov Mrs. Maneva Ms. Mihajloska

  • D. 

   Mr. Jovanov Mr. Stankov Ms. Maneva Mrs. Mihajloska

 • 18. 
  Според модификаторите за пристап на полињата на класата, за дадената класа да се определи кои од понудените линии код може да постојат во методата main() во рамките на истата класа - без да се појави грешка при компајлирање ?   public class Student {     private int indeks;     String ime;     String prezime;     public Student(){           this.indeks = 12345;           this.ime = " " ;           this.prezime = " " ;     }     public void print(){           System.out.println(" Studentot :" +ime+" " +prezime+" ima indeks " +indeks);     } }
  • A. 

   Student s = new Student(); s.ime = " Trajko" ; s.prezime = " Trajkovski" ; s.indeks = 10356;

  • B. 

   Student s = new Student(" Trajko" ," Trajkvski" ,10356);

  • C. 

   Student s = new Student(); System.out.println(s.print());

 • 19. 
  Нека е дадена класата Prv: class Prv {   int a, b; }
  • A. 

   Public Prv (int a, int b) { this (a, b); }

  • B. 

   Public Prv (int a, int b) { a = a; b = b; }

  • C. 

   Public Prv (int a, int b) { this.a = a; this.b = b; }

 • 20. 
  Конструкторите служат за иницијализација на објекти од дадена класа. Нека е дадена следната дефиниција на класата Student : public class Student {     private int indeks;     private String ime;     private String prezime;        public Student(int indeks){           this.indeks = indeks;           this.ime = " " ;           this.prezime = " " ;     }     public Student(String i, String p, int id){           ime = i;           prezime = p;           indeks = id;     } }
  • A. 

   Student s = new Student();

  • B. 

   Student s = new Student(12345);

  • C. 

   Student s = new Student(" Nekoj" ,12345);

  • D. 

   Student s = new Student(" Trajko" ," Trajkvski" ,10356);

 • 21. 
  Нека е дадена класата Vozilo: class Vozilo {   String marka;     public Vozilo (String m) {     marka = m;   }   public setMarka (String m) {     marka = m;   }   public getMarka () { return marka; } } Која од класите правилно и без грешка ја наследило класата Vozilo:
  • A. 

   Class Avtomobil extends Vozilo { public Avtomobil (String m) { super(m); } }

  • B. 

   Class Kamion extends Vozilo { }

  • C. 

   Class Avtobus extends Vozilo { public Avtobus (String m) { setMarka(m); }

 • 22. 
  Нека е дадена поткласата Student: class Student extends Lice {   String index;     public Student (String index, String ime_prezime) {     super (ime_prezime);     this.index = index;   }   public String toString () {     return super.toString() + “, index: “ + index;   } } Која од следниве дефиниции на класата Lice ќе одговара на наследувањето: Точен одговор е:       Вие одговоривте:
  • A. 

   Class Lice { String ime_prezime; public Lice (String i_p){ ime_prezime = i_p; } public String toString() { return “Ime i prezime: “ + ime_prezime; } }

  • B. 

   Class Lice { String ime_prezime; public Lice (){ ime_prezime = “i_p”; } public String toString() { return “Ime i prezime: “ + ime_prezime; } }

  • C. 

   Class Lice { String ime_prezime; public Lice (String i_p){ ime_prezime = i_p; } public void toString() { System.out.println(“Ime i prezime: “ + ime_prezime); } }

 • 23. 
  За дадената класа во примерот, оцени кои се апстрактни методи: abstract class Student{     String ime_prezime;     Student(String ime_prezime){           this.ime_prezime=ime_prezime;     }     abstract public void print();     public void insert(){}     public String toString(){           return ime_prezime;     } }
  • A. 

   Print();

  • B. 

   Insert();

  • C. 

   ToString();

  • D. 

   ниту еден од наведените

 • 24. 
  Дадена е класата Ptica public abstract class Ptica {       public void leta(){             System.out.println(" Pticata leta... ");       }       public abstract void jade(); } и класата Papagal public class Papagal extends Ptica {       public void leta() {             System.out.println(" Papagalot leta... ");       }       public void jade()       {             System.out.println(" Papagalot jade... ");       } }   Што ќе се случи ако се извршат следните наредби? Ptica pt=new Papagal(); pt.leta(); pt.jade ();
  • A. 

   Грешка! Не може да се изврши наредбата Ptica pt=new Papagal();.

  • B. 

   Грешка! Не може да се изврши наредбата pt.jade();

  • C. 

   Ќе се отпечати: Pticata leta...

  • D. 

   Ќе се отпечати: Pticata leta... Papagalot jade...

  • E. 

   Ќе се отпечати: Papagalot leta... Papagalot jade...

 • 25. 
  Даден е следниот код class Osnovna {         public Osnovna(int x) {             this.x = x;       }         private int x;       public int vratiVrednost (){             return x;       } }   class Izvedena1 extends Osnovna{         public Izvedena1(int x) {             super(x);       }       public int vratiKvadrad (){             return super.vratiVrednost()*super.vratiVrednost();       } } class Izvedena2 extends Osnovna{         public Izvedena2(int x) {             super(x);       }       public int vratiVrednost (){             return 2*super.vratiVrednost();       }   } public class Main {       public static void main(String[] args) {             Osnovna [] niza=new Osnovna[3];             niza[0]=new Izvedena1(1);             niza[1]=new Izvedena2(2);             niza[2]=new Izvedena1(3);               for(int i = 0; i < 3; i++){                   System.out.print(((Izvedena1)niza[i]).vratiKvadrad());                   System.out.print(" ");             }       } } Што ќе се отпечати со претходно наведениот програмски код:
  • A. 

   Ќе се појави грешка, програмата нема да може да се изврши. Грешката може да се поправи ако во класата Osnovna се додаде апстрактна функција vratiKvadrad и истата се предефинира во класата Izvedena2.

  • B. 

   Ќе се појави грешка, програмата нема да може да се изврши. Грешката може да се поправи ако во класата Osnovna се додаде конкретна функција vratiKvadrad.

  • C. 

   Ќе се појави грешка, програмата нема да може да се изврши. Грешката може да се поправи ако во класата Osnovna се додаде апстрактна функција vratiKvadrad.

  • D. 

   Програмата ќе се изврши, но ќе се јави грешка при извршување затоа што niza[1] референцира објект од Izvedena2, а не од Izvedena1.

  • E. 

   1 9

Back to Top Back to top