Test Znanja O Hemijskim Reaktorima

10 Pitanja | Total Attempts: 117

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Znanja O Hemijskim Reaktorima

Ovaj test namijenjen je hemijskim inženjerima za provjeru znanja iz poznavanja hemijskih reaktora odnosno reakcionog inženjerstva. Takođe mogu se testirati svi oni koje zanima ova oblast i žele provjeriti svoje znanje.Kreirao: Huso Jašarević


Questions and Answers
 • 1. 
  Od čega će pri datom učinku, zavisiti omjer volumena protočnog reaktora sa idealnim miješanjem i idealnog cijevnog reaktora?
  • A. 

   Od koncentracije reaktanata ulazne smjese.

  • B. 

   Od vrijednosti stepena reagovanja, stehiometrije i oblika kinetičke jednačine.

  • C. 

   Od stepena reagovanja i stehiometrije.

  • D. 

   Od oblika kinetičke jednačine.

 • 2. 
  Pod kojim se uslovima cijeli sistem sa više idealnih cijevnih reaktora može posmatrati kao jedan cijevni reaktor čiji je volumen jednak sumi volumena pojedinačnih reaktora?
  • A. 

   Ako su uspotsavljeni izotermski uslovi.

  • B. 

   Ako je ista temperatura i pritisak u svakom reaktoru.

  • C. 

   Pod uslovom da ulazna smjesa bude raspodijeljena tako da tokovi fluida koji se spajaju imaju isti sastav.

  • D. 

   Pod uslovom da ulazni tokovi imaju isti volumni protok.

 • 3. 
  Zašto je cijevni reaktor efikasniji od reaktora sa idealnim miješanjem, kada su u pitanju reakcije čija brzina raste sa povećenjem koncentracije reaktanta ?
  • A. 

   Zato što cijevni reaktor daje veći prinos ciljnog produkta,

  • B. 

   Jer se lakše održava granična temperatura na kojoj se odvija reakcija.

  • C. 

   Zato što se u idealnom cijevnom reaktoru koncentracija reaktanta postepeno mijenja tokom proticanja kroz sistem, dok kod protočnog reaktora sa idealnim miješanjem koncentracija pada na nižu vrijednost.

  • D. 

   Zato što naglo opada koncentracija reaktanta.

 • 4. 
  Kada u cijevnom reaktoru uopšte neće doći do autokatalizovane reakcije?
  • A. 

   Kada ne dovodimo dovoljno topline koja je potrebna za izvođenje reakcije.

  • B. 

   Kada je veliki recirkulacioni tok neizreagovalog reaktanta.

  • C. 

   Ukoliko je stepen reagovanja manje od 0.1

  • D. 

   Ukoliko u reaktor ulazi samo čisti reaktant.

 • 5. 
  Od čega zavisi, u opštem slučaju , optimalni omjer volumena dva reaktora sa idealnim miješanjem, serijski vezana.
  • A. 

   Od načina kontakta reaktanata pri ulazu u reaktor.

  • B. 

   Od stehiometrije i izraza za brzinu reakcije.

  • C. 

   Od kinetike i vrijednosti izlaznog stepena reagovanja.

  • D. 

   Zavisi od pritiska i temperature.

 • 6. 
  Kada će se ostvariti maksimalna količina nastajanja intermedijera kod uzastopnih reakcija?
  • A. 

   Ukoliko je dobro miješanje reaktanata u reaktoru.

  • B. 

   Ukoliko se spriječi miješanje fluida različitih sastava i stepena reagovanja.

  • C. 

   Ukoliko se odvijaja endotermna reakcija.

  • D. 

   Ukoliko se odvija egzotermna reakciaja u reaktoru.

 • 7. 
  Koji je ključni faktor za upravljanje raspodjelom proizvoda kod uporednih reakcija.
  • A. 

   Izlazni stepen reagovanja.

  • B. 

   Kontrolisanje temperature tokom odvijanja reakcije

  • C. 

   Kontrolisanje na potrebnom nivou koncentracije smjese reaktanata na ulazu.

  • D. 

   Red reakcije

 • 8. 
  U kojem slučaju kod uporednih reakcija, raspodjela proizvoda je samo određena odnosom konstanti k2/k1?
  • A. 

   Kada je veoma veoma niska vrijednost koncentracije ulazne smjese reaktanata.

  • B. 

   Kada je prisutan inert u velikim količinama.

  • C. 

   Ukoliko su redovi reakcija isti

  • D. 

   Ukoliko su različite energije aktivacije reaktanata

 • 9. 
  Koja su dva  osnovna zahtjeva  bitna za projektovanja reaktora za složene reakcije?
  • A. 

   Minimalna zapremina reaktora i maksimalna raspodjela proizvoda.

  • B. 

   Minimalna zapremina reaktora i minimalna potrošnja energenata potrebnih za odvijanje i održavanje reakcije.

  • C. 

   Određivanje reda reakcija i minimalna zapremina reaktora

  • D. 

   Minimalna zapremina reaktora i odvijanje pri pritisku od jedan bar.

 • 10. 
  Kada će reaktor sa povratnim tokom težiti idealnom cijevnom reaktoru , odnosno protočnom reaktoru sa idealnim miješanjem?
  • A. 

   Ukoliko je stepen reagovanja reaktanta veliki težit će reaktoru sa idealnim miješanjem a ukoliko je stepen reagovanja reaktanta mali cijevnom reaktoru.

  • B. 

   Kod zanemarljivo malog odnosno kod beskonačno velikom volumnim protoku recirkulacionog toka.

  • C. 

   Kada se reaktanti dobro miješaju tada će težiti reaktoru sa idealnim miješanjem , a kada se reaktanti loše miješaju onda će težiti idealnom cijevnom reaktoru.

  • D. 

   Ukoliko ne dolazi do reakcije , tada će težiti idealnom cijevnom rektoru a u suprotnom reaktoru sa idealnim miješanjem.

Back to Top Back to top