Test Nga Hidroinstalimet

20 Pyetjet | Total Attempts: 58

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Hidroinstalimet

Test per nxenesit e shkollave profesionale profili : instalues te ujesjellesit dhe kanalazimit


Questions and Answers
 • 1. 
  Ujësjellësi është:
  • A. 

   Kompleks instalimesh te cilat sigurojnë me ujë vendet banuese

  • B. 

   Kompleks instalimesh te cilat sigurojnë me ujë dhe me ngrohje vendet banuese

  • C. 

   Kompleks instalimesh te cilat sigurojnë me ujë ngrohjet qendrore

 • 2. 
  Sipas konfiguracionit te shpërndarjes ne plan , rrjetet e ujësjellësit mund te jene
  • A. 

   Te degëzuara dhe unazore

  • B. 

   Rrjete i brendshëm i ujësjellësit

  • C. 

   Rrjete kanalizimi

 • 3. 
  Kualiteti me i mire i ujit duhet te jete tek :
  • A. 

   Ujësjellësi për ujitje

  • B. 

   Ujësjellësi me ujë për pije dhe shtëpitë

  • C. 

   Ujësjellësi për industri

 • 4. 
  Ndarja e sistemeve të ujësjellësve; në sisteme me vetërrjedhje me shtypje, me vetërrjedhje pa shtypje dhe me rrjedhje të detyruar është bërë sipas
  • A. 

   Qëllimit dhe kategorizimit të furnizimit me ujë

  • B. 

   Sipas mënyrës së shpërndarjes dhe përcjelljes së ujit

  • C. 

   Sipas mënyrës së shpenzimit dhe përdorimit të ujit

 • 5. 
  Ndarja e sistemeve të furnizimit në sisteme të bashkuara dhe të ndara (të veçanta) është bërë sipas:
  • A. 

   Qëllimit të furnizimit me ujë

  • B. 

   Sipas mënyrës së dhënies së ujit

  • C. 

   Sipas mënyrës së shpenzimit të ujit

 • 6. 
  Rrjeti shpërndarës unazor i ujësjellësit të jashtëm:
  • A. 

   Përdoret kur furnizimi me ujë është i mundshëm me ndërprerje

  • B. 

   Përdoret kur është i nevojshëm furnizimi me ujë pa ndërprerë

  • C. 

   Ne te dy rastet e cekura

 • 7. 
  Çfarë kuptojmë me kolektor te shkarkimit te përzierë?
  • A. 

   Kolektorët qe shkarkojnë ujërat e ardhura nga reshjet atmosferike

  • B. 

   Kolektorët qe shkarkojnë ujërat e ardhura nga impianti sanitar

  • C. 

   Kolektorët qe shkarkojnë si ujërat e shiut ashtu edhe ato sanitare

 • 8. 
  Pompa centrifugale, para lëshimit duhet:
  • A. 

   Te jete e boshatisur

  • B. 

   Te jete e mbushur me ujë

  • C. 

   Nuk ka rendësi

 • 9. 
  1.      Ne figurën e dhëne është paraqitë pompa:
  • A. 

   Pompa centrifugale

  • B. 

   Pompa vidore - formë vide

  • C. 

   Pompa me piston

 • 10. 
  Saraçineska montohet ne dalje te pompës ne tubin e dërgimit vetëm atëherë kur niveli i ujit në vendin e thithjes është:
  • A. 

   Më i lartë se boshti i qarkut punues të pompës

  • B. 

   Më poshtë se boshti i qarkut punues të pompë

  • C. 

   Nuk ka rendësi niveli i ujit ne vendin e thithjes

 • 11. 
  Ne figurën e dhëne është paraqitë pompa:
  • A. 

   Centrifugale

  • B. 

   Me membranë

  • C. 

   Dhëmbëzore

 • 12. 
  Prurje teorike ë pompës është:
  • A. 

   E barabartë me prurjen reale

  • B. 

   me e vogël se prurja reale

  • C. 

   me e madhe se prurja reale

 • 13. 
  Te pompa centrifugale elementi punues qe kryen procesin e pompimit është:
  • A. 

   Membrana

  • B. 

   Qarku punues

  • C. 

   Pistoni

 • 14. 
   Ne shportën e tubit thithës te hidroforit duhet te montohet:
  • A. 

   Ventili jo kthyes

  • B. 

   Ventili sigurues

  • C. 

   Ventili reduktues

 • 15. 
  Procesi i pompimit te të gjitha pompat kryhet si rezultat:
  • A. 

   I mbi shtypjes në dhomën punuese të pompës

  • B. 

   I ndryshimit të shtypjes në dhomën punuese të pompës

  • C. 

   I nen shtypjes në dhomën punuese të pompës

 • 16. 
  Ne figurën e dhëne është paraqitë pompa:
  • A. 

   Dhëmbëzore

  • B. 

   Me membranë

  • C. 

   Centrifugale

 • 17. 
  Presostati ose rregullatori i shtypjes te pompa e rregullon: ·        ·       ·       
  • A. 

   Prurjen e pompës

  • B. 

   Shtypjen e ujit

  • C. 

   Shpejtuesin e rrotullimit

 • 18. 
  Ne një pompe centrifugale, çfarë ndodh kur rrisim prurjen? ·        ·       
  • A. 

   Rritet si ngarkesa e plote hidraulike ashtu edhe fuqia e kërkuar

  • B. 

   Rritet fuqia e kërkuar dhe zvogëlohet ngarkesa e plote

  • C. 

   Rritet ngarkesa e plote hidraulike dhe zvogëlohet fuqia e kërkuar

 • 19. 
   Ne figurën e dhëne është paraqitë pompa:        
  • A. 

   Dhëmbëzore

  • B. 

   Me membranë

  • C. 

   Centrifugale

 • 20. 
   Rendimenti i plotë i pompës gjithmonë është:
  • A. 

   më i vogël se një, η < 1

  • B. 

   Më i madh se një, η > 1

  • C. 

   I barabartë me një, η = 1