Test Nga Elektronika Digjitale

10 Questions | Total Attempts: 22

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Elektronika Digjitale

Kohëzgjatja e testit është 20min. Testin nuk mund ta hapni nese koha e caktuar ka skaduar ose nuk ka filluar ende,pasi qe hyni ne test,testi do mbyllet automatikisht pas 20min dhe rezultati do te shihet pas mbylljes se testit. Pytjet ndryshojnë nga njeri-tjetri keshtu qe keni kujdes! Vlerësimi: 0 - 49. . . . . . . . . . . . ( 1 ) 50 - 59. . . . . . . . . . . . ( 2 ) 60 - 69. . . . . . . . . . . . ( 3 ) 70 - 79. . . . . . . . . . . . ( 4 ) 80 - 100. . . . . . . . . . ( 5 )


Questions and Answers
 • 1. 
  Për qarkun në figurën më poshtë nëse A=0 dhe B=1 vlen:
  • A. 

   Sinjali S0 dhe S1 do të paraqiten në dalje dhe funksionon si demultiplekser.

  • B. 

   Sinjali S1 do të paraqitet në dalje dhe funksionon si multiplekser.

  • C. 

   Sinjali S0 dhe S1 do të paraqiten në dalje dhe funksionon si multiplekser.

  • D. 

   Sinjali S1 do të paraqitet në dalje dhe funksionon si multiplekser.

 • 2. 
  Për qarkun në figurën më poshtë nëse A=1 dhe B=0 vlenë:
  • A. 

   Dalja 2 dhe 7 do të jenë në gjendjen 1, dhe funksionon si koder.

  • B. 

   Dalja 0 do të jetë në gjendjen 1, dhe funksionon si demultiplekser.

  • C. 

   Dalja 2 do të jetë në gjendjen 1, ndërsa daljet tjera në gjendjen 0 dhe funksionon si dekoder.

  • D. 

   Dalja 2 dhe 3 do të jenë në gjendjen 1, dhe funksionon si koder.

  • E. 

   Dalja 0 dhe 2 do të jenë në gjendjen 1, dhe funksionon si koder.

 • 3. 
  Në bazë te funksionit të bulit të dhënë, cili është qarku adekuat?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 4. 
  Për tabelen e gjendjeve në figurë, plotësimi sipas radhës është:
  • A. 

   Qn+1 = ? 0 1 0 1 0

  • B. 

   Qn+1 = ? 0 1 0 1 1

  • C. 

   Qn+1 = 0 1 1 ? 0 1

  • D. 

   Qn+1 = ? 0 1 1 1 0

 • 5. 
  Emrat e qarqeve logjike në figurë janë:
  • A. 

   1. DHE 2. OSE 3. JOOSE 4. JODHE

  • B. 

   DHE 2. OSE 3. JODHE 4. JOOSE

  • C. 

   1. JOOSE 2. DHE 3. OSE 4. JODHE

  • D. 

   1. DHE 2. JOOSE 3. JODHE 4. OSE

 • 6. 
  Për tabelen e gjendjeve në figurë, plotësimi sipas radhës është:
  • A. 

   Qn+1 = 1 1 0 0 1 0

  • B. 

   Qn+1 = 0 1 1 0 1 0

  • C. 

   Qn+1 = 1 0 0 1 1 0

  • D. 

   Qn+1 = 1 0 1 0 1 1

 • 7. 
  Për qarkun në figurën më poshtë nëse A = 0, B = 0, C= 1, D= 1 vlenë:
  • A. 

   Dalja 7 dhe 13 janë në gjendje 1, kurse të gjitha daljet tjera janë në gjendje 0.

  • B. 

   Dalja 3 është në gjendje 1, kurse të gjitha daljet tjera janë në gjendje 0.

  • C. 

   Dalja 5 është në gjendje 1, kurse të gjitha daljet tjera janë në gjendje 0.

  • D. 

   Dalja 0 dhe 14 janë në gjendje 1, kurse të gjitha daljet tjera janë në gjendje 0.

 • 8. 
  Për qarkun në figurën më poshtë, nëse ABCD = 1011, vlenë:
  • A. 

   Sinjali S do të paraqitet në daljen 4.

  • B. 

   Sinjali S do të paraqitet në daljen 11.

  • C. 

   Sinjali S do të paraqitet në daljen 5 dhe 11.

  • D. 

   Sinjali S do të paraqitet në daljen 8.

 • 9. 
  Për qarkun në figurën më poshtë për ABCD = 0111, vlenë:
  • A. 

   Sinjali nga hyrja 7 mund të kaloj në daljen S.

  • B. 

   Sinjali nga hyrja 2 mund të kaloj në daljen S

  • C. 

   Sinjali nga hyrja 4 dhe 10, mund të kaloj në daljen S.

  • D. 

   Sinjali nga hyrja 1 dhe 6, mund të kaloj në daljen S.

 • 10. 
  Për qarkun në figurën më poshtë nëse të gjitha hyrjet janë në gjendjen 0, vetëm hyrja 14 në gjendjen 1, vlenë:
  • A. 

   D0 D1 D2 D3 = 1 1 1 0

  • B. 

   D0 D1 D2 D3 = 1 1 1 0

  • C. 

   D0 D1 D2 D3 = 1 0 0 1

  • D. 

   D0 D1 D2 D3 = 1 1 0 1

Back to Top Back to top