Test I Matematikes Kl.Vii. Punuar Nga Avdi Tafili Suksese

10 Pyetjet | Total Attempts: 4278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test I Matematikes Kl.Vii. Punuar Nga Avdi Tafili Suksese

NUMRAT ME SHENJE VEPRIMET ME TA


Questions and Answers
 • 1. 
  Cila pergjigje eshte e sakt per numrat negativ :
  • A. 

   Jan me te vogel se zero

  • B. 

   Jan me te mdhenje se zero

  • C. 

   Jan nr thyesor

  • D. 

   Jan nr te plote

 • 2. 
  Nga keta nr cili eshte me i vogeli   { -6,  -9 , -2 , -11 }
  • A. 

   -6

  • B. 

   -9

  • C. 

   -11

  • D. 

   -2

 • 3. 
  Cilet nga keta nr eshte me i vogeli : { -2/3,  -3/2,  -5/2 , -1/9  }
  • A. 

   -1/9

  • B. 

   -2/3

  • C. 

   -3/2

  • D. 

   -5/2

 • 4. 
  Sa centimetra eshte distanca ndermjet pikes A me kordinat 3  dhe pikes B me kordinat -5
  • A. 

   5cm

  • B. 

   7cm

  • C. 

   8cm

  • D. 

   10cm

 • 5. 
  Sa eshte vlera apsolute e nr. |- 5 | =
  • A. 

   -5

  • B. 

   5

  • C. 

   -1

  • D. 

   1

 • 6. 
  Vlera apsolute 
  • A. 

   E nr negativ eshte negativ

  • B. 

   E nr pozitiv eshte negativ

  • C. 

   E nr pozitiv dhe nr negativ eshte pozitiv

  • D. 

   E nr pozitiv dhe nr negativ eshte negativ

 • 7. 
  Cili nr ne vlere apsolute eshte me i madhi : 
  • A. 

   |-15|

  • B. 

   |-19|

  • C. 

   |9|

  • D. 

   |7|

 • 8. 
  Sa duhet te jete  x=? qe barazimi te jete i sakt     |  x |  = 5
  • A. 

   5

  • B. 

   5 dhe -5

  • C. 

   10

  • D. 

   X

 • 9. 
  Sa eshte vlera e shprehjes | - 3•|-1-4|| = 
  • A. 

   15

  • B. 

   8

  • C. 

   12

  • D. 

   -1

 • 10. 
  Sa eshte vlera apsolute e shprehjes  | 1-2-3-4-5 | = ?
  • A. 

   15

  • B. 

   13

  • C. 

   -11

  • D. 

   -15