Test Grupi 2 Online Në Lënden E Tik-ut Klasa E Ix

12 Questions | Total Attempts: 222

SettingsSettingsSettings
Test Grupi 2 Online N Lnden E Tik-ut Klasa E Ix - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vetit e materialeve izoluese varen nga temperatura?
  • A. 

   Prandaj për këto materiale caktohet temperatura kufizuese, e cila tregon se deri në atë temperaturë meteriali izolues i mbanë vetit e veta izoluese dhe mekanike.

  • B. 

   Prandaj për këto materiale nuk caktohet temperatura kufizuese, e cila nuk tregon se deri në atë temperaturë meteriali izolues i mbanë vetit e veta izoluese dhe mekanike.

  • C. 

   Prandaj për këto materiale caktohet temperatura jo kufizuese, e cila pastaj nuk na tregon se deri në atë temperaturë meteriali izolues i mbanë vetit e veta perçuese dhe elektonteknikoluese.

  • D. 

   Asnjëra

 • 2. 
  Centralet gjeotermale përdorin avullin nga thëllsia e tokës, i cili duhet të ketë temperaturën 100 - 300 C
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 3. 
  Termocentrali është objekt në të cilin janë të vendosura pajisjet përkatëse energjetike, në të cilat bëhet shndërrimi i energjisë së nxehtësisë të lëndës djegëse në energji...
 • 4. 
  Në cilat foto është bërë përshkrimi i drejt?
  • A. 

   Alumini

  • B. 

   Termocentrali

  • C. 

   Darat

  • D. 

   Siguresat shkrirëse

  • E. 

   Kutia shpërndarëse

 • 5. 
  Gypat dhe kanalet instaluese shërbejnë:
  • A. 

   Për futjen e përçueseve duke bërë mbrojtjen e tyre nga dëmtimet mekanike dhe ndikimet e tjera

  • B. 

   Për sigurin e mjedisit nga ndikimi i përçuesve

  • C. 

   Ndërtohen prej materialit të plastikës, metalit, drurit dhe letrës

  • D. 

   Përdoren në vende ku nuk shkaktohen demtimet në përçues

  • E. 

   Tri opsionet e para

  • F. 

   Dy opsionet e fundit

  • G. 

   Dy opsionet e para

  • H. 

   Asnjera

 • 6. 
  Makina elektrike e cila bën shndërrimin e energjisë mekanike në energji elektike quhet...
 • 7. 
  Kur rrjedh rryma nëpër izolues, atëherë hapësira përreth izoluesit sillet në një gjendje të veçant fizike. Kjo gjendje e veçantë e hapësirës është fusha magnetike.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 8. 
  Shprehjet e sakta rreth prizave dhe Spinave
  • A. 

   Prizat mund të jenë njëfazore 230 V, trifazore 400 V

  • B. 

   Prizat ndërtohen prej PVC, letrës, drurit

  • C. 

   Prizat përdoren në objekte banimi, në objekte shkollore, publike si dhe në industri

  • D. 

   Duhet forma e spinës të jetë jo standarde nga forma e prizës

  • E. 

   Prizat mund të montohen në mur ose mbi mur

 • 9. 
    Lidh fotot me shprehjet e sakta?
  • A. 

   Transformatori

  • B. 

   Elektromagneti

  • C. 

   Elektromagneti spikerik

  • D. 

   Turbina

 • 10. 
  Për matjen e energjisë elektrike të shpenzuar përdoret?
  • A. 

   Matësi i energjisë gjenerike dhe elekronike

  • B. 

   Matësi i energjisë gjenerike dhe energjise kibernetike

  • C. 

   Matësi i energjisë elektrike

  • D. 

   Asnjëra nga opsionet e lartcekura

  • E. 

   Vetëm dy të parat

Back to Top Back to top