Test 4.1

32 Pitanja

Settings
Please wait...
Test 4.1

Test 4.1 iz Protokola u racunarskim mrezama


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od sledecih uslova mora biti ispunjen da bismo rekli da je mreza konvergirala?
  • A. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju usaglasene MAC tabele

  • B. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju usaglasene informacije u tabelama rutiranja

  • C. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju iste tabele rutiranja

  • D. 

   Na ruterima u mrezi su konfigurisani dinamicki protokoli za rutiranje

 • 2. 
  Ruter:
  • A. 

   Analizira IP adresu odredista

  • B. 

   Analizira svoju IP adresu

  • C. 

   Prosledjuje paket bez provere IP adrese

  • D. 

   Zavisi od konfiguracije rutera

 • 3. 
  Sta od sledeceg najbolje opisuje nacin rada protokola za rutiranje sa vektorom udaljenosti?
  • A. 

   Salju svoje tabele rutiranja direktno povezanim susedima

  • B. 

   Salju objave samo kad se pojavi nova mreza

  • C. 

   Koriste broj skokova kao svoju jedinu metriku

  • D. 

   Koriste plavljenje za distribuciju objava

 • 4. 
  Svaki ruter mora da ima:
  • A. 

   Tabelu sa MAC adresama svih stanica lokalne mreze za koju je prikljucen

  • B. 

   Tabelu svih IP adresa lokalnih mreza za koje je prikljucen

  • C. 

   Tabelu IP adresa svih rutera

  • D. 

   Tabelu sa putanjama do odredista

 • 5. 
  Kod RIP paketa:
  • A. 

   Ni adresa mreze ni adresa stanice ne mogu imati nultu vrednost

  • B. 

   Adresa mreze i adresa stanice mogu imati nultu vrednost

  • C. 

   Adresa mreze i adresa stanice moraju imati nultu vrednost

  • D. 

   Adresa mreze ne sme imati nultu vrednost, dok adresa stanice moze imati nultu vrednost

 • 6. 
  Sta od sledeceg moze da se javi u mrezama koje nisu konvergirale a u kojima se koriste protokoli sa vektorom udaljenosti?
  • A. 

   Ne prosledjuje se saobracaj dok mreza ne konvergira

  • B. 

   Neusaglaseno prosledjivanje saobracaja

  • C. 

   Objave se salju pogresnim destinacijama

  • D. 

   Neusaglaseni ulazi u tabelama rutiranja

  • E. 

   Petlje u rutiranju

 • 7. 
  Koje tri radnje izvrsava ruter kada primi paket iz jedne mreze koji je namenjen drugoj mrezi?
  • A. 

   Koristi odredisnu MAC adresu u zaglavlju IP paketa da odredi adresu sledeceg rutera u nizu, pretrazujuci tabelu rutiranja

  • B. 

   Ukalupljuje paket treceg sloja u specijalni ram prvog sloja i prosledjuje ga preko izlaznog interfejsa

  • C. 

   Ostavlja nedirnuto zaglavlje rama drugog sloja dok dekapsulira paket

  • D. 

   Dekapsulira paket treceg sloja tako sto skine zaglavlje rama drugog sloja

  • E. 

   Ukalupljuje paket treceg sloja u novi ram na drugom sloju i prosledjuje ga preko izlaznog interfejsa

  • F. 

   Koristi odredisnu IP adresu u zaglavlju IP paketa da iz tabele rutiranja odredi adresu sledeceg rutera u nizu

 • 8. 
  Algoritam za rutiranje je:
  • A. 

   Softverski deo mreznog sloja

  • B. 

   Hardverski deo mreznog sloja

  • C. 

   Deo aplikacionog sloja

  • D. 

   Deo sloja za pristup mrezi

 • 9. 
  Na kojoj od sledecih metoda se zasniva pravilo podeljenih horizonata?
  • A. 

   Informacije naucene od jednog izvora ne salju se nazad tom izvoru

  • B. 

   Objave se prepolove da bi se smanjilo vreme potrebno za njihovu distribuciju

  • C. 

   Nova informacija mora biti naucena iz vise izvora da bi bila prihvacena

  • D. 

   Nove objave se salju tek kad mreza konvergira

 • 10. 
  Brojanje do beskonacnosti je pojava koja se:
  • A. 

   Odnosi na protokole sa stanjem veze.Zbog velikog broja rutera, broj mogucih najkracih putanja tezi ka beskonacnosti.Problem se resava hijerarhijskim rutiranjem

  • B. 

   Odnosi na algoritam preplavljivanja, pri cemu broj paketa tezi ka beskonacnosti.Resava se vodjenjem evidencije o poslatim paketima

  • C. 

   Odnosi na protokole sa vektorom udaljenosti.Ruter ne zna da li se nalazi na putanji koju sused ima ka destinaciji.Resava se podesavanjem najvece moguce metrike.

  • D. 

   Odnosi na protokole sa stanjem veze.Ukoliko se za metriku uzme opterecenost, broj mogucih najkracih putanja tezi ka beskonacnosti.Problem se resava koriscenjem TTL

 • 11. 
  Odaberite koju od sledecih osobina mozemo pripisati RIPv1 protokolu?
  • A. 

   IGP protokol

  • B. 

   Salje objave visestrukim usmeravanjem (multicast)

  • C. 

   Salje objave emisijom (broadcast)

  • D. 

   Besklasni protokol

  • E. 

   Klasni protokol

  • F. 

   EGP protokol

 • 12. 
  Kod algoritma za rutiranje na osnovu vektora udaljenosti:
  • A. 

   Svaki ruter periodicno generise ROUTE REQUEST paket.Susedi mu odgovaraju sa ROUTE REPLY paketima, pri cemu se broj skokova inkrementira za 1

  • B. 

   Svaki ruter odrzava tabelu udaljenosti ka odredistu i periodicno razmenjuje te informacije sa susedima

  • C. 

   Ruter generise ROUTE REQUEST paket kada detektuje promene u topologiji. Susedi mu odgovaraju sa ROUTE REPLY pri cemu se broj skokova inkrementira za 1

  • D. 

   Ruter vrsi plavljenje paketa ka destinaciji pri cemu se metrika dekrementira za 1

 • 13. 
  Koji od sledecih uslova mora biti ispunjen da bismo rekli da je mreza konvergirala?
  • A. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju iste tabele rutiranja

  • B. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju usaglasene MAC tabele

  • C. 

   Ruteri u mrezi treba da imaju usaglasene informacije u tabelama rutiranja

  • D. 

   Na ruterima u mrezi su konfigurisani dinamicki protokoli za rutiranje

 • 14. 
  Cemu sluze protokoli za rutiranje?
  • A. 

   Omogucavaju metode za kodiranje i dekodiranje bita

  • B. 

   Omogucavaju ruterima da medjusobno dele informacije o dostupnim mrezama

  • C. 

   Omogucavaju metode za segmentaciju i sastavljanje paketa

  • D. 

   Da bi se odrzavala MAC tabela

  • E. 

   Da bi se odrzavala ARP tabela

 • 15. 
  Koliko maksimalno rutera moze da predje paket u RIPv1 mrezama?
  • A. 

   10

  • B. 

   100

  • C. 

   16

  • D. 

   12

  • E. 

   15

 • 16. 
  Rip protokol je:
  • A. 

   Protokol koji se koristi u velikim mrezama

  • B. 

   Protokol koji se koristi u manjim mrezama

  • C. 

   Protokol koji koristi algoritam stanja veze

  • D. 

   Protokol koji koristi Spanning Tree algoritam

 • 17. 
  Algoritam preplavljenje je:
  • A. 

   Staticki algoritam

  • B. 

   Dinamicki algoritam

  • C. 

   Algoritam vektora stanja

  • D. 

   Source routing algoritam

 • 18. 
  Rutiranje pomocu vektora udaljenosti brzo reaguje:
  • A. 

   Zavisi kako je konfigurisan

  • B. 

   Ravnopravno, i na lose i na dobre vesti

  • C. 

   Lose vesti

  • D. 

   Na dobre vesti

 • 19. 
  Opis protokola za rutiranje je: - Salje periodicna azuriranja - Koristi broj skokova kao metriku - 15 je maksimalan broj skokova u mrezi. Ovo je primer za:
  • A. 

   Rutiranje na osnovu vektora udaljenosti

  • B. 

   Rutiranje na osnovu preplavljivanja

  • C. 

   Hijerarhijsko rutiranje

  • D. 

   Rutiranje pomocu protokola stanja veze

  • E. 

   Rutiranje za mobilne korisnike

  • F. 

   Besklasno rutiranje

 • 20. 
  Tabela rutiranja treba da ima jedan od sledecih zapisa:
  • A. 

   Mreznu adresu odredisne stanice

  • B. 

   MAC adresu odredisnog rutera

  • C. 

   MAC adresu izvorisne stanice

  • D. 

   Svoju MAC adresu

 • 21. 
  Brojanje do beskonacnosti:
  • A. 

   Prednost protokola za rutiranje sa vektorom udaljenosti, omogucava veliki broj rutera

  • B. 

   Prednost protokola za rutiranje sa stanjem veze, omogucava hijerarhijsko rutiranje

  • C. 

   Karakteristicno za protokole sa stanjem linka, resava se uvodjenjem sekvencnog broja LSP paketa

  • D. 

   Karakteristicno za protokole sa vektorom udaljenosti, resava se uvodjenjem najvece moguce putanje

 • 22. 
  Algoritam preplavljenja bira:
  • A. 

   Uvek najkracu putanju

  • B. 

   Uvek najduzu putanju

  • C. 

   Putanju sa najmanjim kasnjenjem

  • D. 

   Putanju sa najvecim kasnjenjem

 • 23. 
  Tabela rutiranja sadrzi:
  • A. 

   Broj skokova od izvorisne mreze

  • B. 

   Broj skokova do odredisne mreze

  • C. 

   Broj lokalnih mreza do odredista

  • D. 

   Broj lokalnih mreza od izvorista

 • 24. 
  Koji se problemi mogu uociti kod protokola za rutiranje sa vektorom udaljenosti?
  • A. 

   Nastaju problemi zbog poniruceg stabla

  • B. 

   Nastaju problemi zbog brojanja do beskonacnosti

  • C. 

   Zahteva organizovanje rutera u regije

  • D. 

   Ne vodi racuna o propusnom opsegu putanja ka destinaciji vec samo o broju rutera

 • 25. 
  Metrika kod RIP protokola:
  • A. 

   Izracunava se jednostavnim sabiranjem skokova

  • B. 

   Izracunava se merenjem kasnjenja

  • C. 

   Izracunava se putem Dijkstra algoritma

 • 26. 
  Rutiranje pomocu vektora udaljenosti sporo reaguje:
  • A. 

   Zavisi kako je konfigurisan

  • B. 

   Ravnopravno, i na lose i na dobre vesti

  • C. 

   Na Lose vesti

  • D. 

   Dobre vesti

 • 27. 
  Kada se koristi RIP protokol:
  • A. 

   Jednostavna metrika omogucava jednostavno sabiranje vrednosti za kasnjenje

  • B. 

   Jednostavna metrika omogucava velike mreze (brojanje do beskonacnosti)

  • C. 

   Jednostavna metrika moze dovesti do podoptimalnih putanja

 • 28. 
  Pojam "brojanje do beskonacnosti" je vezan za:
  • A. 

   Algoritam vektora udaljenosti

  • B. 

   Algoritam stanja veze

  • C. 

   Algoritam izvorisnog rutiranja

  • D. 

   Spanning Tree algoritmi

 • 29. 
  Tabela rutiranja treba da ima jedan od sledecih zapisa:
  • A. 

   Vreme trajanja obrade

  • B. 

   Starost zapisa

  • C. 

   Vreme propagacije do sledeceg rutera

  • D. 

   Kasnjenje u mrezi

 • 30. 
  Routin Information Protocol -RIP koristi:
  • A. 

   Algoritam izvorisnog rutiranja

  • B. 

   Spanning Tree algoritam

  • C. 

   Algoritam stanja veze

  • D. 

   Algoritam vektora udaljenosti

 • 31. 
  Kod podmreza bez uspostave mreze:
  • A. 

   Odluka o rutiranju se donosi za grupu pristiglih paketa podataka, oznacenih sekvencim brojevima

  • B. 

   Odluka o rutiranju se donosi na osnovu dogovora izmedju izvorista i odredista

  • C. 

   Odluka o rutiranju se donosi za svaki pristigli paket

  • D. 

   Paketi se isporuuju unapred odredjenom putanjom

 • 32. 
  Metrika za linearnu mrezu na slici je broj skokova. Kada se ruter A ukljuci kolika je metrika prema ruteru A u ostalim ruterima posle tri razmene podataka iz njihovih tabela rutiranja?
  • A. 

   B=1 ; C=2 ; D=3 ; E=4

  • B. 

   B=1 ; C=2 ; D=3 ; E=

  • C. 

   B=2 ; C=3 ; D=4 ; E=5

  • D. 

   B=3 ; C=4 ; D=5 ; E=6