Ktorá Zahrňuje Aktivity Potrebné

15 Otzky | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ktorá Zahrňuje Aktivity Potrebné

Questions and Answers
 • 1. 
  Systémový analytik, ktorý je zodpovedný za zahájenie, plánovanie, zhotovenie a ukončenie projektu sa označuje:
  • A. 

   Projektový tím

  • B. 

   Analytik projektu

  • C. 

   Vedúci projektant

  • D. 

   Projektový metodik

  • E. 

   Projektový manažér

 • 2. 
  Fáza riadenia projektu, ktorá zahrňuje aktivity potrebné k posúdeniu možností a rozsahu projektu a stanovanie procedúr k podpore neskorších činností v projekte sa označuje:
  • A. 

   Plánovanie projektu

  • B. 

   Zahájenie/iniciovanie projektu

  • C. 

   Vykonávanie/realizácia projektu

  • D. 

   Ukončenie projektu

  • E. 

   Implementácia projektu

 • 3. 
  Projektový manažér má mať nasledovné schopnosti:
  • A. 

   Riadenia zákazníckych vzťahov

  • B. 

   Riešenia technických problémov

  • C. 

   Riadenia konfliktov

  • D. 

   Vedenia

  • E. 

   Riadenia

 • 4. 
  Uskutočňovanie prác na projekte podľa vopred vypracovaných plánov sa označuje v projektovom riadení ako:
  • A. 

   Fáza analýzy projektu

  • B. 

   Fáza návrhu projektu

  • C. 

   Fáza implementácie projektu

  • D. 

   Projektové riadenie nemá takto špecifikovanú fázu, končí vypracovaním plánov

  • E. 

   Fáza vykonávania/realizácie projektu

 • 5. 
  Proces riadenia projektu má niektoré z uvedených fáz. Označte ktoré!
  • A. 

   Vykonávanie projektu

  • B. 

   Iniciovanie/zahájenia projektu

  • C. 

   Analýza projektu

  • D. 

   Plánovanie projektu

  • E. 

   Ukončenie projektu

 • 6. 
  Dôvod, pre ktorý je daný projekt navrhovaný sa označuje:
  • A. 

   Cieľ projektu

  • B. 

   Projektová činnosť

  • C. 

   Ukazovateľ oprávnenosti projektu

  • D. 

   účel projektu

  • E. 

   Výstup projektu

 • 7. 
  Čo musí vždy splňovať cieľ projektu?
  • A. 

   Zabezpečenie zdrojov na realizáciu

  • B. 

   Zabezpečovať zdroje údajov pre overenie realizovateľnosti

  • C. 

   Zmenu oproti predošlému stavu

  • D. 

   Kvantitatívnu zmenu

  • E. 

   Predpoklady realizovateľnosti

 • 8. 
  Fáza riadenia projektu, ktorá sa zameriava hlavne na definovanie jasných a jednoznačných aktivít a práce potrebnej na vytvorenia dielčích častí projektu sa označuje:   
  • A. 

   Zahájenie projektu

  • B. 

   Vykonávanie/ realizácia projektu

  • C. 

   Ukončenie návrhu projektu

  • D. 

   Implementácia projektu

  • E. 

   Plánovanie projektu

 • 9. 
  Riadenie projektu je potrebné uplatniť v nasledovných prípadoch:
  • A. 

   Len v prípade, ak má projekt projektového manažéra

  • B. 

   Ak sa jedná o veľké projekty

  • C. 

   Keď na projekte pracuje viac ľudí

  • D. 

   Vždy pri každom type projektu

  • E. 

   Keď je priebeh projektu dlhší

 • 10. 
  Fázy: analýza, návrh a implementácia systému v modeli životného cyklu vývoja systémov, patria v projektovom riadení do: (vyk.určite)
  • A. 

   Fáze ukončenia projektu

  • B. 

   Fáze riadenia projektu

  • C. 

   Fáze vykonávania/realizácie projektu

  • D. 

   Dvoch fáz, plánovania a vykonávania

  • E. 

   Fáze plánovania projektu

 • 11. 
  Voľba fáz riadenia projetu má nasledovné pravidlá:
  • A. 

   Počet fáz riadenia projektu nie je pevne stanovený

  • B. 

   Fázy riadenia projektu určuje zadávateľ projektu

  • C. 

   Fázy riadenia projektu sa prispôsobujú charakteru a podmienkam projektu

  • D. 

   Fázy riadenia projektu sú pevne dané

  • E. 

   Projektové riadenia má špecifikované dve fázy, začiatok a koniec projektu

 • 12. 
   Plánovaná súčinnosť rôznych aktivít k dosiahnutiu určitého špecifikovaného cieľa, ktorá má vymedzený začiatok a koniec sa označuje:
  • A. 

   Projektový manažment

  • B. 

   Systémová integrácia

  • C. 

   Plánovanie projektu

  • D. 

   Riadenie projektu

  • E. 

   Projekt

 • 13. 
   Princípy práce, ktoré sú uplatňované v tíme pri riešení projektu sa označujú ako:
  • A. 

   Metóda riadenia

  • B. 

   Tímová práca

  • C. 

   Metodika

  • D. 

   Systémový postup práce

  • E. 

   štýl riadenia

 • 14. 
  Pre znázorňovanie projektových úloh a ich vzťahov sa v projektoch najčastejšie používa:
  • A. 

   Sieťový diagram/graf

  • B. 

   Technika PERT

  • C. 

   Popis v pracovnej knihe

  • D. 

   Ganttov graf

  • E. 

   Microsoft Project

 • 15. 
  Grafická prezentácia projektu ktorá znázorňuje každú úlohu ako horizontálnu čiaru, ktorej dĺžka je úmerná času ukončenia sa označuje:
  • A. 

   Sieťový diagram/graf

  • B. 

   Nákladová funkcia

  • C. 

   Ganttov graf

  • D. 

   Softvérový nástroj na riadenie projektu

  • E. 

   CASE nástroj

Back to Top Back to top