TermičKE Pojave

13 Pitanja | Total Attempts: 253

SettingsSettingsSettings
Please wait...
TermičKE Pojave

Priprema za 1. ispit u 2. razredu


Questions and Answers
 • 1. 
  Čestice čvrstih tijela se stalno gibaju.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Hlađenje neke tvari izaziva sve sporije gibanje čestica te tvari?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Zašto se tijela pri zagrijavanju šire?
  • A. 

   Povećava se razmak između atoma

  • B. 

   Povećava se veličina atoma

  • C. 

   Povećava se veličina molekula

  • D. 

   Povećava se gustoća tijela

 • 4. 
  Pri izotermnom procesu obujam plina se s vrijednosti V poveća na 2V. Početni tlak plina je p. U odnosu na početni tlak konačni tlak plina je:
  • A. 

   četiri puta manji

  • B. 

   Dva puta manji

  • C. 

   Nepromijenjen

  • D. 

   Dva puta veći

 • 5. 
  Koji od ova četiri dijagrama predstavlja izohorni proces?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  Idealni plin zatvoren je u posudi stalnog volumena. Ako se temperatura povisi sa 0 °C na 273 °C tlak:
  • A. 

   Ostaje nepromijenjen

  • B. 

   Poveća se dva puta

  • C. 

   Smanji se dva puta

  • D. 

   Poveća se četiri puta

 • 7. 
  Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnog gibanja njegovih čestica udvostruči. Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja?
  • A. 

   T/2

  • B. 

   2 T

  • C. 

   T2

  • D. 

   4 T

 • 8. 
  Koliko molekula ima jedan mol kisika u usporedbi s jednim molom dušika?
  • A. 

   Mol kisika sadrži više molekula

  • B. 

   Mol dušika sadrži više molekula

  • C. 

   Mol kisika i mol dušika sadrže jednak broj molekula

  • D. 

   Ne može se odgovoriti jer ne znamo atomske mase tih plinova

 • 9. 
  Između čestica, koje čine neko čvrsto tijelo (npr. atomi željeza u čekiću), nema praznog prostora.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Koja od navedenih tvrdnji ne vrijedi za model idealnog plina?
  • A. 

   Kinetička energija gibanja čestica plina manja je od potencijalne energije njihovog međusobnog djelovanja.

  • B. 

   Čestice plina stalno se nasumično gibaju.

  • C. 

   Sudari čestica plina sa stijenkama posude savršeno su elastični.

  • D. 

   Temperatura plina proporcionalna je srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnog gibanja čestica plina.

 • 11. 
  Temperatura idealnog plina je 0 oC. Na kojoj će temperaturi tlak plina biti dva puta veći od tlaka pri 0 oC ako se obujam plina drži stalnim?
  • A. 

   0 K

  • B. 

   137 K

  • C. 

   273 K

  • D. 

   546 K

 • 12. 
  Idealnom plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti, a zatim se tlak izotermno udvostruči. Koji graf opisuje navedeni proces?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Crtež prikazuje dijagram volumena idealnog plina u ovisnosti o njegovoj temperaturi. Ako tlak plina u stanju A iznosi p, koliki je tlak plina u stanju B?
  • A. 

   0.5 p

  • B. 

   P

  • C. 

   2 p

  • D. 

   4p

Back to Top Back to top