Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test No. 15 New Test

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by AMOL1342
A
AMOL1342
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 1,726
Questions: 100 | Attempts: 245

SettingsSettingsSettings
Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test No. 15 New Test - Quiz

. * सूचना* . *फक्त नोंदणीकृत उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करण्यात येईल. * ही टेस्ट फक्त GOOGLE CHROME या BROWSER मध्येच सोडवावी. * ही टेस्ट संयुक्त पुर्वपरीक्षेच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमवर आधारित आहे. *आपण ही टेस्ट रात्री 8 ते 12 दरम्यान सोडवू शकता. *काही अडचण आल्यास ७३७८५६०१३५ वर तात्काळ संपर्क करा. *महत्त्वाचे म्हणजे submit वर क्लिक केल्यानंतर 10 सेकंद थांबा. तुम्हाला टेस्ट submit झाल्याचा मेसेज स्क्रीन वर दिसेल. धन्यवादi जॉईन करा @tarunai ( www.espardha.in )


Questions and Answers
 • 1. 

  प्र. खालील विधाने लक्षात घ्या. अ.हायड्रोजन मध्ये एक न्युट्रोन असतो. ब. जड हायड्रोजनमध्ये एक न्यूट्रोन असतो. क. एक प्रोटोनचे वस्तुमान एक इलेक्ट्रोन एवढे असते. वरीलपैकी योग्य विधाने कोणती ? 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त ब आणि क 3. फक्त अ आणि क 4. फक्त अ

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:-2
  स्पष्टीकरण:- हायड्रोजन मध्ये न्युट्रोन नसतो

  Rate this question:

 • 2. 

  प्र. ओरेस्टेडचा प्रयोग खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ? 1. उर्जा अक्षयतेचा सिद्धांत 2. पाण्याचे असंगत आचरण 3. विद्युत धारेचा चुंबकीय परिणाम 4. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  प्र. ओरेस्टेडचा प्रयोग विद्युत धारेचा चुंबकीय परिणामाशी संबंधित आहे. प्रयोगात, विद्युत धारेची चुंबकीय द्रुती एका ताराच्या आसपास ओरेस्टेड नामक संरचनेच्या आहे. जेथे विद्युत धारा ताराच्या आसपास संचालित होते, तेथे विद्युत धारेची द्रुती वाढते. या प्रयोगामुळे विद्युत धारेच्या चुंबकीय परिणामाची खात्री केली जाते.

  Rate this question:

 • 3. 

  प्र खालीलपैकी कोणता क्ष किरणाचा गुणधर्म नाही ? 1. त्याचा वेग प्रकाशाच्या वेगाइतका आहे. 2. ते वायूचे आयनन घडवून आणतात. 3. ते विद्युत प्रभारित कण आहेत 4. अतीप्रचंड उर्जा सामावलेली असते.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The given question is in Marathi language and it asks for the property that is not associated with a particular type of radiation. The correct answer is option 3, which states that the radiation does not carry electrically charged particles. This is a characteristic of electromagnetic radiation, such as light, which does not consist of electrically charged particles like electrons or ions.

  Rate this question:

 • 4. 

  प्र. खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ? 1. घन पदार्थ द्रवात अंशतः किंवा पूर्णतः बुडाल्यास तो त्याच्या द्रवात बुडलेल्या आकारमानापेक्षा जास्त द्रव बाजूला सारतो. 2. घन पदार्थ द्रवात अंशतः किंवा पूर्णतः बुडाल्यास तो त्याच्या द्रवात बुडलेल्या आकारमानापेक्षा कमी द्रव बाजूला सारतो. 3. यावेळी पदार्थाच्या वजनात झालेली घट ही बाजूला सारलेल्या द्रवाच्या वजनापेक्षा कमी असते. 4. वरीलपैकी एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  उत्तर-4
  स्पष्टीकरण:- . घन पदार्थ द्रवात अंशतः किंवा पूर्णतः बुडाल्यास तो त्याच्या द्रवात बुडलेल्या आकारमानाइतका द्रव बाजूला सारतो.
  यावेळी पदार्थाच्या वजनात झालेली घट ही बाजूला सारलेल्या द्रवाच्या वजनाइतकी असते.

  Rate this question:

 • 5. 

  प्र. मद्य मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणते एकक वापरतात ? 1. कुसेक 2. बार 3. हायशीड 4. गाठ

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  हायशीड is the correct answer because it is the Marathi word for "whiskey" which is a type of alcoholic beverage. कुसेक (rum), बार (beer), and गाठ (wine) are also types of alcoholic beverages, but they are not specifically used for the purpose of "मद्य मोजण्या" (drinking alcohol).

  Rate this question:

 • 6. 

  प्र खालीलपैकी कोणते गतीज उर्जेचे उदाहरण नाही ? 1. ब्रेक दाबल्यानंतर मोटरगाडी पुढे जाऊन थांबते 2. हातोड्याच्या मदतीने खिळा भिंतीत ठोकला जातो. 3. ताणलेला धनुष्य 4. वरीलपैकी सर्व

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The given options are examples of different types of kinetic energy. Option 1 describes the kinetic energy of a moving vehicle coming to a stop after applying brakes. Option 2 describes the kinetic energy of a ball hitting a wall with the help of a hammer. Option 3 mentions a stationary object, a bow and arrow, which does not possess any kinetic energy. Option 4 states that all the given options are examples of different types of kinetic energy. Therefore, the correct answer is option 3, as it does not provide an example of kinetic energy.

  Rate this question:

 • 7. 

  प्र. खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ? अ. मृगजळ हे संपूर्ण अंतर्गत परावर्तनमुळे होते. ब. आपाती कोनाची किमत क्रांतिक कोणापेक्षा कमी असेल तर संपूर्ण अंतर्गत परावर्तन होते. पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. फक्त अ आणि ब 4. एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  उत्तर:-1
  स्पष्टीकरण:- आपाती कोनाची किमत क्रांतिक कोणापेक्षा जास्त असेल तर संपूर्ण अंतर्गत परावर्तन होते.

  Rate this question:

 • 8. 

  प्र. गंधकाचा अनुक्रमांक किती ? 1. 8 2. 16 3. 32 4. 24

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The given question is asking for the atomic number of sulfur (gandhaka in Hindi). The correct answer is option 2, which is 16. This is because the atomic number of sulfur is 16, which means sulfur has 16 protons in its nucleus.

  Rate this question:

 • 9. 

  प्र. काजण्याविषयी खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ? 1. त्याची लस उपलब्ध नाही 2. धोकादायक नसतो 3. एकदा झाला कि परत होत नाही 4. वरीलपैकी सर्व योग्य

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4 because it states that all the options mentioned above are correct. It means that the correct provision regarding employment is that all the options mentioned above are suitable.

  Rate this question:

 • 10. 

  खालीलपैकी कोणते रोग कवकमुळे होतात ? अ. अस्थमा ब. गजकर्ण क. चिखल्या पर्याय:- 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त अ आणि क 3. फक्त ब आणि क 4. वरीलपैकी सर्व

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3 because the question asks which diseases are caused by fungi, and option 3 includes only diseases caused by fungi (चिखल्या - ringworm). Options 1 and 2 do not include any diseases caused by fungi, and option 4 includes all the diseases mentioned in the options, not just the ones caused by fungi.

  Rate this question:

 • 11. 

  प्र. खालीलपैकी गुणसूत्रबाबतीत चुकीची जोडी कोणती ? 1. खेकडा-200 2. वाटाणा-16 3. बेडूक-26 4. वरीलपैकी सर्व बरोबर

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:-2
  स्पष्टीकरण:-वाटाणा-14

  Rate this question:

 • 12. 

  प्र.खाली काही जोड्या दिल्या आहेत त्यापैकी योग्य जोडी कोणती / 1. शंकूपेशी- प्रतिमा तयार होत नाही तो भाग 2. दंडपेशी-.मंदप्रकाशात संवेदनक्षम 3. पीतबिंदू- रंगदृष्टी लाभते 4.अंधबिंदू- प्रतिमा स्पष्ट दिसते

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2 because the word "दंडपेशी" is associated with the phrase "मंदप्रकाशात संवेदनक्षम" which means "sensitive to dim light". The other options do not have any such association or meaning.

  Rate this question:

 • 13. 

  311311311311311311311 या संख्येबाबत कोणते विधान योग्य असेल? 1. 3 ने भाग जातो 11 ने नाही 2. 11 ने भाग जातो 3 ने नाही 3. 3 ने आणि 11 भाग जातो 4. 3 ने ही नाही व 11 ने ही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The given number 311311311311311311311 cannot be divided by either 3 or 11. Therefore, option 4 states that neither 3 nor 11 can divide the number, which is the correct answer.

  Rate this question:

 • 14. 

  दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज 80 असून त्यांच्या वर्गातील फरक 36 असल्यास त्या दोन संख्याचा गुणाकार किती असेल ? 1. 64 2. 44 3. 116 4. 22

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The square of the first number is 80 and the square of the second number is 116. The difference between their squares is 36. Therefore, the product of the two numbers is 116.

  Rate this question:

 • 15. 

  6 माणसे 7 महिला बरोबरीत, 2 महिला 3 मुलांच्या बरोबरीत व ४ मुले 5 मुलीच्या बरोबरीत पैसे कमवितात. जर 5 मुलींची आठवड्याची कमाई रू. 40 असेल तर माणसांची आठवड्याची कमाई किती? 1. रू. 175 2. रू. 180 3. रू. 195 4. रू. 100

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
 • 16. 

  पहिली संख्या हि दुसरीच्या 80% असून त्यांच्या वर्गाच्या बेरजेची चारपट 656 आहे. तर त्या संख्या शोधा? 1. 4, 5 2. 8, 10 3. 16, 20 4. यांपैकी नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The first number is 80% of the second number, and the square of their difference is 656. Therefore, we need to find two numbers whose difference squared is 656. Among the given options, only option 2 (8, 10) satisfies this condition.

  Rate this question:

 • 17. 

  Type 1 तांदळाची किंमत रू 15 प्रति किलो, 'Type 2 ची रू. 20 प्रति किलो आहे. जर त्यांचे मिश्रणाचे गुणोत्तर 2 : 3 असेल तर मिश्रण केलेल्या तांदळाचा प्रति किलो दर किती असेल ? 1.रू. 18 2. रू.1850 3. रू. 19 4. रू. 19.50

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The cost of Type 1 rice is Rs. 15 per kilo and the cost of Type 2 rice is Rs. 20 per kilo. The ratio of the mixture is given as 2:3. To find the cost per kilo of the mixture, we can calculate the weighted average.

  Let's assume that the mixture is made up of 2x kilos of Type 1 rice and 3x kilos of Type 2 rice.

  The total cost of the mixture would be (2x * 15) + (3x * 20) = 30x + 60x = 90x.

  The total weight of the mixture would be 2x + 3x = 5x.

  Therefore, the cost per kilo of the mixture would be (90x / 5x) = Rs. 18.

  Hence, the correct answer is 1.

  Rate this question:

 • 18. 

  एका मोटारीने पहिल्या 2 तासात 52 किमी/तास, पुढील 3 तासात ताशी 54 कि मी वशेवटच्या तासात 55 कि मी/तास अंतराचा प्रवास केला, तर मोटारीने दर ताशी किती किमी प्रवास केला ? 1. 53 कि मी 2. 53.96 किमी 3. 54 किमी 4. 54.6 किमी

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The motor traveled at a speed of 52 km/h for the first 2 hours, then at a speed of 54 km/h for the next 3 hours, and finally at a speed of 55 km/h for the last hour. To find the total distance traveled, we add up the distances traveled at each speed: (52 km/h * 2 hours) + (54 km/h * 3 hours) + (55 km/h * 1 hour) = 104 km + 162 km + 55 km = 321 km. Therefore, the motor traveled a total distance of 321 km. The correct answer is option 3, 54 km.

  Rate this question:

 • 19. 

  एक निर्माता घाऊक व्यापार्याला 10% नफ्याने माला विकतो, तोच साल घाऊक विक्रेता ग्राहकाला 12% नफ्याने विकतो रू. 930 ला घेतलेल्या वस्तूच्या मूळ किंमतीपेक्षा किती रू.ग्राहकाने जास्त दिले ? 1. 190 रू 2. 210 रू. 3. 230 . 4. 150 रू.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The customer bought the item for Rs. 930 at a profit of 12% for the seller. If the seller sold the item to the customer at a profit of 10%, then the original cost price of the item would be lower than Rs. 930. Therefore, the customer paid more than the original cost price, and option 1, Rs. 190, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 20. 

  एका माणसाने दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून 2500 रू कर्जाऊ घेतले, त्यापैकी एकास तो 5% दराने व दुसर्यास 7% दराने परतफेड करतो. दोन वर्षांसाठी त्याने रू. व्याज 265 दिले असेल तर प्रत्येकाकडून त्याने किती रक्कम घेतली ते काढा? 1. रू. 1850,रू. 650 2. रू. 1875 , रू. 625 3. रू, 1780, रू. 770 4. रू. 2000,रू. 500

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The person borrowed Rs. 2500 from two individuals at different interest rates. For one person, the interest rate is 5%, and for the other person, it is 7%. The person paid a total interest of Rs. 265 for two years. To find out how much amount he borrowed from each person, we can set up the following equations:
  Let x be the amount borrowed at 5% interest rate and y be the amount borrowed at 7% interest rate.
  x + y = 2500 (Equation 1)
  0.05x + 0.07y = 265 (Equation 2)
  By solving these equations, we get x = 1875 and y = 625. So, the person borrowed Rs. 1875 at 5% interest rate and Rs. 625 at 7% interest rate. Therefore, the answer is option 2: Rs. 1875 and Rs. 625.

  Rate this question:

 • 21. 

  जर LONDON लिहितांन HPOEPO असे लिहीत असू तर DVOHSZ काय दर्शविते? 1) MEXICO 2) ISLAND 3) HOLAND 4) HUNGRY

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The given question is in a different language (Marathi) and the options are in English. The question is asking what does DVOHSZ represent if it is written as HPOEPO. By looking at the options, we can see that the correct answer is "HUNGRY" as the letters in DVOHSZ are shifted by one position forward to get the letters in HPOEPO.

  Rate this question:

 • 22. 

  नेमक्या सात तासांपूर्वी, 5/8 दिवस शिल्लक रहायला पाच तास राहिले होते. तर आता किती वाजले आहेत? (दिवस 12.00 रात्री सुरू होतो.) 1) 4 दुपारचे 2) 10 सकाळचे 3) 11 सकाळचे 4) 3 दुपारचे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The question states that 5/8 of a day has already passed, which means that 3/8 of the day is remaining. Since the day starts at 12.00 midnight, the time now would be 12.00 noon. Therefore, the correct answer is option 3) 11 सकाळचे, as there are 3 hours remaining until the end of the day.

  Rate this question:

 • 23. 

    Find the number of quadrilaterals in the given figure. A. 6 B. 7 C. 9 D. 11

  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  Find the number of quadrilaterals in the given figure.

  A. 6
  B. 7
  C. 9
  D. 11

  Answer: Option D

  Explanation:

  The figure may be labelled as shown.

  The quadrilaterals in the figure are ABCD, ABDE, ABDF, ABDH, CDHA, CDEA, CDFA, DEAG, DEFA, FAGD and AGDH.

  Rate this question:

 • 24. 

    Select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix.

  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

  Answer: Option C

  Explanation:
  In each column, the second figure (middle figure) is obtained by removing the upper part of the first figure (uppermost figure) and the third figure (lowermost figure) is obtained by vertically inverting the upper part of the first figure.

  Rate this question:

 • 25. 

  एका इमारतीचे बांधकाम 20 सप्टेंबरला सुरू होऊन त्याच वर्षांच्या डिसेंबर 26 ला पूर्ण झाले, त्या कामाच्या प्रारंभीचा दिवस गुरुवार असल्यास शेवटचा वार कोणता? 1) गुरुवार 2) बुधवार 3) रविवार 4) शनिवार

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The construction work started on September 20 and was completed on December 26 of the same year. If the first day of the work was on a Thursday (Guruvar), then counting the number of days from Thursday to Wednesday (Budhvar) would give the total number of days. Therefore, the last day of the work would be on Wednesday (Budhvar).

  Rate this question:

 • 26. 

  एका सांकेतिक भाषेत विमल' हा शब्द लिभर असा, 'जीवन ' हा शब्द ‘छीलध' असा तर ‘मिलन ' हा शब्द भिरध' असा लिहितात. तर भाषेत त्याच विलास' हा शब्द कसा लिहावा? 1) लिवाष 2) लिराष 3) त्रिराश 4) लिराषा

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The given question asks how to write the word 'त्याच विलास' in the given symbolic language. By comparing the given words and their symbolic counterparts, we can see that the word 'जीवन' is written as 'छीलध' and the word 'मिलन' is written as 'भिरध'. Therefore, we can conclude that the word 'त्याच विलास' should be written as 'लिराष' in the symbolic language.

  Rate this question:

 • 27. 

  999, 730, 511, 344, 215, ...? 1) 222 2) 126 3) 162 4) 512

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The pattern in the given sequence is that each number is obtained by subtracting a decreasing multiple of 269 from the previous number. Starting with 999, subtracting 269 gives 730, then subtracting 538 gives 511, and so on. Therefore, subtracting 269 from 215 gives 54, which is the missing number in the sequence. Therefore, the correct answer is 2) 126.

  Rate this question:

 • 28. 

  एका 8 सेमी त्रिज्या असलेल्या शिशाच्या गोळ्यास वितळवून 1 सेमी त्रिज्या असलेले लहान लहान गोल तयार केल्यास असे किती गोल तयार होतील? 1. 256 2. 64 3. 712 4. 512

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 29. 

  19 जानेवारी 2018 मध्ये केंद्रीय शहरी व गृहनिर्माण मंत्रालयाने देशातील नऊ शहरांचा स्मार्ट सिटी मिशन मध्ये समावेश केला आहे त्याबाबत खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा. अ. या टप्प्यात महाराष्ट्रातील फक्त एका शहराचा समावेश केला ब. 9 शहरामध्ये सिल्वासा ने सर्वाधिक गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला. क. या टप्प्यामध्ये कवरत्ती लक्षद्वीप बेटावरील बेटावरील शहराचा सुद्धा समावेश केला आहे. वरीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे. 1. एकही विधान असत्य नाही 2. फक्त अ 3. फक्त ब 4. फक्त अ आणि ब

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर 2
  स्पष्टीकरण- या टप्प्यामध्ये महाराष्ट्रातील एकाही शहराचा समावेश केलेला नाही

  Rate this question:

 • 30. 

  सुप्रसिद्ध अभिनेते रजनीकांत यांची राजकारण प्रवेशाची घोषणा नुकतीच झाली त्यांचा जन्म खालीलपैकी कोणत्या राज्यात झाला ? 1. महाराष्ट्र 2. कर्नाटक 3. तामिळनाडू 4. केरळ

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर 2
  स्पष्टीकरण- बंगरुळ

  Rate this question:

 • 31. 

  हळगाव येथे शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या स्थापनेस राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे सदर हे गाव खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? 1. अहमदनगर 2. चंद्रपूर 3. नंदुरबार 4. बीड

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1. The passage states that the government has given recognition to the establishment of a government agricultural university in Hingoli. The question asks in which district is this village located. The answer is Ahmednagar.

  Rate this question:

 • 32. 

  महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2018- 2023 नुकतेच जाहीर झाले आहे. त्यानुसार खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येणार आहे? अ. अमरावती बुलढाणा वर्धा ब. यवतमाळ औरंगाबाद जालना क. परभणी बीड नांदेड ड. नागपुर पुणे सोलापूर पर्याय- 1. फक्त अ,ब,क 2. फक्त ब,क,ड 3. फक्त अ,ब,ड 4. फक्त अ,क,ड

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  According to the Maharashtra State Textile Policy 2018-2023, an integrated textile park will be established in the districts of Amravati, Buldhana, and Wardha. Hence, option A is the correct answer.

  Rate this question:

 • 33. 

  "हं हं आणि हं हं हं" "चिनी बदाम", "कळ लाव्या कांद्याची कहाणी" इत्यादी नाट्यनिर्मिती खालीलपैकी कोणी केली आहे ज्यांचे नुकतेच निधन झाले आहे? 1. सुधा करमकर 2. अनिल कुलकर्णी 3. आसमां जहागीर 4. ना स फरांदे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The question asks who among the given options has produced plays like "हं हं आणि हं हं हं", "चिनी बदाम", "कळ लाव्या कांद्याची कहाणी", etc. and has recently passed away. The correct answer is option 1, सुधा करमकर.

  Rate this question:

 • 34. 

  अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना संदर्भात खालील विधाने वाचा अ. 91 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बडोद्यात साजरे करण्यात आले. ब. 1878 साधी पुणे येथे पार पडलेल्या या संमेलनाचे अध्यक्ष महादेव गोविंद रानडे हे होते क. आतापर्यंतच्या चार महिलांनी या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे वरीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ? पर्याय:- 1. फक्त क 2. फक्त ब 3. फक्त अ 4. एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 35. 

  2018 साली ग्रॅमी पुरस्कार भारताला मिळाला नाही परंतु 2017 साठी हा पुरस्कार खालीलपैकी कोणाला मिळाला ? 1. पंडित रविशंकर 2. रिकी केज 3. निळा वासवाणी 4. संदीप दास

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  In 2017, the recipient of the Grami Puraskar was Sandeep Das.

  Rate this question:

 • 36. 

  पद्म पुरस्कार 2018 सबंधित खालील विधाने वाचा अ. यावर्षी हा पुरस्कार 87 व्यक्तींना देण्यात आला ब. या वर्षी एकूण 85 पुरस्कार देण्यात आले क.यावर्षी महाराष्ट्र राज्यातील पद्म पुरस्कारार्थीं एकूण दहा आहेत वरीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. अ आणि ब 4. एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The given question states that in the Padma Awards 2018, a total of 85 awards were given. However, it also mentions that there are 10 Padma Award recipients from Maharashtra. Since the total number of awards given is less than the number of recipients from Maharashtra alone, it can be concluded that the given information is contradictory and none of the options provided is correct.

  Rate this question:

 • 37. 

  21 फेब्रुवारी 2018 रोजी जागतिक भ्रष्टाचार निर्देशांक अहवाल जाहीर झाला या अहवालामध्ये भारताचा कितवा क्रमांक आहे ? 1. 71 2. 81 3. 91 4. 101

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  On February 21, 2018, the Global Corruption Index Report was released. The question asks for the ranking of India in this report. The correct answer is option 2, which is 81.

  Rate this question:

 • 38. 

  मल्लखांब या खेळाविषयी खालील विधाने वाचा अ. मध्यप्रदेश आणि या खेळाला राज्य खेळाचा दर्जा दिलेला आहे ब. पद्मजा चितळे या पहिल्या मल्लखांबपटू म्हणून ओळखले जाते क. 15 जुलै दिवस मल्लखांब दिन म्हणून साजरा केला जातो वरीलपैकी योग्य विधान कोणते ? 1. फक्त अ 2. फक्त अ आणि ब 3. फक्त ब आणि क 4. फक्त अ आणि क

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:-2
  स्पष्टीकरण:- 15 जून मल्लखांब दिन

  Rate this question:

 • 39. 

  खालीलपैकी कोणत्या प्राण्याचे बंदिस्त प्रजनन करण्यास पर्यावरण मंत्रालयाने नुकताच नकार दिला आहे ? 1.माकड 2.चिमणी 3. चिरु 4. चित्ता

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The Ministry of Environment has recently denied permission for the captive breeding of which animal?
  The correct answer is option 3, चिरु (Cheetah).

  Rate this question:

 • 40. 

  जेकब झूमा यांनी नुकताच राजीनामा दिला ते कोणत्या देशाचे अध्यक्ष होते ? 1. स्वित्झरलँड 2. हॉलंड 3. फ्रांस 4. दक्षिण आफ्रिका

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  Jacob Zuma resigned as the President of South Africa.

  Rate this question:

 • 41. 

  दादाभाई नौरोजी यांनी सर्वप्रथम भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे त्यांच्या निष्कर्षानुसार 1867 मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ...... कोटी रुपये होते. 1. 240 2. 340 3. 280 4. 380

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  According to Dadabhai Naoroji, India's national income in 1867 was 340 crore rupees.

  Rate this question:

 • 42. 

  15 व्या वित्त आयोगाचे खाली काही सदस्यांची यादी दिली आहे त्यापैकी पूर्ण वेळ सदस्य कोणते ? अ. शशिकांत दास ब. अनुप सिंग क. अशोक लाहिरी पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त अ आणि ब 3. फक्त ब आणि क 4. वरील सर्व

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is option 2 because the question asks for the complete list of members of the 15th Finance Commission, and option 2 includes both Shashikant Das and Anup Singh as members. Option 1 only includes Shashikant Das, option 3 only includes Anup Singh, and option 4 includes all the members mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 43. 

  खालील विधाने काळजीपुर्वक वाचा. अ. NDP लाच राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात. ब. NDP द्वारे इतर अर्थव्यवस्थांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाची तुलना करता येत नाही कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्थेतील घसारा वेगवेगळा असू शकतो. वरीलपैकी योग्य विधान कोणते? पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. अ आणि ब 4. एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:- 2
  स्पष्टीकरण:-NNP लाच राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात.

  Rate this question:

 • 44. 

  जर एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पादनात वीस टक्के वाढ झाली आणि महागाईचा दर ही वीस टक्के वाढला तर वास्तविक उत्पन्न वाढीचा दर किती असेल ? 1. त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नसल्यामुळे सांगता येत नाही. 2. शून्य 3. 40 4. 20

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  If the cost of production has increased by 20%, and the rate of inflation is also 20%, then the real rate of increase in production will be zero. This means that the increase in production is offset by the increase in prices, resulting in no real growth in production. Therefore, the correct answer is 2.

  Rate this question:

 • 45. 

  खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा अ. 17 फेब्रुवारी 1948 रोजी बँकिंग विनिमय कायदा 1948 संमत करण्यात आला. ब. 1 जुलाई 1956 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया 1956 चा कायदा करून इम्पीरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आले. वरीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे? पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. दोन्ही 4. एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  उत्तर:-4
  स्पष्टीकरण:-अ. 17 फेब्रुवारी 1949 रोजी बँकिंग विनिमय कायदा 1949 संमत करण्यात आला.
  ब. 1 जुलाई 1955 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया 1955 चा कायदा करून इम्पीरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आले.

  Rate this question:

 • 46. 

  खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा अ. वैधानिक रोखता गुणोत्तर कमी केल्यास बाजारातील पैसा वाढवून मागणी वाढते व किंमत पातळीतही वाढ होते. ब. एस एल आर वाढविल्यास पैसा कमी होऊन मागणी घटते व किंमत पातळीत घट होते. वरीलपैकी अयोग्य विधान? 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. अ आणि ब 4. न अ न ब

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4 because both statements A and B are incorrect. Statement A suggests that when the legal restriction on quality is reduced, the demand and price increase in the market, which is not true. Statement B suggests that when SLR increases, the demand and price decrease, which is also not true. Therefore, both statements are incorrect.

  Rate this question:

 • 47. 

  नोटबंदी नंतर चलनात आलेल्या नवीन नोटांची वैशिष्ट्ये याबाबतच्या खाली दिल्या आहेत त्यापैकी बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. 10 रुपये -कोणार्क सूर्यमंदिर ब. 200 रुपये- सांचीचा स्तूप क. 50 रुपये- लाल किल्ला पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त अ आणि ब 3. फक्त अ आणि क 4. फक्त ब आणि क

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:-2
  स्पष्टीकरण:- 50 रुपये- हंपी सोबत रथ

  Rate this question:

 • 48. 

  पेमेंट बँक मध्ये FDI ची मर्यादा किती टक्के आहे? 1. 26 2. 49 3. 74 4. 100

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The question is asking about the limit of Foreign Direct Investment (FDI) in payment banks. FDI is the investment made by foreign entities in the economy of another country. In India, the limit for FDI in payment banks is 74%. This means that up to 74% of the capital in payment banks can be owned by foreign entities.

  Rate this question:

 • 49. 

  पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत व्यापार तूट वार्षिक सरासरी किती कोटी होती ? 1. 58 कोटी 2. 108 कोटी 3. 158 कोटी 4. 208 कोटी

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2. The question asks for the average annual turnover in the first five-year plan. The term "व्यापार तूट वार्षिक सरासरी" can be translated as "average annual turnover." The option "108 कोटी" represents the correct answer.

  Rate this question:

 • 50. 

  सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014ला झाली त्याचे अध्यक्ष एस के माथुर हे होते या आयोगाने वेतन वाढ किती टक्के सुचविली? 1. 12 2. 10 3. 16 4. 23

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The Seventh Pay Commission, established in 2014 and chaired by S K Mathur, recommended a salary increase of 16%.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.