Std 3 Rd मराठी पडघम वरती टिपरी पडली

14 Questions | Total Attempts: 262

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Std 3 Rd

.


Questions and Answers
 • 1. 
  टिपरी कोठे वाजवली ?
  • A. 

   ढगात

  • B. 

   पाण्यात

  • C. 

   पडघम वरती

 • 2. 
  कौला२ा वर काय पडत आहे ?
  • A. 

   थेंब टपोरे

  • B. 

   वीज कोसळे

  • C. 

   अंगण सारे

 • 3. 
  ढगात कोण गडगडते ?
  • A. 

   म्हातारी हरभरे भरडते

  • B. 

   टिपरी

  • C. 

   थेंब टपोरे

 • 4. 
  वीज कोणा बरोबर कोसळली ?
  • A. 

   थेंबा सोबत

  • B. 

   कौलावर

  • C. 

   टिपरी

 • 5. 
  पाण्यात कशाच्या भोवती तरंग उठतात ?
  • A. 

   जला भोवती 

  • B. 

   पाऊसधारा

  • C. 

   थेंबाभवती

 • 6. 
  ढगात हरभरे कोण भरडते ?
  • A. 

   मुली

  • B. 

   आजी

  • C. 

   म्हातारी

 • 7. 
  पाण्यात तरंग उठल्या वर काय झाले ?
  • A. 

   थरथर

  • B. 

   तड्तड्

  • C. 

   गड् गड्

 • 8. 
  संगीत कशातून जूळून आले ?
  • A. 

   ढगातून

  • B. 

   पाण्यातून

  • C. 

   धरतीच्या रंध्रा -२ंधातून

 • 9. 
  आवाज ओळखून लिहा तडम्  तड्तड् तडम्
  • A. 

    टीप २ी

  • B. 

   वीज

  • C. 

   पाण्यात

 • 10. 
  कडम् कड् कड् कडम्
  • A. 

   वारा

  • B. 

   वीज

  • C. 

   पाऊस

 • 11. 
  सळसळ सळसळ?
  • A. 

   पान

  • B. 

   फुल

  • C. 

   वारा

 • 12. 
  खळखळाट खळखळाट
  • A. 

   पाणी

  • B. 

   ऊन

  • C. 

   वारा

 • 13. 
  गडम् गड्गड् गडम्
  • A. 

   ढग

  • B. 

   पाणी

  • C. 

   टी परी

Back to Top Back to top