Std 2nd विषय-मराठी मार्क-२०

20 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Std 2nd - -

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १ ला. एका शब्दात उत्तर लिहा.             ५.  हिराबाईचा काय हरवला?
  • A. 

   बैल

  • B. 

   घोडा

  • C. 

   कुत्रा

  • D. 

   मांजर

 • 2. 
  माणिक आणि हिराबाई कोठे गेले?
  • A. 

   गावाला

  • B. 

   शेतात 

  • C. 

   बाजारात

  • D. 

   फिरायला

 • 3. 
   हिराबाई चा बैल कोठे गेला? 
  • A. 

   चोरीला 

  • B. 

   शेतात

  • C. 

   बाजारात

  • D. 

   नदीवर

 • 4. 
  हिराबाईने बैलाचा काय  अधू आहे असे सांगितले? 
  • A. 

   पाय

  • B. 

   कान

  • C. 

   नाक

  • D. 

   डोळा

 • 5. 
   हिराबाई कोण होती?
  • A. 

   हुशार

  • B. 

   चतुर

  • C. 

   समजदार

  • D. 

   चपळ

 • 6. 
  ब) दिलेल्या अक्षरांपासून सुरू होणाऱ्या शब्दाला गोल करा.  ५ च
  • A. 

   चमचा

  • B. 

   चार

  • C. 

   चौकोन

  • D. 

   चाक

 • 7. 
  • A. 

   जेवण

  • B. 

   जहाज

  • C. 

   जोडी

  • D. 

   जागरण

 • 8. 
  • A. 

   शेळी

  • B. 

   शाबास

  • C. 

   शहामृग

  • D. 

   शिक्षण

 • 9. 
  • A. 

   सुवास

  • B. 

   समई

  • C. 

   सागर

  • D. 

   सुमन

 • 10. 
  • A. 

   झाड

  • B. 

   झाकण

  • C. 

   झोका

  • D. 

   झबला

 • 11. 
  प्रश्न २रा. चुक की बरोबर लिहा. ५ हिराबाई चा बैल चोरीला गेला.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 12. 
  बैलाचा उजवा डोळा अधू होता.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 13. 
  दोघांनी बैलाचा सगळीकडे शोध घेतला.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 14. 
  लोकांनी चोराला पकडले नाही.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 15. 
  हिराबाई चतुर होती.
  • A. 

   चूक

  • B. 

   बरोबर

 • 16. 
  ब) विरूध्दार्थी शब्द लिहा.   ५  दिवस
  • A. 

   पहाट

  • B. 

   रात्र

  • C. 

   सकाळ

  • D. 

   संध्याकाळ

 • 17. 
  नाराज
  • A. 

   हसणे

  • B. 

   रडणे

  • C. 

   खुश

  • D. 

   रागावणे

 • 18. 
  दूर
  • A. 

   लांब

  • B. 

   जवळ

  • C. 

   कोपरा

  • D. 

   पहाड

 • 19. 
  गार
  • A. 

   उष्ण

  • B. 

    थंड

  • C. 

   कोरडे

  • D. 

   ओले

 • 20. 
  खूप
  • A. 

   वेगळे

  • B. 

   थोडे

  • C. 

   जास्त

  • D. 

   जलद

Back to Top Back to top