Ss1

67 Pitanja

Settings
Please wait...
Ss1

HUAHUAHUAHUAHUA


Questions and Answers
 • 1. 
  Instalacija virtuelnog računara moze se pokrenuti sa:
  • A. 

   Fizičkog CD/DVD uređaja

  • B. 

   ISO imidža

  • C. 

   ZIP arhive

  • D. 

   RAR arhive

  • E. 

   Virtualnog hard diska

 • 2. 
  Mrežni adapter virtuelnog računara m ože da koristi sledeće modove povezi vanja na mrežu:
  • A. 

   Bridged

  • B. 

   NAT

  • C. 

   Host-only

  • D. 

   RIP

  • E. 

   PPOE

  • F. 

   VPN

 • 3. 
  Kada je pokrenut virtualni računar, U SB uređaje može da koristi:
  • A. 

   Samo fizički računar

  • B. 

   Samo virtualni računar

  • C. 

   I fizički i virtuelni računar

 • 4. 
  Koji fajl sistem je podržavao Microso ft Windows 98?
  • A. 

   FAT16

  • B. 

   FAT32

  • C. 

   NTFS

  • D. 

   ExFAT

 • 5. 
  Koji internet pretraživač je dolazio uz Microsoft Windows 98?
  • A. 

   Internet Explorer 4 ili 5 zavisno od verzije

  • B. 

   Internet Explorer 6 ili 7 zavisno od verzije

  • C. 

   Mozilla Firefox 2.0 ili 2.1 zavisno od verzije

  • D. 

   Netscape navigator 4.0 ili 5.0 zavisno od verzije

 • 6. 
  Microsoft Windows 98 bio je sistem koj i:
  • A. 

   Je krasila velika stabilnost stistema za to vreme

  • B. 

   Je krasila velika NE stabilnost stistema za to vreme

  • C. 

   Se tokom demonstracije za medije srusio i otkazao

  • D. 

   Se tokom demonstracije za medije pokazao odlicnim

 • 7. 
  Linux za komunikaciju sa uređajima ko risti:
  • A. 

   Drajvere

  • B. 

   Module

  • C. 

   Frejmove

  • D. 

   Pakete

 • 8. 
  Na koji način se označavaju diskovi u Linux-u?
  • A. 

   C:\, D:\, ...

  • B. 

   Sda1, sdb1, ...

  • C. 

   Hda1, hdb1, ...

 • 9. 
  Pandan komandi dir u DOS-u je komanda _________ u Linux-u.
  • A. 

   Ls

  • B. 

   Nano

  • C. 

   Mkdir

  • D. 

   Touch

 • 10. 
  Emulator za pokretanje Windows program a pod Linuxom zove se:
  • A. 

   Wine

  • B. 

   Parallel

  • C. 

   Combo

  • D. 

   Live

 • 11. 
  Zamene za Microsoft Office pod Linux-o m su:
  • A. 

   OpenOffice

  • B. 

   LibreOffice

  • C. 

   SquirlOffice

  • D. 

   OperaOffice

  • E. 

   GoogleOffice

 • 12. 
  Linux je većim delom pisan u:
  • A. 

   Programskom jeziku C

  • B. 

   Programskom jeziku Java

  • C. 

   Programskom jeziku PHP

 • 13. 
  Grafički korisnički interfejsi kod L inuxa su:
  • A. 

   GNOME

  • B. 

   KDE

  • C. 

   PowerShell

  • D. 

   KNOME

  • E. 

   KDA

 • 14. 
  IOS je operativni sistem napravljen za :
  • A. 

   Apple desktop uređaje

  • B. 

   Apple prenosne uređaje

  • C. 

   Android prenosne uređaje

  • D. 

   Chrome prenosne uređaje

  • E. 

   Microsoft desktop uređaje

 • 15. 
  Neka od izdanja Microsoft Windows XP o perativnog sistema su:
  • A. 

   Home Edition

  • B. 

   Profesional

  • C. 

   Tablet

  • D. 

   Work Edition

  • E. 

   Collage Edition

  • F. 

   Business

 • 16. 
  Osnovne razlike izmedju 32-bitne verzi je operativnog sistema Microsoft Windo ws 7 i 64-bitne verzije se odnose na:
  • A. 

   Pristupačnost većoj količini RAM memorije

  • B. 

   Poboljšane bezbednosne funkcije

  • C. 

   Podršci za duža imena fajlova

  • D. 

   Veća podrška drajvera za 64bitni OS

 • 17. 
  U čemu je razlika između Ubuntu Desk top i Ubuntu Server distribucije ?
  • A. 

   Po podrazumevanom skupu programskog paketa

  • B. 

   Po kernelu

  • C. 

   Po distributeru

  • D. 

   Po CLI interfejsu

 • 18. 
  Kod particionisanja Ubuntu servera ozn ačiti tačne tvrdnje:
  • A. 

   /home: mesto na kome ce će nalaziti svi korisnički file-ovi

  • B. 

   /tmp: privremeni radni prostor za pokrenute aplikacije

  • C. 

   /var: mesto za skladištenje poruka ili fajlova dnevnika događaja (logovi).

  • D. 

   /home: mesto na kome će se nalaziti svi sistemski file-ovi

  • E. 

   /home: mesto na kome će se nalaze sistemska podešavanja

  • F. 

   /tmp: radni prostor na kome se nalaze instalirani sistemski programi

 • 19. 
  Ukoliko je na računaru bitna stavka p ouzdanost podataka potrebno je instali rati sistem sa sledećim RAID modom ?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   0

  • D. 

   2

 • 20. 
  Kod Ubunta arhiva sledeće tvrdnje su tačne:
  • A. 

   Main: obuhvata sve softverske pakete koji se podrazumevano instaliraju; ovi paketi imaju zvaničnu podršku.

  • B. 

   Multiverse: višenamensko skladište obuhvata softverske pakete koji nisu slobodni.

  • C. 

   Universe: univerzalno skladište koje održava Microsoft.

  • D. 

   Restricted: ovo su softverski paketi sa punim licencnim pravima

  • E. 

   Backports: ovo su zastarele verzije softverskih paketa koje se retko koriste.

 • 21. 
  Kod Ubuntu arhive u Backport skrladiš tu se nalaze:
  • A. 

   Novije verzije softverskih paketa

  • B. 

   Zastarele verzije softverskih paketa

  • C. 

   Paketi koji se podrazumevano instaliraju

 • 22. 
  Apt-get i apt-cache sluze za:
  • A. 

   Preuzimanje softverskih paketa

  • B. 

   Pravljenje softverskih paketa

  • C. 

   Prikaz softverskih paketa koji se nalaze u određenoj arhivi

  • D. 

   Distribuciju softverskih paketa koji se nalaze u određenoj arhivi

  • E. 

   Arhiviranje softverskih paketa koji se nalaze u određenoj arhivi

 • 23. 
  Za uklanjanje softverskih paketa u Ubu ntu Desktop distribuciji koristi se na redba:
  • A. 

   Apt-get

  • B. 

   Del

  • C. 

   Rm

  • D. 

   Apt-rm

  • E. 

   Uninstall

 • 24. 
  POSIX bezbednosni model nudi sledeće tipove ovlašćenja pristupa fajlovima :
  • A. 

   Vlasnik

  • B. 

   Grupa

  • C. 

   Ostali

  • D. 

   Korisnici

  • E. 

   Javno

  • F. 

   Ograniceno

 • 25. 
  Najčešći operativni sistem na WEB s erverima je:
  • A. 

   Linux

  • B. 

   Windows

  • C. 

   Mac OS

  • D. 

   Solaris

 • 26. 
  Izgled Linux Desktop-a:
  • A. 

   Može se potpuno prilagoditi potrebama korisnika

  • B. 

   Je unapred predefinisan distribucijom i nepomenjiv je

  • C. 

   Rešen je kroz CLI interfejs

 • 27. 
  Kreiranje novih direktorijuma i datote ka u Linux distribucijama obavlja se p reko komandi:
  • A. 

   Md

  • B. 

   Mkdir

  • C. 

   Touch

  • D. 

   New

  • E. 

   Type

  • F. 

   Make

 • 28. 
  Najčešći fajl sistem koji koriste L inux distribucije je:
  • A. 

   NTFS

  • B. 

   FAT

  • C. 

   EXT4

  • D. 

   HPFS

 • 29. 
  Najčešće korišćeni emulator Windo ws programa u Linux distribucijama zov e se:
  • A. 

   Wine

  • B. 

   Virtual PC

  • C. 

   Parallels Desktop

  • D. 

   VMware player

 • 30. 
  Alternativa Photoshop programu u Linux distribucijama je:
  • A. 

   Gimp

  • B. 

   Inkscape

  • C. 

   Kaffeine

  • D. 

   Banshee

 • 31. 
  U kom vremenskom periodu Ubuntu objavl juje novu verziju Ubuntu distribucije ?
  • A. 

   6 meseci

  • B. 

   12 meseci

 • 32. 
  U okviru Cloud operativnih sistema def inisani su sledeći uslužni modeli:
  • A. 

   SaaS (Software as a Service)

  • B. 

   PaaS (Platform as a Service)

  • C. 

   IaaS (Infrastructure as a Service)

  • D. 

   SyaS (System as a Service)

  • E. 

   SrvaS (Server as a Service)

  • F. 

   HaaS (Hardware as a Service)

 • 33. 
  Kod IaaS (Infrastructure as a Service) Cloud modela:
  • A. 

   Provajder nudi čiste resurse.

  • B. 

   Provajder nudi platformu koja je potrebna firmi.

  • C. 

   Provajder nudi širok izbor aplikacija raznih proizvođača.

 • 34. 
  Glavni konkurenti za Windows 8 na tržištu smart i tablet uređaja su:
  • A. 

   Symbian

  • B. 

   IOS

  • C. 

   Android

  • D. 

   Mebo

  • E. 

   Bada

 • 35. 
  Neke od novina u Windows 8 operativnom sistemu su:
  • A. 

   Windows Store

  • B. 

   Podrška za ARM čipove

  • C. 

   Novi korisnički interfejs

  • D. 

   Podrška za USB 3.0

  • E. 

   Office 2013

  • F. 

   Podrška za bežične uređaje

  • G. 

   Integracija sa Dropbox-om

 • 36. 
  Novi korisnicki interfesj u Windows 8 OSu zove se:
  • A. 

   Metro

  • B. 

   Aero

  • C. 

   KDE

  • D. 

   Gnome

 • 37. 
  Antivirusni softver "Defender" je inte grisan u operativni sistem Windows od verzije:
  • A. 

   XP

  • B. 

   Vista

  • C. 

   98

  • D. 

   7

  • E. 

   8

  • F. 

   2012

 • 38. 
  Longhorn je bio radni naziv za sledeć i operatvni sistem:
  • A. 

   Vista

  • B. 

   Windows 7

  • C. 

   XP

  • D. 

   Windows 8

  • E. 

   Ubuntu

  • F. 

   Mint

  • G. 

   RedHat

 • 39. 
  Milestone je bio radni naziv za slede� �i operativni sistem:
  • A. 

   Windows 7

  • B. 

   Windows Vista

  • C. 

   Windwos XP

  • D. 

   Ubuntu

  • E. 

   RedHat

  • F. 

   Windows Server 2008 R2

 • 40. 
  Windows 7 operativni sistem u maloprod aji dostupan je u sledećim verzijama ?
  • A. 

   Home Premium

  • B. 

   Professional

  • C. 

   Ultimate

  • D. 

   Enterprise

  • E. 

   Standard

  • F. 

   Datacentre

  • G. 

   Web

 • 41. 
  Windows 8 u odnosu na Windows 7 do nosi sledeće razlike:
  • A. 

   Podrsšku za Windows Server Domain

  • B. 

   Enkripcija fajl sistema

  • C. 

   Virtual Hard Disk Booting

  • D. 

   AppLocker

  • E. 

   Full Windows Aero support

  • F. 

   Home Group Join and Create

  • G. 

   Poboljšane bezbednosne funkcije

  • H. 

   Novi grafički interfejs prilagođen "touch screen" računarima

 • 42. 
  Operativni sistem Linux nastao je kao delo :
  • A. 

   Linus Torvaldsa

  • B. 

   Steve Jobsa

  • C. 

   Erika Smidta

  • D. 

   Linuksa Torvaldsa

 • 43. 
  Novi vid zaštite računara pod operat ivnim sistemom Windows 8 je:
  • A. 

   Prijavljivanje na sistem uz pomoć Smart kartice i pin-a

  • B. 

   Prijavljivanje na sistem uz pomoć korisničkog imena i lozinke

  • C. 

   Prijavljivanje na sistem uz pomoć slike i paterna

 • 44. 
  Windows 8 nudi novu opciju povezivanja sa Cloud-om:
  • A. 

   Prijavljivanjem na sistem uz pomoć Microsoft Windows Live ID naloga

  • B. 

   Sa instalacijom dolazi i instaliran Dropbox

  • C. 

   Sa instalacijom dolazi i Microsoft Office 2013 softverski paket

 • 45. 
  Prvi desktop sistem koji u potpunosti integriše Java JDS (Java Desktop Syst em) tehnologiju je:
  • A. 

   Solaris 10

  • B. 

   Windows Vista

  • C. 

   Linux Ubuntu

  • D. 

   Mac Snow Leopard

  • E. 

   Windows Server 2012

 • 46. 
  Standardno okruženje za Unix i OpenVM S radne stanice zasnovano na Motif wid get toolkit-u je:
  • A. 

   CDE

  • B. 

   KDE

  • C. 

   CDA

  • D. 

   KDA

  • E. 

   CED

  • F. 

   CAD

 • 47. 
  ZFS (Zettabyte File System) se koristi kod operativnog sistema:
  • A. 

   Solaris

  • B. 

   Mac

  • C. 

   Windows

  • D. 

   Linux

  • E. 

   DOS

 • 48. 
  Solaris 10 OS obezbeđuje:
  • A. 

   Kompatibilnost source koda između SPARC i x86 arhitekture

  • B. 

   Podršku za multi-procesorske sisteme (MPS)

  • C. 

   64-bitnu podršku za procesore na SPARC i x86 arhitekturi

  • D. 

   Podršku za FAT16, FAT32 i exFAT fajl sisteme

  • E. 

   Mrežni stek visokih performansi

 • 49. 
  Solaris je:
  • A. 

   Operativni sistem koji je razvio Oracle

  • B. 

   Operativni sistem koji je razvio Microsoft

  • C. 

   Operativni sistem koji je razvio Linux

  • D. 

   Operativni sistem koji je razvio Apple

  • E. 

   Operativni sistem koji je razvio Sun Microsystems

 • 50. 
  Mac OS X je operativni sistem zasn ovan na:
  • A. 

   DOS-u

  • B. 

   Unix-u

  • C. 

   Ubuntu-u

  • D. 

   Debian-u

  • E. 

   Backtrack-u

 • 51. 
  Naprednija verzija Windows Server 2008 , verzija R2 nudi:
  • A. 

   Nove mogućnosti virtualizacije

  • B. 

   Povećan nivo energetske efikasnosti

  • C. 

   Povećanje potrošnje električne energije

  • D. 

   Podržanost RSA algoritma za šifrovanje

 • 52. 
  Neke od verzija Windows Server 200 8 R2 su:
  • A. 

   Foundation

  • B. 

   Enterprise

  • C. 

   Datacenter

  • D. 

   Itanium

  • E. 

   Virtual

  • F. 

   Webcenter

  • G. 

   Home and Office

  • H. 

   Busines

 • 53. 
  Neke od sledećih verzija Windows Serv er 2008 R2 mogu alocirati do 2 TB RAM memorije:
  • A. 

   Foundation

  • B. 

   Standard

  • C. 

   Web

  • D. 

   HPC

  • E. 

   Itanium

  • F. 

   Enterprise

  • G. 

   Datacenter

 • 54. 
  Neke od sledećih verzija Windows Server 2008 R2 mogu alocirati do 4 fiz ička, odnosno 16 logičkih procesora:
  • A. 

   Foundation

  • B. 

   Standard

  • C. 

   Web

  • D. 

   HPC

  • E. 

   Enterprise

  • F. 

   Datacenter

  • G. 

   Itanium

 • 55. 
  Ubuntu je distribucija Linux operativn og sistama zasnovana na:
  • A. 

   Debian-u

  • B. 

   FreeBSD-u

  • C. 

   Unix-u

 • 56. 
  Pandan Command Prompt-u kod Windows-a je _________ kod Linux-a.
  • A. 

   Terminal

  • B. 

   KDE

  • C. 

   JDS

 • 57. 
  Microsoftov softver za virtualizaciju operativnih sistema je:
  • A. 

   Virtual PC

  • B. 

   Hyper-V

  • C. 

   XenServer

  • D. 

   Workstation

  • E. 

   ESXi

  • F. 

   VirtualBox

 • 58. 
  "Bear-metal" proizvodi za vi rtualizaciju su:
  • A. 

   Citrix XenServer

  • B. 

   VMware ESXi

  • C. 

   VMware Workstation

  • D. 

   Oracle VirtualBox

 • 59. 
  Koji načini virtualizacije postoje?
  • A. 

   Hosted

  • B. 

   Bare Metal

  • C. 

   Nested

  • D. 

   Rare Metal

  • E. 

   Homed

 • 60. 
  Live migracija omogućava:
  • A. 

   Brzo, jednostavno i lako preseljenje virtualne mašine sa jednog na drugi računar.

  • B. 

   Brzo, jednostavno i lako kopiranje fajlova sa jednog na drugi storage uređaj.

  • C. 

   Brzo, jednostavno i lako brisanje zaraženih fajlova uz pomoć Windows Defender-a.

 • 61. 
  Tipovi virtualizacije su:
  • A. 

   Network virtualization

  • B. 

   Server virtualization

  • C. 

   Application virtualization

  • D. 

   Wireless virtualization

  • E. 

   System virtualization

  • F. 

   Software virtualization

  • G. 

   Infrastructure virtualization

 • 62. 
  Osnovne funkcije koje VMM (Virtual Mac hine Monitor) obavlja su:
  • A. 

   Emulacija hardvera prema virtualnim mašinama

  • B. 

   Izolacija rada pojedinačne virtualne mašine u odnosu na ostale

  • C. 

   Alokacija potrebnih resursa svakoj virtualnoj mašini

  • D. 

   Dislokacija slobodnih resursa za svaku virtualnu mašinu

  • E. 

   Onemogućavanje balansa među zahtevima virtualnih mašina

 • 63. 
  U "Cloud" infrastrukturi pos toje tri tipa oblaka:
  • A. 

   Privatni oblaci

  • B. 

   Javni oblaci

  • C. 

   Hibridni oblaci

  • D. 

   Virtualni oblaci

  • E. 

   Personalni oblaci

  • F. 

   Mutirani oblaci

 • 64. 
  Prednosti računarstva u oblaku su:
  • A. 

   Spora skalabilnost

  • B. 

   Visok nivo dostupnosti

  • C. 

   Povećanje zauzetosti prostornih kapaciteta

  • D. 

   Povećanje nivoa ekonomičnosti

  • E. 

   Lak pristup putem standardnih internet protokola

 • 65. 
  Android operativni sistem je zasnovan na:
  • A. 

   Linux OS-u

  • B. 

   DOS OS-u

  • C. 

   Windows OS-u

  • D. 

   Mac OS-u

  • E. 

   Solaris OS-u

 • 66. 
  Aplikacije za Android telefone se mogu preuzeti sa:
  • A. 

   IStore-a

  • B. 

   Google Store-a

  • C. 

   Google Play-a

  • D. 

   Android Play-a

  • E. 

   App Play-a

  • F. 

   App Store-a

 • 67. 
  Biblioteke i API za operativni sistem Android su pisani u kom programskom je ziku:
  • A. 

   C

  • B. 

   C#

  • C. 

   C++

  • D. 

   Java

  • E. 

   JavaScript

  • F. 

   PHP