SOC Analys Flera Svarsalternativ

43 Questions | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
SOC Analys Flera Svarsalternativ - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ett urval som görs för att enheterna är lättillgängliga för forskaren. Det är en form av icke-sannolikhetsurval
  • A. 

   Bekvämlighetsurval

  • B. 

   Slumpmässigt urval

  • C. 

   Snöbollsurval

  • D. 

   Teoretiskt urval

 • 2. 
  Studiet av två variabler vid en enda analys.Exempelvis korrelationstabeller eller egenskapsrymder
  • A. 

   Bivariat analys

  • B. 

   Univariat analys

  • C. 

   Frekvens

  • D. 

   Centralmått

 • 3. 
  Statistiska mått som i likhet med median, aritmetiskt medelvärde eller typvärde sammanfattar en fördelning av värden.
  • A. 

   Centralmått

  • B. 

   Standardavvikelse

  • C. 

   Sambandsmått

  • D. 

   Spridningsmått

 • 4. 
  Diagram att föredra vid nominell- och ordinalvariabler, då man vill visa de olika kategoriernas relativa storlek och varje sektors storlek i förhållande till hela stickprovet, ofta i %.
  • A. 

   Cirkeldiagram

  • B. 

   Stickprov

  • C. 

   Stapeldiagram

  • D. 

   Stolpdiagram

 • 5. 
  Variabel som kan anta bara vissa värden inom sitt variationsområde.
  • A. 

   Diskret variabel

  • B. 

   Kontinuerlig variabel

  • C. 

   Reliabilitet

  • D. 

   Validitet

 • 6. 
  Kunskapsteori. Teori om vad kunskap egentligen är eller  tolkningsperspektiv.
  • A. 

   Epistemologi

  • B. 

   Ontologi

  • C. 

   Operationalisering

  • D. 

   Pearsons R

 • 7. 
  Data från en studie. Undersökningsmetod var forskaren under en längre tid befinner sig i studiefältet. 
  • A. 

   Etnografi

  • B. 

   Epistemologi

  • C. 

   Fi (Phi)

  • D. 

   Kausalitet

 • 8. 
  Möjlighet att generalisera (positivism)
  • A. 

   Extern validitet

  • B. 

   Reliabilitet

  • C. 

   Intern validitet

  • D. 

   Validitet

 • 9. 
  En teknik för att bedöma styrkan av sambandet mellan två dikotoma variabler.
  • A. 

   Fi (Phi)

  • B. 

   Kausalitet

  • C. 

   Indikator

  • D. 

   Centralmått

 • 10. 
  Sannolikhet för ett visst variabelvärde eller för ett visst intervall.
  • A. 

   Frekvens

  • B. 

   Skalnivå

  • C. 

   Kausalitet

  • D. 

   Diskret variabel

 • 11. 
  Ett mått som används för att referera till ett begrepp då inget direkt mått finns tillgängligt.
  • A. 

   Indikator

  • B. 

   Centralmått

  • C. 

   Sambandsmått

  • D. 

   Frekvens

 • 12. 
  Kvalitetskriterium var flera forskare kommer överens om tolkning (kvalitativ forskning).
  • A. 

   Intern reliabilitet

  • B. 

   Extern validitet

  • C. 

   Reliabilitet

  • D. 

   Validitet

 • 13. 
  En inriktning på att etablera orsakssamband mellan variabler och inte enbart relationer eller samvariationer mellan dem.
  • A. 

   Kausalitet

  • B. 

   Univariat analys

  • C. 

   Bivariat analys

  • D. 

   Sambandsmått

 • 14. 
  Variabel som kan anta alla värden inom sitt variationsområde.
  • A. 

   Kontinuerlig variabel

  • B. 

   Diskret variabel

  • C. 

   Variabel

  • D. 

   Indikator

 • 15. 
  Tabell uppbyggt som ett kors.
  • A. 

   Korstabell

  • B. 

   Stickprov

  • C. 

   Cirkeldiagram

  • D. 

   Stolpdiagram

 • 16. 
  Attribut som antar icke icke numeriska värden, t.ex. hudfärg och kön.
  • A. 

   Kvalitativ variabel

  • B. 

   Variabel

  • C. 

   Kvantitativ variabel

  • D. 

   Validitet

 • 17. 
  (...) som antar vissa numeriska värden. Exempelvis ålder och omsättning.
  • A. 

   Kvantitativ variabel

  • B. 

   Frekvens

  • C. 

   Kvalitativ variabel

  • D. 

   Ontologi

 • 18. 
  Ett genomsnitt som fås fram genom att dela summan av alla värden med antalet värden.
  • A. 

   Medelvärde

  • B. 

   Median

  • C. 

   Operationalisering

  • D. 

   Kausalitet

 • 19. 
  Mittpunkten i en fördelning.
  • A. 

   Median

  • B. 

   Medelvärde

  • C. 

   Typvärde

  • D. 

   Standardavvikelse

 • 20. 
  En variabel av denna typ antar ofta värden som ligger nära medelvärdet och mycket sällan värden som har stor avvikelse.
  • A. 

   Normalfördelning

  • B. 

   Kvalitativ variabel

  • C. 

   Median

  • D. 

   Centralmått

 • 21. 
  Läran om hur hur den sociala världen är beskaffad.
  • A. 

   Ontologi

  • B. 

   Epistemologi

  • C. 

   Etnografi

  • D. 

   Etnocentrism

 • 22. 
  Ord från fysiken som används för att beskriva de operationer eller tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning av ett begrepp, t.ex. temperatur eller hastighet.
  • A. 

   Operationalisering

  • B. 

   Kausalitet

  • C. 

   Normalfördelning

  • D. 

   Frekvens

 • 23. 
  Ett mått på styrkan och riktningen när det gäller sambandet mellan två intervall- eller kvotvariabler.
  • A. 

   Pearsons R

  • B. 

   Fi (Phi)

  • C. 

   Operationalisering

  • D. 

   Teoretiskt urval

 • 24. 
  Den utsträckning i vilken ett mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt.
  • A. 

   Reliabilitet

  • B. 

   Intern validitet

  • C. 

   Validitet

  • D. 

   Extern validitet

 • 25. 
  Mått som söker korrelation- eller regression
  • A. 

   Sambandsmått

  • B. 

   Spridningsmått

  • C. 

   Standardavvikelse

  • D. 

   Kausalitet

Back to Top Back to top