Soalan Ptk Generik

5 Questions | Total Attempts: 857

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soalan Ptk Generik

Soalan berkisar Perintah Am. Sila baca arahan yang diberikan. Selamat Mencuba daripada Zaidi


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan?
  • A. 

   Perkhidmatan ialah jenis tugasan atau kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan anggota perkhidmatan awam selaras dengan penghuraian kerja skim perkhidmatannya.

  • B. 

   Perkhidmatan ialah jenis tugasan atau kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan anggota perkhidmatan awam.

  • C. 

   Perkhidmatan ialah jenis tugasan atau kerja yang dilakukan oleh semua penjawat awam mengikut Perintah am bab C

  • D. 

   Perkhidmatan ialah jenis tugasan atau kerja yang dilakukan oleh penjawat awam apabila dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

 • 2. 
  Antara berikut yang manakah bukan syarat lantikan dalam perkhidmatan awam?
  • A. 

   Kewarganegaraan Malaysia

  • B. 

   Kelayakan umur tidak kurang dari 18 tahun pada hari temuduga

  • C. 

   Kelayakan akademik

  • D. 

   Syarat Bahasa Melayu

 • 3. 
  Seorang penjawat awam yang telah disahkan dalam jawatan ingin meletak jawatan haruslah mengemukakan notis bertulis
  • A. 

   Tiga puluh hari sebelum peletakan jawatan itu berkuat kuasa atau sebulan gaji sebagai ganti notis

  • B. 

   Tiga puluh hari sebelum peletakan jawatan itu berkuat kuasa atau sebulan gaji sebagai ganti notis

  • C. 

   Sembilan puluh hari sebelum peletakan jawatan itu berkuat kuasa atau sebulan gaji sebagai ganti notis

  • D. 

   Seratus dua puluh hari sebelum peletakan jawatan itu berkuat kuasa atau sebulan gaji sebagai ganti notis

 • 4. 
  Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan PenamatanPerkhidmatan) 2005 [P.U. (A) 176/2005]. Menurut peraturan tersebut, pesara boleh dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam.  Antara berikut yang manakah bukan prinsip pelantikan semula tersebut?
  • A. 

   Pesara disahkan sihat dan berkeupayaan melaksanakan tugas sepenuhnya dengan memuaskan oleh suatu panel perubatan yang ditubuhkan atas permintaan PBM.

  • B. 

   Pelantikan boleh dibuat sama ada secara tetap, sementara atau kontrak

  • C. 

   Pelantikan hendaklah memenuhi syaratsyarat skim perkhidmatan jawatan berkenaan

  • D. 

   Pelantikan hanya boleh dibuat atas gred kenaikan pangkat lantikan mengikut skim perkhidmatan yang berkenaan kecuali bukan skim perkhidmatan yang memperuntukkan pelantikan secara lateral

 • 5. 
  Pegawai-pegawai yang layak dipertimbangkan pemangkuan ialah: i   Pegawai dalam peminjaman atau pertukaran sementaraii   Pegawai yang cuti belajar bergaji penuh, separuh gaji dan tanpa gajiiii  Pegawai yang sedang dalam prosiding tatatertibiv  Pegawai yang telag ditamatkan perkhidmatan dalam kerajaan
  • A. 

   I dan ii

  • B. 

   I , ii dan iii

  • C. 

   I, ii dan iv

  • D. 

   I, ii, iii dan iv

Back to Top Back to top