Sistemski Pozivi Za Fs

48 Questions | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Sistemski Pozivi Za Fs - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sintaksa za algoritam mknod je mknod(pathname, type and permissions, dev). Ovaj algoritam:
  • A. 

   Kreira isključivo specijalne datoteke

  • B. 

   Kreira bilo koju datoteku

  • C. 

   Kreira isključivo obične datoteke

  • D. 

   Ne znam

 • 2. 
  Da bi ste napravili direktorijum, upotrebićete sistemski poziv:
  • A. 

   Namei

  • B. 

   Mknod

  • C. 

   Open

  • D. 

   Create

 • 3. 
  Da bi ste napravili FIFO datoteku, upotrebićete sistemski poziv:
  • A. 

   Namei

  • B. 

   Create

  • C. 

   Mknod

  • D. 

   Open

 • 4. 
  Sistemski poziv write ima sintaksu number = write ( fd, buffer, count) pri čemu je parametar number:
  • A. 

   Broj bajtova koji se upisuju u datoteke

  • B. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sistemskog poziva open

  • C. 

   Broj koji se upravo upisao preko ovog sistemskog poziva write

  • D. 

   Adresa memorijskog bafera koje je proces dobio za upis

  • E. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

 • 5. 
  Sistemski poziv write ima sintaksu number = write ( fd, buffer, count) pri čemu je parametar buffer:
  • A. 

   Blok datoteke na disku

  • B. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sistemskog poziva open

  • C. 

   Samo ime datoteke

  • D. 

   adresu memorijskog bafera koje je proces dobio da upiše u datoteku

  • E. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

 • 6. 
  Sistemski poziv write ima sintaksu number = write ( fd, buffer, count) pri čemu veza između parametara number i count:
  • A. 

   Number je jednak ili manji od count

  • B. 

   Number je jednak ili veći od count

  • C. 

   Number je uvek manji od count

  • D. 

   Number i count su uvek isti

 • 7. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu je parametar buffer:
  • A. 

   Adresu memorijskog bafera koje je proces dobio za čitanje

  • B. 

   Samo ime datoteke

  • C. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sitstemkog poziva open

  • D. 

   Blok datoteke na disku

  • E. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

 • 8. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu je parametar number:
  • A. 

   Broj bajtova koji se čita iz datoteke

  • B. 

   Broj koji se upravo pročitao preko ovog sistemskog poziva read

  • C. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • D. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sitstemkog poziva open

  • E. 

   Adresu memorijskog bafera koje je proces dobio za čitanje

 • 9. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu je parametar count:
  • A. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sitstemkog poziva open

  • B. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • C. 

   Broj bajtova koji se čita iz datoteke

  • D. 

   Blok datoteke na disku

  • E. 

   Adresu memorijskog bafera koje je proces dobio za čitanje

 • 10. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu je parametar fd:
  • A. 

   Samo ime datoteke

  • B. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sitstemkog poziva open

  • C. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • D. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sistemkog poziva iget

  • E. 

   Blok datoteke na disku

 • 11. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu veza između parametara number i count:
  • A. 

   Number je jednak ili manji od count

  • B. 

   Adresu memorijskog bafera koje je proces dobio za čitanje

  • C. 

   Number je uvek manji od count

  • D. 

   Number i count su uvek isti

  • E. 

   Number je jednak ili veći od count

 • 12. 
  Sistemski poziv read ima sintaksu number = read (fd, buffer, count) pri čemu sistemski poziv read deluje samo na jednu od tri fundamentalne tabele. To je:
  • A. 

   Incore inode tabela

  • B. 

   FT

  • C. 

   UFDT

  • D. 

   Superblock

 • 13. 
  Sistemski poziv lseek ima sintaksu position = lseek ( fd, offset, reference) pri čemu je parametar offset:
  • A. 

   Broj bajtova koji se upisuju u datoteke

  • B. 

   Adresu memorijskog bafera koje je proces dobio za upis

  • C. 

   Relativni bajt pomeraj u datoteci

  • D. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sistemskog poziva open

  • E. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

 • 14. 
  Sistemski poziv lseek ima sintaksu position = lseek ( fd, offset, reference) pri čemu je parametar reference:
  • A. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • B. 

   Pomeraj u kome će sledeće čitanje ili upis da se dogode

  • C. 

   Relativni bajt pomeraj u datoteci

  • D. 

   Predstavlja reper u odnosu na koji se posmatra pomeraj-offset

 • 15. 
  Sistemski poziv lseek ima sintaksu position = lseek ( fd, offset, reference) pri čemu se parametar position smešta u:
  • A. 

   Incore inode tabelu

  • B. 

   Superblock

  • C. 

   UFDT tabelu

  • D. 

   FT tabelu

 • 16. 
  Sistemski poziv lseek ima sintaksu position = lseek ( fd, offset, reference) pri čemu je parametar position:
  • A. 

   Deskriptor datoteke koje se dobija od sistemskog poziva open

  • B. 

   Pomeraj u kome će sledeće čitanje ili upis da se dogode

  • C. 

   Relativni bajt pomeraj u datoteci

  • D. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • E. 

   Broj bajtova koji se upisuju u datoteke

 • 17. 
  Na Linux OS za lseek važi:
  • A. 

   Ne može ispred početka datoteke, ne može iza kraja datoteke

  • B. 

   Može ispred početka datoteke, ne može iza kraja datoteke

  • C. 

   Ne može ispred početka datoteke, može iza kraja datoteke

  • D. 

   Može ispred početka datoteke, može iza kraja datoteke

 • 18. 
  Ukoliko je datoteka već otvorena, novi sistemski poziv open ima sledeće dejstvo na incore inode tabelu
  • A. 

   Kreira novi ulaz u incore inode tabeli, a u njega smešta broj referenci RC=1

  • B. 

   Ne kreira novi ulaz u incore inode tabeli, a ne menja broj referenci

  • C. 

   Ne kreira novi ulaz u incore inode tabeli, već smanjuje broj referenci RC za 1

  • D. 

   Ne kreira novi ulaz u incore inode tabeli, već povećava broj referenci RC za 1

 • 19. 
  Sistemski poziv open ima sledeće dejstvo na FT tabelu
  • A. 

   Uvek kreira novi ulaz u FT, a u njega smešta poziciju za sledeće čitanje/upis

  • B. 

   Ne mora uvek da kreira novi ulaz u FT, a u njega smešta fd

  • C. 

   Ne mora uvek da kreira novi ulaz u FT, a u njega smešta poziciju za sledeće čitanje/upis

  • D. 

   Uvek kreira novi ulaz u FT, a u njega smešta fd

 • 20. 
  Sistemski poziv open ima sledeće dejstvo na UFDT tabelu
  • A. 

   Uvek kreira novi ulaz u UFDT, a u njega smešta poziciju za sledeće čitanje/upis

  • B. 

   Uvek kreira novi ulaz u UFDT, a u njega smešta fd

  • C. 

   Ne mora uvek da kreira novi ulaz u UFDT, a u njega smešta fd

  • D. 

   Ne mora uvek da kreira novi ulaz u UFDT, a u njega smešta poziciju za sledeće čitanje/upis

 • 21. 
  Sistemski poziv open ima sintaksu  fd = open (pathname, flags, modes) pri čemu parametar fd smešta u:
  • A. 

   Superblock

  • B. 

   Incore inode tabelu

  • C. 

   FT tabelu

  • D. 

   UFDT tabelu

 • 22. 
  Sistemski poziv open ima sintaksu fd = open (pathname, flags, modes) pri čemu parametar flags određuje:
  • A. 

   Da li se datoteka otvara za čitanje ili upis

  • B. 

   Da li se datoteka otvara za jednog ili više korisnika

  • C. 

   Da li se datoteka otvara za jednog ili više računara

  • D. 

   Ne znam

 • 23. 
  Sistemski poziv open ima sintaksu fd = open (pathname, flags, modes) pri čemu parametar fd predstavlja:
  • A. 

   Deskriptora datoteke koji omogućava procesu dalje čitanje ili upis

  • B. 

   Broj upisanih bajtova

  • C. 

   Deskriptora datoteke koji omogućava procesu zašitu od drugih procesa za tu datoteku

  • D. 

   Broj pročitanih bajtova

 • 24. 
  Sistemski poziv open ima sintaksu fd = open (pathname, flags, modes) pri čemu je parametar pathname:
  • A. 

   Samo ime datoteke

  • B. 

   Puno ime datoteke sa svim granama

  • C. 

   Blok datoteke na disku

  • D. 

   Broj inode strukture

 • 25. 
  Sistemski poziv open ima sintaksu fd = open (pathname, flags, modes) pri čemu početnu poziciju za čitanje/upis (offset) smešta u:
  • A. 

   Superblock

  • B. 

   FT tabelu

  • C. 

   Incore inode tabelu

  • D. 

   UFDT tabelu

Back to Top Back to top