Sinh Sản ở Thực Vật - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (Sinh Học 11)

10 cu hi | Total Attempts: 2940

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sinh Sản ở Thực Vật - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (Sinh Học 11)

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP


Questions and Answers
 • 1. 
  Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra nhu thế nào?
  • A. 

   Tế bào mẹ hạt phấn (2n) giảm phân → 4 tiểu bào tử (n); Mỗi tiểu bào tử nguyên phân → 1 hạt phấn (chứa 1 tế bào sinh sản (n) và 1 tế bào dinh dưỡng (n); Tế bào sinh sản giảm phân → 4 giao tử đực.

  • B. 

   BTế bào mẹ hạt phấn (2n) nguyên phân → 4 tiểu bào tử; Mỗi 1 tiểu bào tử nguyên phân → 1 hạt phấn (chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào dinh dưỡng); Tế bào sinh sản nguyên phân → 2 giao tử đực.

  • C. 

   Tế bào mẹ hạt phấn (2n) giảm phân → 4 tiểu bào tử (n); Mỗi tiểu bào tử nguyên phân → 2 hạt phấn (chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào dinh dưỡng); Tế bào sinh sản nguyên phân → 2 giao tử đực (n).

  • D. 

   DTế bào mẹ hạt phấn (2n) giảm phân → 4 tiểu bào tử (n); Mỗi tiểu bào tử nguyên phân → 1 hạt phấn (chứa 1 tế bào sinh sản (n) và 1 tế bào dinh dưỡng (n); Tế bào sinh sản nguyên phân → 2 giao tử đực (n).

 • 2. 
  Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
  • A. 

   Rêu, hạt trần.

  • B. 

   Rêu, quyết.

  • C. 

   Quyết, hạt kín.

  • D. 

   Quyết, hạt trần.

 • 3. 
  Sinh sản vô tính ở thực vật là
  • A. 

   Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  • B. 

   Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  • C. 

   Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

  • D. 

   Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

 • 4. 
  Những cây ăn quả lâu năm nguời ta thuờng chiết cành là vì
  • A. 

   Dễ trồng và ít công chăm sóc.

  • B. 

   Dễ nhân giống nhanh và nhiều.

  • C. 

   để tránh sâu bệnh gây hại.

  • D. 

   Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

 • 5. 
  Trong tự nhiên cây tre sinh sản bằng
  • A. 

   Rễ phụ.

  • B. 

   Lóng.

  • C. 

   Thân rễ.

  • D. 

   Thân bò.

 • 6. 
  Sinh sản bào tử là tao ra thế hệ mới từ bào tử đuợc phát sinh qua quá trình
  • A. 

   Giảm phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

  • B. 

   Nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

  • C. 

   Giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

  • D. 

   Nguyên phân ở pha bào tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

 • 7. 
  Ở rêu và quyết, bào tử
  • A. 

   Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

  • B. 

   Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

  • C. 

   Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

  • D. 

   Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

 • 8. 
  Đặc điểm nào không phải là uu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
  • A. 

   Có khả năng thích nghi với những biến đổi của môi trường sống.

  • B. 

   Tạo được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

  • C. 

   Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

  • D. 

   Là hình thức sinh sản phổ biến.

 • 9. 
  Sinh sản hữu tính ở thực vật là
  • A. 

   Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

  • B. 

   Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

  • C. 

   Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

  • D. 

   Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • 10. 
  Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép
  • A. 

   để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.

  • B. 

   để tránh mất nước ở cành ghép.

  • C. 

   để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.

  • D. 

   để loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.