Büyük Selçuklular Vize 2017-2018

55 Sorular | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Byk Seluklular Vize 2017-2018


Questions and Answers
 • 1. 
  "El-Kâmil fi't-Tarih" Adlı eserin müellifi kimdir?
  • A. 

   Reşidüddin Fazlullah

  • B. 

   İbnü’l-Cevzî

  • C. 

   İbnü’l-Esîr

  • D. 

   Hamdullah Müstevfî Kazvînî

  • E. 

   İbnü’l-Adîm

 • 2. 
  Karahanlılara karşı başarılı savaşlar yapan Abbasi halifesi kimdir?
  • A. 

   El-Muntasır

  • B. 

   Ebu-l Abbas Seffah

  • C. 

   El-Mustain

  • D. 

   El-Müktefi

  • E. 

   El-Muktedir

 • 3. 
  Selçuklular, oğuz boylarının hangisine mensuptur?
  • A. 

   Kızık

  • B. 

   Avşar

  • C. 

   Çepni

  • D. 

   Kınık

  • E. 

   Kayı

 • 4. 
  Selçuklular zamanında vargılığını devam ettiren Üç Büyük Türk Devleti Hangileridir?
  • A. 

   Babür-Tulunoğulları-Bizans

  • B. 

   Karahanlılar-Gazneliler-Sâmânoğulları

  • C. 

   Osmanlılar-Abbasiler-Yeni Delhi Sultanlığı

  • D. 

   Sasaniler-Akhunlar-Tuğluklular

  • E. 

   Uygurlular-Hunlular-Bulgarlar

 • 5. 
  Gazneli Mahmut tarafından tutsak edilen selçuklu yabgusu kimdir?
  • A. 

   Ali Tegin

  • B. 

   Arslan Yabgu

  • C. 

   Tuğrul Bey

  • D. 

   Çağrı Bey

  • E. 

   Musa Yabgu

 • 6. 
  Selçukluların zaferiyle sonuçlanan Dandanakan savaşının tarihi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   24 Mayıs 1040

  • B. 

   24 Haziran 1040

  • C. 

   29 Nisan 1039

  • D. 

   30 Haziran 1040

  • E. 

   27 Mayıs 1040

 • 7. 
  Selçuk Bey zamanında  ilk yerleşim yeri olarak seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Horasan

  • B. 

   Harezm

  • C. 

   Cend

  • D. 

   Buhara

  • E. 

   Semarkand

 • 8. 
  Esir düşen Abbasi halifesini kurtaran selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Çağrı Bey

  • B. 

   İbrahim Yınal

  • C. 

   Kutalmış Yabgu

  • D. 

   Tuğrul Bey

  • E. 

   Musa yabgu

 • 9. 
  Nesa savaşı sonunda Selçuklu reislerine verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Muazzam

  • B. 

   Şahanşah

  • C. 

   Dikhan

  • D. 

   Yabgu

  • E. 

   Tegin

 • 10. 
  Çağrı bey tarafından öldürülen selçukluların eski düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Şah Melik

  • B. 

   Sultan Mesud

  • C. 

   Yusuf Kadır Han

  • D. 

   Mevdud

  • E. 

   Beyhaki

 • 11. 
  Dandanakan savaşı sonunda Tuğrul Bey hangi emirliğe getirilmiştir?
  • A. 

   Cend Emirliği

  • B. 

   Merv Emirliği

  • C. 

   Suriye Emirliği

  • D. 

   Horasan Emirliği

  • E. 

   Nişabur Emirliği

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların Müslüman olma sebepleri arasında gösterilemez? 
  • A. 

   Selçukluların İslâmiyetin geleceğinin parlak olacağını görmesi

  • B. 

   Müslüman ülkelerle komşu olunması

  • C. 

   Selçuklulardaki Cihan hâkimiyeti düşüncesi ile İslâmiyet’in cihad anlayışının benzerliği

  • D. 

   Selçuklularda Müslümanlarda olduğu gibi tek tanrı inancının bulunması

  • E. 

   Selçukluların Karahanlılar karşısında yenilgiye uğraması

 • 13. 
  “Sübaşı” teriminin doğru karşılığı hangi şıkta verilmiştir? 
  • A. 

   Suyun başını tutan memur

  • B. 

   Selçuklularda vergi toplayan memur

  • C. 

   Selçuklularda Ordu kumandanı

  • D. 

   Selçuklularda meliklerin eğitimi ile uğraşan görevli

  • E. 

   Sultan Tuğrul Bey Devri’nde kâtiplik unvânı

 • 14. 
  Selçuklular Cend şehrine geldiklerinde, aşağıdakilerden hangisi civarda bulunan devletlerden birisiydi? 
  • A. 

   Sâmânîler

  • B. 

   Osmanlılar

  • C. 

   Safevîler

  • D. 

   Hârezmşahlar

  • E. 

   Eyyûbîler

 • 15. 
  İmparator IX. Konstantinos Monomakhos döneminde doğuda Bizans imparatorluğunu tehdit eden Türk kavimi hangisidir?I.PeçeneklerII.SelçuklulularIII.HazarlarIV.UzlarV.Hunlar
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I,II,III

  • C. 

   II

  • D. 

   IV

  • E. 

   IV ve V

 • 16. 
  Emeviler zamanında yaptırılan Sultan Tuğrul zamanında onarılan cami aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Yeraltı Cami

  • B. 

   Arap Cami

  • C. 

   Süleymaniye

  • D. 

   Yenikapı Cami

  • E. 

   Ayasofya

 • 17. 
  Sultan Tuğrul Bey Bağdat'tan Rey'e döndükten sonra ölümü hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  • A. 

   4 Eylül 1063

  • B. 

   3 Eylül 1062

  • C. 

   8 Ekim 1063

  • D. 

   7 Haziran 1063

  • E. 

   5 Eylül 1063

 • 18. 
  Selçuklularda kullanılan Melik unvanın tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
  • A. 

   Sultanın kızlarına verilen bir unvandır.

  • B. 

   Vezirlere verilen bir unvandır

  • C. 

   Selçuklu ailesinin sultan dışında, erkeklerinin kullandığı bir unvandır.

  • D. 

   Selçuklu ailesinde amcalara verilen bir unvandır.

  • E. 

   Selçuklu ailesinde dâmâtlara verilen bir unvandır.

 • 19. 
  I.İbrahim Yınal’ın İsyanıII. Kutalmış’ın İsyanıIII. Resültegin’in İsyanıIV. Tekiş’in İsyanıV. Kavurd’un İsyanıYukarıda adları verilen isyanlardan hangileri Sultan Tuğrul Bey zamanında gerçekleştirilmiştir? 
  • A. 

   I,II, III

  • B. 

   III, IV, V

  • C. 

   I, II, V

  • D. 

   I, III, V

  • E. 

   II, III, IV

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi Pasinler Savaşı’nın sebebini doğru olarak vermiştir? 
  • A. 

   Bizans Devleti’nin zayıf bir durumda olması

  • B. 

   Selçuklular ile Bizanslıların birbirleriyle iyi geçinememesi

  • C. 

   Fâtımî Halifesi’nin kışkırtmaları

  • D. 

   Musa Yabgu’nun oğlu Melik Hasan’ın şehid edilmesi

  • E. 

   İbrahim Yınal’ın yenilmesi

 • 21. 
  1054 yılında Sultan Tuğrul Bey bizzat ordusunun başında Anadolu üzerine sefere çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu seferin sebeplerinden biri sayılamaz? 
  • A. 

   Sultan Tuğrul Bey’in Anadolu’yu fethetmek istemesi

  • B. 

   Anadolu’da zengin ve verimli toprakların bulunması

  • C. 

   Anadolu’da fetih için uygun ortam ve şartların bulunması

  • D. 

   Anadolu’da halkı bölgeden uzaklaştırmak istemesi

  • E. 

   Doğu Anadolu’da bazı yerleri ele geçirmek istemesi

 • 22. 
  Pasinler Savaşı’nda esir alınan Gürcü asıllı Bizanslı Kumandan Liparit’in Bizans İmparatorunun fidye teklifine rağmen Sultan Tuğrul Bey tarafından hiçbir ücret alınmadan serbest bırakılması bize Selçukluların hangi özelliğini gösterir?
  • A. 

   Düşmanlarına acımadıklarını

  • B. 

   Hoşgörülü ve barışsever olduklarını

  • C. 

   Tutsaklardan kesinlikle fidye almadıklarını

  • D. 

   Mertliklerini ve düşman kumandanını önemsediklerini

  • E. 

   Savaşçı bir millet olduklarını

 • 23. 
  Malatyalı olan .......... Süryanice eserler yazan  genel dünya tarihçisi kimdir?
  • A. 

   İbnül Esir

  • B. 

   Mateos

  • C. 

   Ebu’l-Ferec

  • D. 

   Beyhaki

  • E. 

   Tirmizi

 • 24. 
  Sultan Melikşah Devri’nde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953, adlı kitabın yazarı aşağıdaki şıklardan hanhigisinde doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   M. Altay Köymen

  • B. 

   Abdülkerim Özaydın

  • C. 

   İbrahim Kafesoğlu

  • D. 

   Osman Turan

  • E. 

   Erdoğan Merçil

 • 25. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir Selçuklu tarihçisi değildir? 
  • A. 

   Erdoğan Merçil

  • B. 

   Reşat Genç

  • C. 

   Osman turan

  • D. 

   İbrahim Kafesoğlu

  • E. 

   M. Altay Köymen

Back to Top Back to top