Second Quiz. Id11

20 Questions | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Second Quiz. Id11

This is being converted from an existing static quiz to a Proprofs online quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  คู่ชิงเทนนิสหญิงเดี่ยวในกีฬาโอลิมปิค 2008 คือชาติใด
  • A. 

   สเปน-ชิลี

  • B. 

   รัสเซีย

  • C. 

   สหรัฐอเมริกา-จีน

  • D. 

   สวิสเซอร์แลนด์

 • 2. 
  มติคณะรัฐมนตรีให้สร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่บริเวณใด
  • A. 

   บางนา

  • B. 

   เกียกกาย

  • C. 

   รามอินทรา

  • D. 

   ดาวคะนอง

 • 3. 
  เมืองใดเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 30
  • A. 

   เปกจิ่ง

  • B. 

   ลอนดอน

  • C. 

   เอเธนส์

  • D. 

   อัฟริกา

 • 4. 
  อัฟริกา
  • A. 

   29 มกราคม 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   16 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   18 มีนาคม 2551

 • 5. 
  นโยบายในข้อใดต่อไปนี้ของรัฐบาลสมัคร 1 – 4 ที่แตกต่างจากพวก หากพิจารณาจากระยะเวลา
  • A. 

   เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี

  • B. 

   แก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • C. 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการโอท็อป

  • D. 

   เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ทำงานแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ภาคการผลิต

 • 6. 
  ทุกข้อต่อไปนี้เป็นนโยบายการศึกษา ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

  • B. 

   สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต

  • C. 

   ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ

  • D. 

   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ

 • 7. 
  ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในกลยุทธ์ข้อใด
  • A. 

   กระจายอำนาจ

  • B. 

   การมีส่วนร่วม

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

  • D. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษา

 • 8. 
  จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการในกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   2

  • B. 

   20

  • C. 

   3

  • D. 

   30

 • 9. 
  ครูในกลุ่มสาระใดที่มีการทดสอบวัดความรู้-ความสามารถ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่
  • A. 

   สาระภาษาต่างประเทศ

  • B. 

   สาระวิทยาศาสตร์

  • C. 

   สาระภาษาไทย

  • D. 

   สาระคณิตศาสตร์

 • 10. 
  นักกีฬาไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญโอลิมปิคสองสมัย
  • A. 

   สมรักษ์ คำสิงห์

  • B. 

   วันดี คำเอี่ยม

  • C. 

   มนัส บุญจำนงค์

  • D. 

   ยังไม่มี

 • 11. 
  จังหวัดในข้อใดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551
  • A. 

   สมุทรปราการ

  • B. 

   อุดรธานี

  • C. 

   เชียงราย

  • D. 

   เชียงใหม่

 • 12. 
  หน่วยงานในข้อใดที่จะทำการทดสอบความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   คุรุสภา

 • 13. 
  วันสันติภาพไทย ตรงกับวันในข้อใด
  • A. 

   4 สิงหาคม 51

  • B. 

   12 สิงหาคม

  • C. 

   16 สิงหาคม

  • D. 

   18 สิงหาคม

 • 14. 
  เมื่อโรงเรียนของท่านไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.รอบที่ 2 ข้อใดที่โรงเรียนจะต้องส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่และ สมศ.ภายใน 1 เดือน
  • A. 

   แผนงาน/โครงการ

  • B. 

   รายงานการพัฒนา

  • C. 

   แผนพัฒนาคุณภาพ

  • D. 

   SAR

 • 15. 
  มาตรฐานการศึกษาข้อใดที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.
  • A. 

   ข้อที่4

  • B. 

   ข้อที่5

  • C. 

   ข้อที่9

  • D. 

   ข้อที่11

 • 16. 
  ตำนาน “Gang of Four” มีต้นกำเนิดจากประเทศใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   สหรัฐอเมริกา

 • 17. 
  ระบบสารสนเทศตามแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อใดถือว่าเป็น “ระดับวางแผนยุทธศาสตร์”
  • A. 

   EIS

  • B. 

   MIS

  • C. 

   DP

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 18. 
  ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือด้านความรู้ ,ด้านทักษะและด้านลักษณะส่วนบุคคล คนที่มีการคิดแบบ Think out of box จะต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะด้านใด
  • A. 

   Personal

  • B. 

   Skill

  • C. 

   Knowledge

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 19. 
  การสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อข้าราชการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบ I AM READY ข้อใดไม่ได้อยู่ในคุณลักษณะดังกล่าว
  • A. 

   มีศีลธรรม คุณธรรม

  • B. 

   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

  • C. 

   มุ่งเน้นผลงาน มีผลงาน

  • D. 

   เป็นคุณลักษณะทุกข้อ

 • 20. 
  ประเทศใดมีนักกีฬาทำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2008 ได้เหรียญทองจำนวนมากที่สุดในคนๆเดียว
  • A. 

   จีน

  • B. 

   สหรัฐอเมริกา

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   ออสเตรเลีย