Scc/Vca Pre Operatívnych Pracovníkov

40 Otzky | Total Attempts: 547

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Scc/Vca Pre Operatívnych Pracovníkov

Podľa dokumentu 18 


Questions and Answers
 • 1. 
  Čo je hlavným princípom v prípade požiaru?
  • A. 

   V prípade požiaru má prednosť záchrana ľudí pred záchranou vecí.

  • B. 

   V prvom rade má byť v bezpečí dôležitý prevádzkový hmotný majetok.

  • C. 

   Bez ohľadu na šírenie požiaru by sa mal použiť 6kg prenosný hasiaci prístroj

  • D. 

   Osoby, ktoré začali horieť majú byť hasené CO2-jkou

 • 2. 
  V mnohých spoločnostiach patrí zakopnutie, pošmyknutie a nebezpečenstvo pádu k najčastejším príčinám nehôd.Ktorá z týchto situácií nepredstavuje žiadne riziko nehody?
  • A. 

   Rozliaty olej, vazelína alebo iné tekutiny

  • B. 

   Protišmykové trasy a pracovné oblasti

  • C. 

   Materiál vyčnievajúci v pozemných komunikáciách

  • D. 

   Dočasne existujúce podlahové otvory

 • 3. 
  Aké bezpečnostné funkcie musí spĺňať bezpečnostná obuv na stavbách okrem iného?
  • A. 

   Musí mať koženú podrážkou

  • B. 

   Musí byť odolná voči poteniu nôh.

  • C. 

   Musí byť v súlade s najnovšími módnymi trendmi.

  • D. 

   Musí byť vybavená špicou a vložkou proti prepichnutiu.

 • 4. 
  Ktoré tvrdenie je správne? Preprava osôb s nákladom, prostriedkom na uchopenie bremien, alebo viazacím prostriedkom...
  • A. 

   Je zakázaná

  • B. 

   Je povolená pod dozorom

  • C. 

   Je povolená skúseným a vyškoleným pracovníkom

  • D. 

   Je povolená pracovníkom s platnou SGU-skúškou.

 • 5. 
  Aké dôležité organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia je potrebné vziať do úvahy v stiesnenom priestore pred začiatkom práce?
  • A. 

   Inštalácia vetrania

  • B. 

   Získanie potrebného pracovného osvedčenia

  • C. 

   Inštalácia zariadení pre osvetlenie

  • D. 

   Inštalácia antény

 • 6. 
  Je možné zdravotné ohrozenie pri dlhoročných prácach s búracími, vŕtacími a zbíjacími kladivami?
  • A. 

   Áno, môže to viesť k opotrebovaniu rúk a zlomeninám kostí v rukách.

  • B. 

   Nie, pokiaľ sa budú používať CE označené búracie, vŕtacie a zbíjacie kladivá.

  • C. 

   Nie, pokiaľ sa budú používať GS označené búracie, vŕtacie a zbíjacie kladivá.

  • D. 

   Nie, pretože obsluha týchto prístrojov podlieha pracovno-lekárskej prehliadke profesijného združenia.

 • 7. 
  Ktoré bezpečnostné pravidlo platí pri práci s jednoduchými pracovnými nástrojmi?
  • A. 

   Pre prácu je nutné vybrať správny pracovný nástroj a vecne ho používať.

  • B. 

   Môže sa upustiť od pravidelnej údržby a kontroly, pretože náradie vyhovuje najvyšším nárokom.

  • C. 

   Pracovné náradie môže byť používané len vyučeným odborným pracovníkom.

  • D. 

   Prac. náradie je konštruované tak, že nemôže byť chybne použité

 • 8. 
  Kedy je nutné poučenie pracovníkov o nebezpečenstvách úrazu a zdravotných rizikách?
  • A. 

   Poučenie je nutné len pri nových pracovníkoch.

  • B. 

   Poučenie je nutné pred začatím činnosti a potom minimálne raz za rok.

  • C. 

   Poučenie nie je potrebné, keď sú bezpečnostné predpisy prístupné a keď sú prevádzkové pokyny vyvesené.

  • D. 

   Poučenie je potrebné len vtedy, keď zamestnanec manipuluje s nebezpečnými materiálmi alebo nebezpečnými strojmi.

 • 9. 
  Za určitých podmienok nemožno použiť ochrannú prilbu.Ktorá z nasledujúcich možností je nesprávna?
  • A. 

   Keď na ochrannej prilbe sú zreteľné trhliny alebo vypukliny alebo ochranná prilba utrpela silný náraz.

  • B. 

   Keď je ochranná prilba skrehnutá.

  • C. 

   Keď je ochranná prilba neznámeho pôvodu.

  • D. 

   Keď na ochrannej prilbe chýba značka GS (odskúšaná bezpečnosť).

 • 10. 
  Na akom právnom základe funguje BGS?
  • A. 

   Obchodný poriadok - (Gewerbeordnung)

  • B. 

   Zákon o prevádzkovaní - (WCA)

  • C. 

   Siedma kniha zákonníka sociálneho zabezpečenia - (SGB VII)

  • D. 

   Pracovné podmienky- Act (ArbSchG)

 • 11. 
  Akému nebezpečenstvu môže byť človek vystavený pri práci s biologickými činiteľmi?
  • A. 

   Riziku alergie alebo infekčných ochorení.

  • B. 

   Žiadnemu nebezpečenstvu, pokiaľ dôsledne nosia červené rukavice.

  • C. 

   Žiadnemu nebezpečenstvu, pretože biologické činitele sú neškodné.

  • D. 

   Žiadnemu nebezpečenstvu, pretože na trhu možno zakúpiť iba schválené výrobky.

 • 12. 
  Ktorý výrok je správny?Pracovníci sú na základe zákona o BOZP okrem iného povinní...
  • A. 

   Vytvoriť písomné hodnotenie rizík pre ich prácu.

  • B. 

   S vedomím bezpečnosti definovať a použiť prevádzkové postupy.

  • C. 

   Zabezpečiť požiadavky na bezpečnosť pre navrhnuté zariadenia, nástroje a vybavenie.

  • D. 

   Ihneď ohlásiť identifikovanú poruchu v systéme ochrany.

 • 13. 
  Ako môžete rozpoznať potenciálne nebezpečenstvo laserovým zariadením?
  • A. 

   Podľa veľkosti laserového zariadenia

  • B. 

   Podľa farby laserového lúča

  • C. 

   Podľa triedy laseru

  • D. 

   Vôbec žiadno. Všetky lasery sú rovnako nebezpečné

 • 14. 
  Ktoré časti tela sú ovplyvnené pracovnými úrazmi najčastejšie?
  • A. 

   Bedrá a nohy

  • B. 

   Ramená a paže

  • C. 

   Krk a chrbtica

  • D. 

   Hlava, ruky a nohy

 • 15. 
  Aké nebezpečenstvo môže vzniknúť používaním čistiacich prostriedkov v podniku?
  • A. 

   Tieto prostriedky môžu spôsobiť alergie a poškodiť pokožku.

  • B. 

   V zásade žiadne, nakoľko sa vždy pracuje s červenými ochrannými rukavicami.

  • C. 

   Žiadne, pokiaľ sa nebude brať do úvahy zápach čistiacich prostriedkov, predpokladá sa čistota a nezávadnosť.

  • D. 

   Žiadne, pretože podľa zákona o ochrane živ. prostredia sa smú používať len BIO čističe

 • 16. 
  Ktoré ochranné opatrenia treba dodržiavať pri skladovaní tekutých nebezpečných látok?
  • A. 

   Pri skladovaní okrem iného treba plánovať aj záchytné nádrže.

  • B. 

   Skladovanie má byť vždy na drevených paletách.

  • C. 

   Žiadne, pokiaľ nemôže vytiecť viac ako 5 litrov .

  • D. 

   Je potreba pripraviť vodu v dostačujúcom množstve na zriedenie.

 • 17. 
  Aké opatrenia by sa mali prijať pri zváraní v kontajneri (nádrži), ak je pravdepodobný vznik neexplozívnych nebezpečných látok?
  • A. 

   Práca musí byť obmedzená na jednu hodinu.

  • B. 

   Pracovný čas by mal byť obmedzený na dve hodiny a zvárač dostane protiprachovú masku.

  • C. 

   Neexistujú žiadne mimoriadne opatrenia.

  • D. 

   Nádrž musí mať dostatočnú výmenu vzduchu. Ak to nie je možné z okolitého prostredia, zvárač musí použiť samostatne pôsobiaci respirátor.

 • 18. 
  Prečo by sa mala pravidelne kontrolovať funkcia núdzového vypínača na stroji?
  • A. 

   Vzhľadom na to, že musí fungovať spoľahlivo v ohrození

  • B. 

   Z dôvodu zodpovednosti za výrobok

  • C. 

   Na účel záruky

  • D. 

   Pretože to výrobca vyžaduje

 • 19. 
  Ktoré bezpečnostné predpisy platia pri práci v baniach a priekopách? 
  • A. 

   Nerušené, vertikálne vykopané jamy a priekopy, ktoré sú hlbšie ako 1,25 m sú prípustné len v prípade, že steny sú chránené plastovým krytom proti poveternostným vplyvom.

  • B. 

   Nerušené, vertikálne vykopané jamy a priekopy, ktoré sú hlbšie ako 1,25 m sú neprípustné

  • C. 

   Nerušené, vertikálne vykopané jamy a priekopy, ktoré sú hlbšie ako 1,25 m sú prípustné len v prípade, ak je pracovná doba kratšia ako 1 hodina.

  • D. 

   Nerušené, vertikálne vykopané jamy a priekopy, ktoré sú hlbšie ako 1,25 m sú prípustné len v prípade, ak o to požiada dozorný orgán, pričom sa dohliada na bezpečnosť pri práci.

 • 20. 
  Musí byť samovznecujúci odev označený?
  • A. 

   Nie.

  • B. 

   Nie, len protichemické obleky.

  • C. 

   Nie, označenie CE je dostatočné.

  • D. 

   Áno.

 • 21. 
  Ktorý výrok je správny?Meranie nebezpečných látok na pracovisku ...
  • A. 

   Musí byť oznámené podnikovej rade

  • B. 

   Spadá pod ochranu údajov, nespadá pod podnikovú radu

  • C. 

   Musí byť oznámené podnikovej rade len vtedy, keď sa prekročí prah spúšťača

  • D. 

   Nemusí byť oznámené podnikovej rade, ak sú prekročené limity

 • 22. 
  Ktorý výrok je správny?Povolenie ...
  • A. 

   Platí po dobu maximálne povolenej doby prevádzky alebo po zmenenie podmienok.

  • B. 

   Je trvalé

  • C. 

   Platí vždy bez ďalšieho skúmania až do ukončenia prác

  • D. 

   Je platné po dobu 1 hodiny

 • 23. 
  Kto je kvalifikovaný elektrikár?
  • A. 

   Osoba, ktorá ovláda príslušné ustanovenia VDE a má najmenej dva roky praxe v prevádzke.

  • B. 

   Osoba, ktorá je svojím vzdelaním a praxou v pozícii, aby bezpečne plnila úlohy, ktoré jej boli zverené, dokáže rozpoznať potenciálne riziká a pozná platné pravidlá a predpisy.

  • C. 

   Každá osoba, ktorá má elektrický výcvik.

  • D. 

   Osoba, ktorá má skúseností v oblasti práce s elektrickým náradím.

 • 24. 
  Kvôli bezpečnosti dvíhania a transportu so žeriavom musia žeriavnici a viazači bremien dobre spolupracovať.Ktoré z nasledovných podmienok nedávajú zmysel?
  • A. 

   Žeriavnik a viazač bremien musia udržiavať očný kontakt.

  • B. 

   Musí byť zabezpečené dobré dorozumievanie medzi žeriavnikom a viazačom bremien.

  • C. 

   Musia byť dohodnuté štandardizované ručné signály

  • D. 

   Viazač bremien musí byť najmenej 1,90 m vysoký a 100kg ťažký, aby ho žeriavnik videl

 • 25. 
  Aké kroky je potrebné vykonať v prípade demontáže zábradlia pre montážne účely?
  • A. 

   Upevnenie červených a bielych pások je dostatočné

  • B. 

   Je dostatočné po dokončení prác znovu nainštalovať odstránenú časť zábradlia.

  • C. 

   Nie je nutná žiadna akcia, pretože nezabezpečené miesto je zrejmé.

  • D. 

   Musí byť zabezpečené použitie ochranného lana.

Back to Top Back to top