ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

5

Settings
Please wait...
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ับความประพฤติและการปฏิบ ติของวิชาชีพครู


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของวินัย
  • A. 

   กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่คนในองค์กรเดียวกันต้องปฏิบัติตาม

  • B. 

   การควบคุมความประพฤติของคนในองค์การของตนเอง

  • C. 

   ข้อบัญญัติที่กำหนดขึ้นไว้เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
  • A. 

   สอนเก่ง

  • B. 

   มีความรับผิดชอบสูง

  • C. 

   รักนักเรียน

  • D. 

   ชอบช่วยเหลือ

 • 3. 
  ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   นักเรียน

  • C. 

   ผู้ร่วมงาน

  • D. 

   ชุมชน

 • 4. 
  มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • A. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์

  • B. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

  • D. 

   มาตรฐานการประโยชน์ส่วนรวม

 • 5. 
  วินัยข้าราชครูมีกี่ข้อ 
  • A. 

   10 ข้อ

  • B. 

   11 ข้อ

  • C. 

   12 ข้อ

  • D. 

   13 ข้อ