แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

5
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ข้อใดต่อไปนี้    ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
  • A. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

  • C. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

  • D. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล

 • 2. 
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ     ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
  • A. 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

  • B. 

   มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคูรค่าของตนเอง มีวินัยฯ

  • C. 

   มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

  • D. 

   มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 • 3. 
  ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   สมรรถนะของผู้เรียน

  • D. 

   กระบวนการแสวงหาความรู้

 • 4. 
  เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ   ยกเว้นข้อใด                              
  • A. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • B. 

   ซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   ใฝ่เรียนรู้

  • D. 

   รับผิดชอบต่อหน้าที่

 • 5. 
  เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทุกข้อ  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การทำงานเป็นทีม

  • B. 

   การสื่อสาร

  • C. 

   การคิด

  • D. 

   การใช้เทคโนโลยี