ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 9 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

15 | Total Attempts: 26639

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 9 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 9 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทาง กครอง พ.ศ.2539กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกาศวันใด
  • A. 

   14 พฤศจิกายน 2539

  • B. 

   15 พฤศจิกายน 2539

  • C. 

   14 พฤษภาคม 2539

  • D. 

   15 พฤษภาคม 2539

 • 2. 
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   14 พฤศจิกายน 2539

  • B. 

   15 พฤศจิกายน 2539

  • C. 

   14 พฤษภาคม 2540

  • D. 

   15 พฤษภาคม 2540

 • 3. 
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด
  • A. 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ที่ว่าการอำเภอ

  • C. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ได้ หมายถึงคำสั่งทางปกครองตามพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • A. 

   การสั่งการ

  • B. 

   การอนุญาต

  • C. 

   การออกกฎ

  • D. 

   การวินิจฉัยอุทธรณ์

 • 5. 
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   5 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 87 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 78 มาตรา

  • D. 

   6 หมวด 78 มาตรา

 • 6. 
  เจ้าหน้าที่ในข้อใดสามารถจะทำการพิจารณาทางปกครองได้
  • A. 

   เป็นคู่กรณีกันเอง

  • B. 

   เป็นเพื่อนคู่กรณี

  • C. 

   เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

  • D. 

   เป็นญาตของคู่สมรส

 • 7. 
  ในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อหรือคู่กรณีกี่คนขึ้นไป  ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วม
  • A. 

   25 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 25 คน

  • C. 

   50 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 50 คน

 • 8. 
  ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการกำหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งใครเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว
  • A. 

   บุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบ

  • B. 

   บุคคลที่มีเสียงข้างมากเห็นชอบ

  • C. 

   บุคคลที่คู่กรณีฝ่ายเสียงข้างมากเห็นชอบ

  • D. 

   บุคคลที่คู่กรณีฝ่ายเสียงข้างมากเห็นชอบตรงกัน

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • A. 

   เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทย

  • B. 

   เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

  • C. 

   เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • D. 

   เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม

 • 10. 
  กรณีที่คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับทราบคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระทำโดยเหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือภายในกี่วัน
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   10 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 11. 
  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 12. 
  ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   120 วัน

  • C. 

   160 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 13. 
  การขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ุ60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 14. 
  การบังคับทางปกครอง คำสั่งทางปกครองสั่งให้ผู้ใดชำระเงินภายใน 7 วันแล้วไม่กระทำตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ยึดทรัพย์

  • B. 

   อายัดทรัพย์

  • C. 

   ประูมูลราคา

  • D. 

   ขายทอดตลาด

 • 15. 
  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   กรณีภายในประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน

  • B. 

   กรณีภายในต่างประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน

  • C. 

   กรณีภายในประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดสิบห้าวัน

  • D. 

   กรณีภายในต่างประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดสามสิบวัน

Back to Top Back to top