ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 8 พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

36 | Total Attempts: 7680

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 8 พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 8 พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   3 มีนาคม 2551

  • B. 

   4 มีนาคม 2551

  • C. 

   5 มีนาคม 2551

  • D. 

   6 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   3 มีนาคม 2551

  • B. 

   4 มีนาคม 2551

  • C. 

   5 มีนาคม 2551

  • D. 

   6 มีนาคม 2551

 • 3. 
  พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 เป็นฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   ฉบับที่ 2

  • B. 

   ฉบับที่ 3

  • C. 

   ฉบับที่ 4

  • D. 

   ฉบับที่ 5

 • 4. 
  ข้อใดคือความหมายของลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
  • A. 

   บุคคลที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"

  • B. 

   บุคคลที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

  • C. 

   เด็กและยาวชนที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"

  • D. 

   เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี"

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
  • A. 

   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  • B. 

   ผู้ตรวจการลูกเสือ

  • C. 

   อาสาสมัครกองลูกเสือ

  • D. 

   เจ้าหน้าที่ลุกเสือ

 • 6. 
  คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

  • B. 

   ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

  • C. 

   ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

  • D. 

   ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 • 7. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาลูกเสือไทย
  • A. 

   นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภานายก

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก

  • C. 

   มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดสิบคน

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
  • A. 

   ลาออก

  • B. 

   เป็นบุคคลล้มละลาย

  • C. 

   ได้รับโทษจำคุก

  • D. 

   คณะองคมนตรีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3

 • 9. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 10. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมีกี่คน
  • A. 

   15 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 15 คน

  • C. 

   80 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 80 คน

 • 11. 
  ใครทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  • A. 

   รองนายรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 12. 
  ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการลุกเสือจังหวัด
  • A. 

   ปลัดกระทรวงศึกาาธิการ

  • B. 

   รองปลัดกระทรวงศึกาาธิการ

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 13. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่ กรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
  • A. 

   ผู้แทนสถาบัยอุดมศึกาา

  • B. 

   ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด

  • D. 

   ผู้แทนลุกเสือจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 14. 
  สำนักงานลูกเสือจังหวัดตั้งอยู่ที่ใด
  • A. 

   ค่ายลูกเสือจังหวัด

  • B. 

   ศาลากลางจังหวัด

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

 • 15. 
  จากข้อ 14 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำรงตำแหน่งใด
  • A. 

   ผู้บังคับบัญชาลุกเสือจังหวัด

  • B. 

   ผู้บังคับบัญชาจังหวัด

  • C. 

   ผู้อำนวยการลุกเสือจังหวัด

  • D. 

   หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด

 • 16. 
  คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่มีใครเป็นประธาน
  • A. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   รองผู้ว่าราชการที่ได้รับมอบหมาย

 • 17. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   ึ7 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 7 คน

  • C. 

   ึ15 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

 • 18. 
  ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำดับที่ 1 คือข้อใด
  • A. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือใหญ่

  • B. 

   ผู้อำนวยการใหญ่

  • C. 

   ผู้กำกับลูกเสือใหญ่

  • D. 

   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใหญ่พิเศษ

 • 19. 
  ตำแหน่งใดเป็นลำดับที่ 1 ของผู้ตรวจการลูกเสือ
  • A. 

   ผู้อำนวยการใหญ่

  • B. 

   ผู้ตรวจการใหญ่

  • C. 

   ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ

  • D. 

   ผู้ตรวจการพิเศษ

 • 20. 
  ผู้ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ ต้องช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C. 

   1 ปี

  • D. 

   2 ปี

 • 21. 
  จากข้อ 20 มีลัษณะเหรียญเป็นรูปทรงใด
  • A. 

   กลม

  • B. 

   รี

  • C. 

   รูปไข่

  • D. 

   รูปไข่ 2 ชั้น

 • 22. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ เบื้องหลังมีอักษรสีเงินสลักว่าอย่างไร
  • A. 

   เสียชีพ อย่าเสียสัตย์

  • B. 

   จงทำดี

  • C. 

   เราจะทำนุบำรุกิจการลูกเสือสืบไป

  • D. 

   มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี

 • 23. 
  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลักษระอย่างไร
  • A. 

   กลม

  • B. 

   กลมรี

  • C. 

   ไข่

  • D. 

   รูปไข่

 • 24. 
  เหรียญลูกเสือสรรเสริญมีกี่ชั้น
  • A. 

   1 ชั้น

  • B. 

   2 ชั้น

  • C. 

   3 ชั้น

  • D. 

   4 ชั้น

 • 25. 
  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นใดที่มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน
  • A. 

   ชั้นที่ 1

  • B. 

   ชั้นที่ 2

  • C. 

   ชั้นที่ 3

  • D. 

   ชั้นที่ 4

Back to Top Back to top