ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 73 คู่มือการประเมินสมรรถนะครู

16 | Total Attempts: 2613

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 73 คู่มือการประเมินสมรรถนะครู

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 73 คู่มือการประเมินสมรรถนะ รูกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู ปี 2553 ก่อน
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมฯ

  • D. 

   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland
  • A. 

   Knowledge

  • B. 

   Skills

  • C. 

   Ability

  • D. 

   Other Characteristics

  • E. 

   Moral

 • 3. 
  สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 4. 
  Core Competency ของ สพฐ. ประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 5. 
  Functional Competency ของ สพฐ. ประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Core Competency ของ สพฐ.
  • A. 

   การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การทำงานเป็นทีม

  • D. 

   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Funtional Competency ของ สพฐ.
  • A. 

   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

  • B. 

   การพัฒนาตนเอง

  • C. 

   การบริหารจัดการชั้นเรียน

  • D. 

   ภาวะผู้นำครู

  • E. 

   การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

 • 8. 
  ความสามารถในการวางแผน การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์  สังเคราะห์ภารกิจงาน คือตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใด
  • A. 

   Working Achievement Motivation

  • B. 

   Service Mind

  • C. 

   Self- Development

  • D. 

   Analysis & Synthesis & Classroom Research

 • 9. 
  การให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น เป็นรายการพฤติกรรมของสมรรถนะใด
  • A. 

   Service Mind

  • B. 

   Self- Development

  • C. 

   Team Work

  • D. 

   Teacher’s Ethics and Integrity

 • 10. 
  การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใด
  • A. 

   Self- Development

  • B. 

   Team Work

  • C. 

   Curriculum and Learning Management

  • D. 

   Student Development

 • 11. 
  ภาวะผู้นำครู (Teacher Leadership) ประกอบด้วยกีตัวบ่งชี้
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 12. 
  จากข้อ 11 ข้อใดไม่ใช่ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำครู
  • A. 

   Adult Development

  • B. 

   Dialogue

  • C. 

   Change Management

  • D. 

   Reflective Practice

  • E. 

   Concern for improving pupil achievement

 • 13. 
  แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ข้อ
  • A. 

   50

  • B. 

   60

  • C. 

   90

  • D. 

   100

 • 14. 
  แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับของการประเมินสมรรถนะครู ของ สพฐ. ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ปฏิบัติพอใช้

  • B. 

   ปานกลาง

  • C. 

   มาก

  • D. 

   มากที่สุด

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับคุณภาพของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะครู
  • A. 

   สูง

  • B. 

   ปานกลาง

  • C. 

   พอใช้

  • D. 

   ต่ำ

 • 16. 
  คะแนนประเมินเฉลี่ยตามข้อใดมีความหมายของระดับคุณภาพสมรรถนะต่ำ
  • A. 

   ต่ำกว่า 1.00 ลงมา

  • B. 

   ต่ำกว่า 2.00 ลงมา

  • C. 

   ต่ำกว่า 3.00 ลงมา

  • D. 

   3.01-4.00