กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

25 | Total Attempts: 15323

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเก ฑ์และวิธีการบริหารกิจกา รบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 เกิดจากกฎหมายใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

  • D. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

 • 2. 
  พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   9 ตุลาคม 2546

  • B. 

   10 ตุลาคม 2546

  • C. 

   11 ตุลาคม 2546

  • D. 

   12 ตุลาคม 2546

 • 3. 
  พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   9 ตุลาคม 2546

  • B. 

   10 ตุลาคม 2546

  • C. 

   9 ตุลาคม 2547

  • D. 

   10 ตุลาคม 2547

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามพรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คื่อใคร
  • A. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • B. 

   พลเอกเฃาวลิต ยงใจยุทธ์

  • C. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • D. 

   นายวิษณุ เครืองาม

 • 5. 
  พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   8 หมวด 52 มาตรา

  • B. 

   8 หมวด 53 มาตรา

  • C. 

   9 หมวด 52 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 53 มาตรา

 • 6. 
  ผู้ใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 7. 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือข้อใด
  • A. 

   เกิดผลประโยชน์สุขของประฃาฃน

  • B. 

   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • C. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

  • D. 

   ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

 • 8. 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักธรรมรัฐ หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่ข้อ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • A. 

   หลักนิติศาสตร์

  • B. 

   หลักคุณธรรม

  • C. 

   หลักการมีส่วนร่วม

  • D. 

   หลักความคุ้มค่า

 • 10. 
  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นอย่างไร ตามมาตรา 11 พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
  • A. 

   องค์กรแห่งการเรียนรู้

  • B. 

   องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

  • C. 

   องค์การแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   องค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ได้ร่วมจัดทำแผนบริหารราชการหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้ว
  • A. 

   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   สำนักนายรัฐมนตรี

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 12. 
  จากข้อ 11 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 13. 
  แผนบริหารราชการแผ่นดิน ตาม พรฎ.เบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 ให้จัดทำเป้นแผนกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 14. 
  แผนบริหารราชการแผ่นดิน นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป้นแผนกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 15. 
  แผนบริหารราชการแผ่นดินนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่ระหว่างปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

  • B. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

  • C. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

  • D. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555

 • 16. 
  ใครเป้นผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามพรฎ.เบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

 • 17. 
  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการยึดหลักตามข้อใด
  • A. 

   ถือว่ารัฐเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับผลประโยชน์

  • B. 

   ถือว่าประชาชนเป้นศูนย์กลางที่จะได้รับผลประโยชน์

  • C. 

   ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐ

  • D. 

   ถือว่าทั้งรัฐและประชาชนเป็นทั้งผู้ให้และผุ้รับบริการ

 • 18. 
  กฎหมายในข้อใดที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน
  • A. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

  • B. 

   พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545

  • D. 

   พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

 • 19. 
  นโยบายรัฐบาล นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่ข้อ
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 20. 
  นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากี่ข้อ
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 21. 
  ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นเป็นเป้าหมายในการบริหารด้านใด
  • A. 

   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

  • B. 

   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • C. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

  • D. 

   ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและความต้องการได้รับการตอบสนอง

 • 22. 
  การให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน เป็นเป้าหมายการบริหารด้านใด
  • A. 

   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

  • B. 

   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • C. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

  • D. 

   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

 • 23. 
  เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบคำถามภายในกี่วัน
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   60 วัน

 • 24. 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยต้องมีเกณฑ์ตามข้อใด
  • A. 

   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • B. 

   การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน

  • C. 

   การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

  • D. 

   การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 • 25. 
  ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใดให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ช้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาตามข้อใด
  • A. 

   ทันที

  • B. 

   7 วัน

  • C. 

   10 วัน

  • D. 

   15 วัน

Back to Top Back to top