ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 7 นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์

15 | Total Attempts: 1759

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 7 นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 7 นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ณ กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันใด
  • A. 

   วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551

  • B. 

   วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551

  • C. 

   วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2552

  • D. 

   วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552

 • 2. 
  การกำหนดนโยบายของรัฐบาลต้องสอดคล้องกับหมวดใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 5

  • C. 

   หมวด 7

  • D. 

   หมวด 9

 • 3. 
  คนไทยปัจจุบันนี้มีการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณกี่ปี
  • A. 

   7 ปี

  • B. 

   8 ปี

  • C. 

   9 ปี

  • D. 

   10 ปี

 • 4. 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกรายวิชาต่ำกว่ามาตรฐาน ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   คณิตศาสตร์

  • D. 

   วิทยาศาสตร์

  • E. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • 5. 
  แนวทางพื้นฐานในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   สร้างความปรองดองสมานฉันท์

  • C. 

   ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

  • D. 

   พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง

  • E. 

   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับทุกภาคส่วน

 • 6. 
  นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีจำนวนกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   8 ข้อ

  • C. 

   12 ข้อ

  • D. 

   14 ข้อ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   นโยบายเร่งด่วน

  • B. 

   นโยบายความมั่นคงของรัฐ

  • C. 

   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

  • D. 

   นโยบายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

  • E. 

   นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • A. 

   ปฏิรูปการเมือง

  • B. 

   ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  • C. 

   เร่งลงทุน

  • D. 

   ส.อ.บ.ต.

 • 9. 
  หลักการสร้างความสมานฉันท์ คือข้อใด
  • A. 

   เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา สามัคคี

  • B. 

   เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

  • C. 

   เข้าใจ เข้าถึง สามัคคี

  • D. 

   เข้าใจ เข้าร่วม พัฒนา ชาติพัฒนา สามัคคี

 • 10. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก
  • A. 

   เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

  • B. 

   การประชุมผู้นำอาเซี่ยน

  • C. 

   SP2

  • D. 

   E10 E20 E85

 • 11. 
  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต อยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   ข้อ 1

  • B. 

   ข้อ 2

  • C. 

   ข้อ 3

  • D. 

   ข้อ 4

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  • A. 

   ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

  • B. 

   เอกภาพด้านนโยบายหลากหลายการปฏฺบัติ

  • C. 

   พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี

  • E. 

   ปรับปรุงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • 13. 
  ระยะเวลาการดำเนินงานนโยบายข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   นโยบายเร่งด่วน

  • B. 

   นโยบายความมั่นคง

  • C. 

   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

  • D. 

   นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 14. 
  โครงการคืนครูให้นักเรียนอยู่ในนโยบายการศึกษาข้อใด
  • A. 

   ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

  • B. 

   ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   เร่งรัดลงทุนด้านการศึกษา

 • 15. 
  "คนไทยต้องไม่โกง" คือนโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   ข้อ 1

  • B. 

   ข้อ 4

  • C. 

   ข้อ 6

  • D. 

   ข้อ 8

Back to Top Back to top