ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 53 สำนักพัฒนาครูฯ , การอบรม ผอ.รร ก่อนแต่งตั้ง

10 | Total Attempts: 568

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 53 สำนักพัฒนาครูฯ , การอบรม ผอ.รร ก่อนแต่งตั้ง

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 53 สำนักพัฒนาครูฯ , การอบรม ผอ.รร ก่อนแต่งตั้งกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   Http://hrd.obec.go.th

  • B. 

   Http://www.hrd.obec.go.th

  • C. 

   Http://www.hrd.obec.net

  • D. 

   Http://hrd.obec.net

 • 2. 
  ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
  • A. 

   Bureau of Teacher Education Personnel Development

  • B. 

   Bureau of Teacher Education Development Personnel

  • C. 

   Teacher of Bureau Education Personnel Development

  • D. 

   Teacher of Bureau Education Development Personnel

 • 3. 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
  • A. 

   นายปัญญา แก้วกียูร

  • B. 

   นายปัญญา กียูรแก้ว

  • C. 

   นายปัญญา ยูรกีแก้ว

  • D. 

   นายปัญญา กีรแก้ว

 • 4. 
  ผู้ที่ต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/90 มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
  • A. 

   506 คน

  • B. 

   507 คน

  • C. 

   508 คน

  • D. 

   509 คน

 • 5. 
  การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดการพัฒฯาออกเป็นกี่ส่วน
  • A. 

   1 ส่วน

  • B. 

   2 ส่วน

  • C. 

   3 ส่วน

  • D. 

   4 ส่วน

 • 6. 
  จากข้อ 5 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาสมรรถนะ

  • B. 

   การพัฒนาสมรรถนะ , การจัดทำและนำเสนอผลงาน

  • C. 

   การพัฒนาสมรรถนะ , การจัดทำและนำเสนอผลงาน , ประเมินหลังเรียน

  • D. 

   ประเมินก่อนพัฒนา , การพัฒนาสมรรถนะ , การจัดทำและนำเสนอผลงาน , ประเมินหลังพัฒนา

 • 7. 
  ส่วนที่  1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้เวลาตามข้อใด
  • A. 

   162 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง

  • C. 

   180 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

 • 8. 
  ส่วนที่ 1 ของการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งออกเป็นกี่หมวด
  • A. 

   2 หมวด

  • B. 

   3 หมวด

  • C. 

   4 หมวด

  • D. 

   5 หมวด

 • 9. 
  จากข้อ 8 ข้อใดไม่ใช่หมวดการพัฒนาดังกล่าว
  • A. 

   คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาอันพึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • 10. 
  ในการประเมินการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  • B. 

   ต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

  • C. 

   ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  • D. 

   ต้องได้คะแนนประเมินส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

Back to Top Back to top