ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553

22 | Total Attempts: 468

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553 ปกเล่มสีใด
  • A. 

   น้ำเงิน

  • B. 

   เหลือง

  • C. 

   ฟ้า

  • D. 

   ชมพู

 • 2. 
  สารจากท่านเลขาธิการ สพฐ. ชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวถึงสถานศึกษาที่ดีตามศักยภาพและบริบท 3 ระดับ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับจังหวัด

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับตำบล

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

  • B. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • C. 

   นายปราโมทย์ แก้วสุข

  • D. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 • 4. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   พระธรรมโกศาจารย์

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

  • D. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

 • 5. 
  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

  • B. 

   นายประเสริฐ งามพันธุ์

  • C. 

   รศ.ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

 • 6. 
  บุคคลในข้อใด ไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

  • B. 

   ดร.ดำเรก พรเสมา

  • C. 

   รศ.ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   นายมังกร กุลวานิช

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้แทนองค์กร ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสุกิจ เดชโภชน์

  • B. 

   นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

  • C. 

   ศงนพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

  • D. 

   นายมานิต สุขสมจิตร

 • 8. 
  YE ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

  • B. 

   กลุ่ม To Be Number One

  • C. 

   กลุ่มรักประชาธิปไตย

  • D. 

   กลุ่มวัฒนธรรมไทย

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนของ สพฐ.
  • A. 

   Classroom Meeting

  • B. 

   พัฒนาครูแนะแนว

  • C. 

   EY

  • D. 

   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • 10. 
  มีการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดใด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552
  • A. 

   วัดพระแก้ว

  • B. 

   วัดพิจิตรอารามหลวง

  • C. 

   วัดแก้วพิจิตรอารามหลวง

  • D. 

   วัดแก้วพิจิตรหลวง

 • 11. 
  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของกรทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามงบประมาณในข้อใด
  • A. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2553

  • B. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2554

  • C. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2555

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2552 - 2554

 • 12. 
  นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2553 มีกี่ประการ
  • A. 

   5 ประการ

  • B. 

   6 ประการ

  • C. 

   9 ประการ

  • D. 

   10 ประการ

 • 13. 
  นโยบายของ สพฐ. ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างบูรณาการ

  • C. 

   พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู

  • D. 

   ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ

 • 14. 
  ข้อใด ไม่มีในวิสัยทัศน์ การศึกษาของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 15. 
  ข้อใด หมายถึง พันธกิจของ สพฐ. ปี 2553
  • A. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนคนไทยทุกคนฯ

  • B. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนคนไทยทุกคนฯ

  • D. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

 • 16. 
  เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ. ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   ด้านคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  • D. 

   ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตหลักตามภารกิจของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • E. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

 • 18. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ. มีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   5 กลยุทธ์

  • B. 

   ุ6 กลยุทธ์

  • C. 

   7 กลยุทธ์

  • D. 

   8 กลยุทธ์

  • E. 

   9 กลยุทธ์

 • 19. 
  ปีเริ่มต้นของทศวรรษการอ่านคือปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2551

  • B. 

   พ.ศ.2552

  • C. 

   พ.ศ.2553

  • D. 

   พ.ศ.2554

 • 20. 
  ผลการสำรวจการอ่านของประชากร ปี พ.ศ.2551 ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาอ่านที่มีความคิดเห็น/วิเคราะห์ ร้อยละเท่าไร
  • A. 

   50.9

  • B. 

   39.1

  • C. 

   31.9

  • D. 

   24.5

  • E. 

   4.8

 • 21. 
  ภาคเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ภาคเรียนที่ 1 คือ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม

  • B. 

   ภาคเรียนที่ 2 คือ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม

  • C. 

   ใันเปิดปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนไปเปิดเรียนในวันแรกที่เป็นวันทำการ

  • D. 

   กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 • 22. 
  วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันใดในปี พ.ศ.2553
  • A. 

   28 พฤษภาคม 2553

  • B. 

   26 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   23 ตุลาคม 2553

  • D. 

   24 ตุลาคม 2553

Back to Top Back to top