ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553

22

Settings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 52 สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2553 ปกเล่มสีใด
  • A. 

   น้ำเงิน

  • B. 

   เหลือง

  • C. 

   ฟ้า

  • D. 

   ชมพู

 • 2. 
  สารจากท่านเลขาธิการ สพฐ. ชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวถึงสถานศึกษาที่ดีตามศักยภาพและบริบท 3 ระดับ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับจังหวัด

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับตำบล

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

  • B. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • C. 

   นายปราโมทย์ แก้วสุข

  • D. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 • 4. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   พระธรรมโกศาจารย์

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

  • D. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

 • 5. 
  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

  • B. 

   นายประเสริฐ งามพันธุ์

  • C. 

   รศ.ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

 • 6. 
  บุคคลในข้อใด ไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

  • B. 

   ดร.ดำเรก พรเสมา

  • C. 

   รศ.ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   นายมังกร กุลวานิช

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้แทนองค์กร ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายสุกิจ เดชโภชน์

  • B. 

   นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

  • C. 

   ศงนพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

  • D. 

   นายมานิต สุขสมจิตร

 • 8. 
  YE ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

  • B. 

   กลุ่ม To Be Number One

  • C. 

   กลุ่มรักประชาธิปไตย

  • D. 

   กลุ่มวัฒนธรรมไทย

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนของ สพฐ.
  • A. 

   Classroom Meeting

  • B. 

   พัฒนาครูแนะแนว

  • C. 

   EY

  • D. 

   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • 10. 
  มีการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดใด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552
  • A. 

   วัดพระแก้ว

  • B. 

   วัดพิจิตรอารามหลวง

  • C. 

   วัดแก้วพิจิตรอารามหลวง

  • D. 

   วัดแก้วพิจิตรหลวง

 • 11. 
  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของกรทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามงบประมาณในข้อใด
  • A. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2553

  • B. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2554

  • C. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2555

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2552 - 2554

 • 12. 
  นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2553 มีกี่ประการ
  • A. 

   5 ประการ

  • B. 

   6 ประการ

  • C. 

   9 ประการ

  • D. 

   10 ประการ

 • 13. 
  นโยบายของ สพฐ. ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างบูรณาการ

  • C. 

   พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู

  • D. 

   ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ

 • 14. 
  ข้อใด ไม่มีในวิสัยทัศน์ การศึกษาของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 15. 
  ข้อใด หมายถึง พันธกิจของ สพฐ. ปี 2553
  • A. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนคนไทยทุกคนฯ

  • B. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนคนไทยทุกคนฯ

  • D. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

 • 16. 
  เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ. ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   ด้านคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  • D. 

   ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตหลักตามภารกิจของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • E. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

 • 18. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ. มีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   5 กลยุทธ์

  • B. 

   ุ6 กลยุทธ์

  • C. 

   7 กลยุทธ์

  • D. 

   8 กลยุทธ์

  • E. 

   9 กลยุทธ์

 • 19. 
  ปีเริ่มต้นของทศวรรษการอ่านคือปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2551

  • B. 

   พ.ศ.2552

  • C. 

   พ.ศ.2553

  • D. 

   พ.ศ.2554

 • 20. 
  ผลการสำรวจการอ่านของประชากร ปี พ.ศ.2551 ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาอ่านที่มีความคิดเห็น/วิเคราะห์ ร้อยละเท่าไร
  • A. 

   50.9

  • B. 

   39.1

  • C. 

   31.9

  • D. 

   24.5

  • E. 

   4.8

 • 21. 
  ภาคเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ภาคเรียนที่ 1 คือ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม

  • B. 

   ภาคเรียนที่ 2 คือ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม

  • C. 

   ใันเปิดปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนไปเปิดเรียนในวันแรกที่เป็นวันทำการ

  • D. 

   กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 • 22. 
  วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันใดในปี พ.ศ.2553
  • A. 

   28 พฤษภาคม 2553

  • B. 

   26 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   23 ตุลาคม 2553

  • D. 

   24 ตุลาคม 2553

More Quizzes