ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ. ปี 2553

15 | Total Attempts: 2251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ. ปี 2553

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ. ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิรูปรอบสอง
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   พัฒนาคุภาพนักเรียนยุคใหม่

  • D. 

   พัฒนาคุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

  • E. 

   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 2553
  • A. 

   หลักสูตรหลากหลาย

  • B. 

   การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  • C. 

   โปรแกรมการเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกัน

  • D. 

   ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

  • E. 

   สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจในบางเรื่องที่สำคัญเท่านั้น

 • 3. 
  ข้อใด คือ วิสัยทัศน์ ของ สพฐ. ปี 2553
  • A. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สพฐ.เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   สพฐ.เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 • 4. 
  พันธกิจของ สพฐ. คือข้อใด
  • A. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาฯ

  • B. 

   ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ

  • D. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาฯ

 • 5. 
  เป้าหมายของการให้บริการ สพฐ.ปี 2553 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของการให้บริการ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

  • C. 

   ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการศึกษา

  • D. 

   สนับสนุนให้มีกองทุนสงเคราะห์เด็กพิการ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลลิต สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • E. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่โครงการ SP2 ของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา

  • B. 

   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

  • C. 

   โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

  • D. 

   โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ SP2 ของสาขาการลงทุนระดับชุมชน
  • A. 

   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

  • B. 

   โครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

  • C. 

   โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (อิสลาม-ไทย)

  • D. 

   ทุนการศึกษาภูมิทายาท

  • E. 

   โครงการโรงเรียนอุปถัมป์

 • 10. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2553 มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2553
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

  • B. 

   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   พัฒนาสถานศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ

  • D. 

   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

  • E. 

   พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ยากลำบาก

 • 12. 
  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางเลือก เป็นมาตรการของกลยุทธ์ข้อใด
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อ 4

 • 13. 
  ดำเนินการตามนโยบายคืนครูให้นักเรียน เป็นมาตรการกลยุทธ์ข้อใด
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 14. 
  ข้อใดคือเป้าหมายความสำเร็จของกลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
  • A. 

   โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพิ่มขึ้น

  • B. 

   ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ

  • C. 

   นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

  • D. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น

 • 15. 
  งบประมาณ สพฐ. ปี 2553 กลยุทธ์ใดใช้เงินงบประมาณสูงที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพ

  • B. 

   การปลูกฝังคุณธรรม

  • C. 

   การขยายโอกาส

  • D. 

   การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Back to Top Back to top