ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 48 O-net,A-net , Nt , Las , GAT , Pat

14 Questions | Total Attempts: 1273

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 48 O-net,A-net , Nt , Las , GAT , Pat

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 48 ONET , NT , LAS , GAT , PATกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  O-NET ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Ordinary National Educational Test

  • B. 

   Ordinary and National Educational Test

  • C. 

   Ordinary National and Educational Test

  • D. 

   Ordinary National Educational and Test

 • 2. 
  O-NET ได้แก่วิชาใดบ้าง
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

  • C. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

  • D. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

 • 3. 
  A-NET หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Advanced National Educational Test

  • B. 

   Advanced and National Educational Test

  • C. 

   Advanced National and Educational Test

  • D. 

   Advanced National Educational and Test

 • 4. 
    A-NET ทางการศึกษาหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

  • C. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง

  • D. 

   การทดสอบทางการศึกษาขั้นสูงแห่งชาติ

 • 5. 
  NT ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   National Test

  • B. 

   National And Test

  • C. 

   National a Test

  • D. 

   New Test

 • 6. 
  GAT ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   General Aptitude Test

  • B. 

   General Aptitude and Test

  • C. 

   General a Aptitude Test

  • D. 

   General Aptitude a Test

 • 7. 
  GAT ทางการศึกษา หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทดสอบความถนัดทั่วไป

  • B. 

   การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

  • C. 

   การทดสอบความถนัดทั่วไปแห่งชาติ

  • D. 

   การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการแห่งชาติ

 • 8. 
  PAT ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Professional Aptitude Test

  • B. 

   Professional a Aptitude Test

  • C. 

   Professional Aptitude and Test

  • D. 

   Professional Aptitute Test

 • 9. 
  PAT หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทดสอบความถนัดทั่วไป

  • B. 

   การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

  • C. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

 • 10. 
  PAT 2 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความถนัดทางคณิตศาสตร์

  • B. 

   ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  • C. 

   ความถนัดทางครู

  • D. 

   ความถนัดทางศิลปศาสตร์

 • 11. 
  ข้อใดหมายถึงความถนัดทางครู
  • A. 

   PAT 3

  • B. 

   PAT 4

  • C. 

   PAT 5

  • D. 

   PAT 6

 • 12. 
  ข้อใดหมายถึงความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ
  • A. 

   PAT 4

  • B. 

   PAT 5

  • C. 

   PAT 6

  • D. 

   PAT 7

 • 13. 
  PAT 7 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความถนัดทางคณิตศาสตร์

  • B. 

   ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  • C. 

   ความถนัดทางครู

  • D. 

   ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ

 • 14. 
  ทุกข้อมีการสอบ O-NET ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ม.6

Back to Top Back to top