ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 47 วันครู

11 | Total Attempts: 735

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 47 วันครู

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 47 วันครู กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด 
  • A. 

   21 พฤศจิกายน 2499

  • B. 

   21 พฤศจิกายน 2500

  • C. 

   16 มกราคม 2499

  • D. 

   16 มกราคม 2500

 • 2. 
  วันครูเกิดขึ้นในสมัยนายกคนใด
  • A. 

   พระยามนโปกรณ์นินิธาดา

  • B. 

   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

  • C. 

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  • D. 

   พันตรี ควง อภัยวงศ์

 • 3. 
  ชื่อวันครูประจำปีนี้คือข้อใด
  • A. 

   วันครู

  • B. 

   วันครูชาติ

  • C. 

   วันครูแห่งชาติ

  • D. 

   วันครูแห่งชาติ 2553

 • 4. 
  คำขวัญวันครูปี พ.ศ. 2553 คือข้อใด
  • A. 

   ครูให้ความรู้คู่แผ่นดิน ไทยทั่วถิ่นกตัญญูรู้คุณครู

  • B. 

   ชาติเจริญเพราะมีครู ศิษย์กตัญญู บูชาพระคุณ

  • C. 

   น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

  • D. 

   16 มกรา น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

 • 5. 
  ผู้ชนะเลิศคำขวัญวันครู ปี พ.ศ.2553 คือใคร
  • A. 

   นายอดินันท์ สำเนียง

  • B. 

   เด็กหญิงธิดาพร จะแล

  • C. 

   นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

  • D. 

   นางสาวมนฤทัย ลิขิตธรรมนิตย์

 • 6. 
  ผู้ที่ชนะเลิศคำขวัญวันครูอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   กรุงเทพมหานคร

  • B. 

   ลำพูน

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   เชียงราย

 • 7. 
  จรรยามารยาทและวินัยระเบียบประเพณีของครู มีกี่ข้อ
  • A. 

   7 ข้อ

  • B. 

   8 ข้อ

  • C. 

   9 ข้อ

  • D. 

   10 ข้อ

 • 8. 
  จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู ข้อใดสำคัญเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น

  • B. 

   ตั้งในสั่งสอนศิษย์และปฏฺบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งการงานไม่ได้

  • C. 

   เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  • D. 

   รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คำปฏิญาณตนของครู
  • A. 

   ข้าจะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าครู

  • B. 

   ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

  • C. 

   ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  • D. 

   ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่น และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดตลอดไป

 • 10. 
  คำขวัญวันครูปี พ.ศ.2553 เข้ากับกลยุทธ์ข้อใดของ สพฐ.ปี 2553 มากที่สุด
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 11. 
  คนที่กล่าวว่า "คนที่จะทำให้ปัญหาโลกร้อนทุเลาลงได้ คือ ครู" เป็นคำกล่าวของใคร
  • A. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  • B. 

   นายดิเรก พรสีมา

  • C. 

   นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • D. 

   นายชิณวรณ์ บุญเกียรติ

  • E. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

Back to Top Back to top