ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ , เรียนฟรี 15 ปี 53 , นานาน่าออก

18 | Total Attempts: 804

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ , เรียนฟรี 15 ปี 53 , นานาน่าออก

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ , เรียนฟรี 15 ปี 53 , นานาน่าออก กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  กฏเหล็กที่นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศในการประชุม ครม.นัดแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 มีกี่ข้อ
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 2. 
  กฏเหล็ก ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อใดสำคัญเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ให้ ครม.น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

  • B. 

   ให้ยึดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   นโยบายที่ ครม.อนุมัติถือเป็นเป้าหมายร่วมกัน

  • D. 

   รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิ์เหนือประชาชนอื่นในแง่การปฏฺบัติตามกฎหมาย

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กฎเหล็ก ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   ให้ยึดถือการปฏฺบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด

  • B. 

   ในภาวะวิกฤติการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นพรรครัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

  • C. 

   ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นวิถีประชาธิปไตย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • D. 

   ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏฺบัติตน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน

 • 4. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุรภาพ ปี 2553 ไม่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นใด
  • A. 

   อนุบาล

  • B. 

   ป.1-6

  • C. 

   ม.1-6

  • D. 

   ปวส.

 • 5. 
  งบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้นตามข้อใด
  • A. 

   73,576 ล้านบาท

  • B. 

   73,577 ล้านบาท

  • C. 

   73,578 ล้านบาท

  • D. 

   73,579 ล้านบาท

 • 6. 
  งบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปี 2553 ประกอบด้วยงบประมาณกี่รายการ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 7. 
  จากข้อ 6 หมายถึงรายการดังกล่าว
  • A. 

   ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • C. 

   ค่าบำรุงการศึกษา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   ค่าพาหนะ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 • 8. 
  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพมีกี่รายการ
  • A. 

   3 รายการ

  • B. 

   4 รายการ

  • C. 

   5 รายการ

  • D. 

   6 รายการ

 • 9. 
  รายวิชาใดที่ใช้เงินในการจัดซื้อตามงบโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุรภาพปี 53 จัดซื้อครบทุกชั้น
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา

  • D. 

   ภาษาต่างประเทศ

 • 10. 
  การจัดซื้อตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุรภาพปี 2553 ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนโยบาย
  • A. 

   โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียน

  • B. 

   จ่ายเงินให้ผู้ปกครองจัดซื้อซื้ออุปกรณ์การเรียนเอง

  • C. 

   จ่ายเงินให้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนเอง

  • D. 

   ให้โรงเรียนสามารถซื้อชุดนักเรียนแจกนักเรียนได้ตามความต้องการ

 • 11. 
  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ ปี 2553 เป็นปีอะไร
  • A. 

   ปีสากลแห่งความหลากหลาย

  • B. 

   ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

  • C. 

   ปีสากลแห่งความหลากหลายทางกายภาพ

  • D. 

   ปีรณรงค์สิทธิมนุษยชน

 • 12. 
  V-Net คืออะไร
  • A. 

   การทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ

  • B. 

   การทดสอบอาชีวศึกษาระดับจังหวัด

  • C. 

   การทดสอบการศึกษา กศน. ระดับชาติ

  • D. 

   การทดสอบการศึกษาอิสลามระดับชาติ

 • 13. 
  ข้อใด คือ ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก
  • A. 

   ไทเป 101

  • B. 

   ไทเป 102

  • C. 

   เบิร์จ ดูไบ

  • D. 

   ดูไบ เบิร์จ

 • 14. 
  สสวท.ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • B. 

   สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • C. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • 15. 
  เกณฑ์คุณสมบัติโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มเติม ของ สพฐ. (TOP up) ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กไม่ผ่านการรับรองภายนอกจาก สมศ.

  • B. 

   เป็นโรงเรียนที่ไมาสามารถรวมกับโรงเรียนอื่น เนื่องจากการคมนาคมลำบาก

  • C. 

   เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมา

  • D. 

   เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมา ผ่านการรับรองจาก สมศ.แบบก้าวกระโดด

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ดาวเคราะห์ใหม่ เคปเลอร์
  • A. 

   3b

  • B. 

   4b

  • C. 

   5b

  • D. 

   6b

 • 17. 
  ข้อใด หมายถึงช่องทางรับข้อร้องเรียนโครงการไทยเข้มแข็ง
  • A. 

   ตู้ ปณ.1 กระทรวงการคลัง

  • B. 

   ตู้ ปณ.1 สำนักนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ตู้ ปณ.1 กระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   ตู้ ปณ.1 กระทรวงยุติธรรม

 • 18. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการที่กระทรวงการคลังเสนอ
  • A. 

   ระดับ 9 ขึ้นไปโดยสารเครื่องบินในอัตราชั้นประหยัด

  • B. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมให้เบิกในอัตรา 25 บาทต่อมื้อต่อคน

  • C. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมให้เบิกในอัตรา 25 บาทต่อมื้อต่อคน

  • D. 

   ค่าอาหารในการประชุมให้เบิกในอัตราไม่เกิน 150 บาทต่อมื้อ

Back to Top Back to top