ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 44 บทสรุปรับเด็ก 53 , รายหัวเด็กพิการ , ศิลปินแห่งชาติ 52

10 | Total Attempts: 434

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 44 บทสรุปรับเด็ก 53 , รายหัวเด็กพิการ , ศิลปินแห่งชาติ 52

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 44 บทสรุปรับเด็ก 53 , รายหัวเด็กพิการ , ศิลปินแห่งชาติ 52กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การรับนักเรียนปี 2553 ในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ก่อนประถม

  • B. 

   ป.1

  • C. 

   ม.1

  • D. 

   ม.4

 • 2. 
  การรับนักเรียนชั้น ม.4 ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย ให้มีสัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไปต่อโควต้าตามข้อใด
  • A. 

   50 : 50

  • B. 

   60 : 40

  • C. 

   80 : 20

  • D. 

   20 : 80

 • 3. 
  การรับนักเรียน ปี 2553 ในระดับก่อนประถมให้รับเด็กที่มีอายุตามข้อใด
  • A. 

   3-4 ปี

  • B. 

   3-5 ปี

  • C. 

   4-5 ปี

  • D. 

   ตามความพร้อมและความต้องการ

 • 4. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับนักเรียนปี 2553
  • A. 

   ระดับก่อนประถม ให้รับเด็กในเขตบริการก่อน ถ้าเกินจำนวนให้จับฉลาก

  • B. 

   ระดับชั้น ป.1 ให้รับเด็กอายุ 7 ปี ในเขตทุกคน ไม่เต็มให้รับนอกเขต เกินให้จับฉลาก

  • C. 

   สัดส่วนการรับเด็กชั้น ป.1 และ ม.1 ในเขต ต่อ นอกเขต คือ 50 : 50

  • D. 

   ชั้น ม.4 รับเด็ก ม.3 เรียนต่อ ม.4 ทุกคน

 • 5. 
  เงินอุดหนุนรายหัวเด็กพิการสำหรับนักเรียนไปกลับจะได้รับเงินเพิ่มหัวละกี่บาท
  • A. 

   2,000 บาท

  • B. 

   3,000 บาท

  • C. 

   3,100 บาท

  • D. 

   8,000 บาท

 • 6. 
  เงินอุดหนุนรายหัวเด็กพิการสำหรับนักเรียนพักนอนจะได้รับเงินเพิ่มหัวละกี่บาท
  • A. 

   2,000 บาท

  • B. 

   3,000 บาท

  • C. 

   3,100 บาท

  • D. 

   8,000 บาท

 • 7. 
  การประกาศผลศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 มี 3 สาขา ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ทัศนศิลป์

  • B. 

   วรรณศิลป์

  • C. 

   ศิลปะ

  • D. 

   ศิลปการแสดง

 • 8. 
  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม คือใคร
  • A. 

   นายประยงค์ ชื่นเย็น

  • B. 

   นางมัณฑนา โมรากุล

  • C. 

   ศ.ปรีชา เถาทอง

  • D. 

   นายองอาจ สาตรพันธุ์

 • 9. 
  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์ คือใคร
  • A. 

   นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

  • B. 

   ศ.ปรีชา เถาทอง

  • C. 

   นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

  • D. 

   นายประยงค์ ชื่นเย็น

 • 10. 
  ค่าตอบแทนที่ศิลปินแห่งชาตินอกจากการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลได้รับเดือนละเท่าไร
  • A. 

   10,000 บาท

  • B. 

   20,000 บาท

  • C. 

   30,000 บาท

  • D. 

   40,000 บาท