ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉ.2 2551

60 | Total Attempts: 19478

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉ.2 2551

ข้อสอบ ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแ ะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 52

  • B. 

   มาตรา 53

  • C. 

   มาตรา 54

  • D. 

   มาตรา 55

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   20 ธันวาคม 2547

  • D. 

   21 ธันวาคม 2547

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   20 ธันวาคม 2547

  • D. 

   21 ธันวาคม 2547

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   4 หมวด 80 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 81 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   9 หมวด 140 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 140 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

 • 6. 
  ตำแหน่งอาจารย์ 3 ที่ครูชอบพูดกัน เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง อยู่ในหมวดใดของพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 5

  • C. 

   หมวด 7

  • D. 

   หมวด 9

 • 7. 
  ผู้รักษาการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 8. 
  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใดตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ข้าราชการครู

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 9. 
  บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ข้าราชการครู

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 10. 
  หน่วยงานการศึกษา หมายถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

  • D. 

   แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของสถานศึกษา ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   ศูนย์เด็กเล็ก

  • D. 

   ศูนย์การเรียน

 • 12. 
  ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

 • 13. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   21 คน

  • B. 

   28 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   39 คน

 • 14. 
  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 • 15. 
  อ.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 9 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 12 คน

 • 16. 
  ใครเป็นประธานใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 17. 
  ใครเป็นประธานใน อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี

  • C. 

   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • D. 

   เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและข้อห้ามของกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • B. 

   เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตแต่พ้นมาแล้ว 2 ปี

  • C. 

   เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ยุติธรรม

  • D. 

   เป้นคุณสมบัติทุกข้อ

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องในกรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • B. 

   กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีประสบการณ์สอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ปี

  • D. 

   กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้ระบุประสบการณ์ในตำแหน่งไว้

 • 21. 
  กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   3 ปี วาระเดียว

  • B. 

   3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

  • C. 

   4 ปี วาระเดียว

  • D. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 22. 
  ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 23. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี

  • C. 

   เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   เป็นคนไร้ความสามารถ

 • 24. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ

  • C. 

   ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 , 10 , 11 หรือ 12

  • D. 

   ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ.ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

  • B. 

   พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

  • C. 

   พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 • 26. 
  ใครมีหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   รอง ผอ.เขต

  • C. 

   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

  • D. 

   หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เขต

 • 27. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

  • B. 

   พิจารณาเสนอความดีความชอบ

  • C. 

   จัดทำมาตรฐานภาระงาน

  • D. 

   รายงานคุณภาพสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 28. 
  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีอายุเท่าใด ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   20 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • 29. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

  • B. 

   ผู้ที่จะรับราชการครูต้องมีสัญชาติไทย

  • C. 

   ผู้พิการสามารถเป็นครูได้

  • D. 

   วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

 • 30. 
  มาตรา 38 ข (2) ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 31. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูชำนาญการพิเศษ

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

  • D. 

   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

 • 32. 
  ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   อาจารย์

  • B. 

   รองผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • C. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • D. 

   ศาสตราจารย์

 • 33. 
  ให้ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   กระทรวง

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 34. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการบรรจุและแต่งตั้ง
  • A. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครู โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูชำนาญการ โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยเลขาธิการ สพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • D. 

   การบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการชำนาญการ โดยเลขาธิการ สพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

 • 35. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   นายรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 36. 
  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งใด เป็นเวลาเท่าใด
  • A. 

   ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 1 ปี

  • B. 

   ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี

  • C. 

   ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • D. 

   ตำแหน่งครู เป็นเวลา 6 เดือน

 • 37. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด
  • A. 

   เงินค่าตอบแทน

  • B. 

   เงินวิทยฐานะ

  • C. 

   เงินประจำตำแหน่ง

  • D. 

   เงินวิทยพัฒน์

 • 38. 
  วินัยตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551มีลักษณะ
  • A. 

   เป็นข้อต้องห้าม

  • B. 

   เป็นข้อปฏิบัติ

  • C. 

   เป็นข้อต้องปฏิบัติ

  • D. 

   เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

 • 39. 
  ถ้าข้าราชการครูเห็นว่าการกระทำหรือคำสั่งของผู้อำนวยการจะทำให้ราชการเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   ทำตามคำสั่ง

  • B. 

   ชี้แจงด้วยวาจาทันที

  • C. 

   บันทึกชี้แจงเสนอความเห็นเป็นหนังสือก่อนในเจ็ดวัน

  • D. 

   บันทึกชี้แจงเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน

 • 40. 
  ผอ.โรงเรียนประเมินชำนาญการพิเศษไม่ผ่านเนื่องจากใช้ให้เพื่อนกันซึ่งเป็นผอ.ทำผลงานให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ทำผิดมาตรา 90 ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551

  • B. 

   ทำผิดมาตรา 91 ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551

  • C. 

   ทำผิดมาตรา 92 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551

  • D. 

   ไม่มีความผิดใด เนื่องจากวานให้ทำในฐานะเพื่อนสนิทไม่ใช่จ้างวานให้ทำ

 • 41. 
  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 42. 
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดและทั้งคู่อยู่ต่างส่วนราชการใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ตามมาตรา 53
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 43. 
  กรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หากมีการลดโทษห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด
  • A. 

   ตัดเงินเดือน

  • B. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ปลดออก

  • D. 

   ไล่ออก

 • 44. 
  ข้าราชการครูถูกให้ออกจากราชการถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน

  • B. 

   ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน

  • C. 

   อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน

  • D. 

   ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน

 • 45. 
  ครูโรงเรียนของท่านขอลาออกไปไปเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันราชภัฎใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 46. 
  ในกรณีผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการสามารถยับยั้งการลาออกของข้าราชการครูได้เท่าไร
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 30 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 90 วัน

 • 47. 
  ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้มีผลเมื่อใด
  • A. 

   วันลาออก

  • B. 

   วันถัดจากวันลาออก

  • C. 

   วันรับทราบคำสั่งอนุมัติ

  • D. 

   วันสมัครรับเลือกตั้ง

 • 48. 
  กรณีครูในโรงเรียนของท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านจะทำอย่างไรประการแรก
  • A. 

   สั่งสอบข้อเท็จจริง

  • B. 

   สั่งสืบสวนข้อเท็จจริง

  • C. 

   ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความยุติธรรม

  • D. 

   สั่งเปลี่ยนตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

 • 49. 
  จากข้อ 48 กรณีไม่มีตำแหน่งว่างให้ทำอย่างไร
  • A. 

   ให้พักราชการ

  • B. 

   ให้ไปช่วยราชการที่ สพท.

  • C. 

   ให้ไปช่วยราชการ โรงเรียนอื่นพลางไปก่อน

  • D. 

   สั่งให้ออกโดยพลัน

 • 50. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   20 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   21 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   20 ธันวาคม 2550

  • D. 

   21 ธันวาคม 2550

 • 51. 
  ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ. ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • B. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  • C. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • D. 

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 • 52. 
  อัตราส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   7 : 7 : 7

  • B. 

   8 : 7 : 6

  • C. 

   9 : 9 : 8

  • D. 

   8 : 9 : 9

 • 53. 
  อัตราส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   2 : 4 : 5

  • B. 

   5 : 4 : 2

  • C. 

   7 : 7 : 7

  • D. 

   6 : 8 : 7

 • 54. 
  ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 ผู้แทนข้าราชการครู จำนวนหกคน ในที่นี้ต้องเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ.จำนวนเท่าไร
  • A. 

   4 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 4 คน

  • C. 

   6 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 6 คน

 • 55. 
  ข้อใด ไม่เป็น อนุกรรมการโดยตำแหน่งตามตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   ผู้แทน ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผู้แทนคุรุสภา

  • C. 

   ผ้แทน อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่งทุกข้อ

 • 56. 
  ตาม  ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งตาม มาตรา 8
  • A. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   รองอธิการบดี

  • D. 

   ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 • 57. 
  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • D. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 • 58. 
  ผู้มีอำนาจพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 59. 
  ข้าราชการครูในโรงเรียนของท่านได้คัดลอกผลงานผู้อื่นส่งในการทำวิทยฐานะเชี่ยวชาญและถูกลงโทษท่านจะแนะนำครูคนดังกล่าวให้ทำอย่างไร
  • A. 

   ทำหนังสือให้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งต่อไปที่เขต

  • B. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ต่อ อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ต่อ ก.ค.ศ.

  • D. 

   ร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน ต่อ ก.ค.ศ.

 • 60. 
  ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551มีทั้งสิ้นกี่มาตรา
  • A. 

   9 มาตรา

  • B. 

   12 มาตรา

  • C. 

   14 มาตรา

  • D. 

   16 มาตรา