ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉ.2 2551

60 | Total Attempts: 20392

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉ.2 2551

ข้อสอบ ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแ ะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 52

  • B. 

   มาตรา 53

  • C. 

   มาตรา 54

  • D. 

   มาตรา 55

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   20 ธันวาคม 2547

  • D. 

   21 ธันวาคม 2547

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   20 ธันวาคม 2547

  • D. 

   21 ธันวาคม 2547

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   4 หมวด 80 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 81 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   9 หมวด 140 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 140 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

 • 6. 
  ตำแหน่งอาจารย์ 3 ที่ครูชอบพูดกัน เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง อยู่ในหมวดใดของพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 5

  • C. 

   หมวด 7

  • D. 

   หมวด 9

 • 7. 
  ผู้รักษาการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 8. 
  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใดตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ข้าราชการครู

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 9. 
  บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ข้าราชการครู

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 10. 
  หน่วยงานการศึกษา หมายถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

  • D. 

   แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของสถานศึกษา ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   ศูนย์เด็กเล็ก

  • D. 

   ศูนย์การเรียน

 • 12. 
  ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

 • 13. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   21 คน

  • B. 

   28 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   39 คน

 • 14. 
  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 • 15. 
  อ.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 9 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 12 คน

 • 16. 
  ใครเป็นประธานใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 17. 
  ใครเป็นประธานใน อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี

  • C. 

   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • D. 

   เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและข้อห้ามของกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • B. 

   เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตแต่พ้นมาแล้ว 2 ปี

  • C. 

   เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ยุติธรรม

  • D. 

   เป้นคุณสมบัติทุกข้อ

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องในกรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • B. 

   กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีประสบการณ์สอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ปี

  • D. 

   กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้ระบุประสบการณ์ในตำแหน่งไว้

 • 21. 
  กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   3 ปี วาระเดียว

  • B. 

   3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

  • C. 

   4 ปี วาระเดียว

  • D. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 22. 
  ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 23. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี

  • C. 

   เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   เป็นคนไร้ความสามารถ

 • 24. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ

  • C. 

   ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 , 10 , 11 หรือ 12

  • D. 

   ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ.ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

  • B. 

   พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

  • C. 

   พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

Back to Top Back to top