ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 4 หลักสูตรแกนกลางฯ 2551

30 | Total Attempts: 19307

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 4 หลักสูตรแกนกลางฯ 2551

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ

  • B. 

   มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ

  • C. 

   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ

  • D. 

   มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ

 • 2. 
  หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   ุ6 ข้อ

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ

  • B. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน

  • C. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้

  • D. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

 • 4. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   มึคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  • B. 

   มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • C. 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

  • D. 

   มีจิตสำนึกใรการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 • 6. 
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
  • A. 

   3 สมรรถนะ

  • B. 

   4 สมรรถนะ

  • C. 

   5 สมรรถนะ

  • D. 

   6 สมรรถนะ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • B. 

   คามสามารถในการคิด

  • C. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • D. 

   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  • E. 

   ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 • 8. 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   6 ข้อ

  • C. 

   8 ข้อ

  • D. 

   10 ข้อ

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   รักชาติ

  • B. 

   ซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   มีวินัย

  • D. 

   ใฝ่เรียนรู้

  • E. 

   มีจิตสาธารณะ

 • 10. 
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 11. 
  ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา

  • C. 

   ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี

  • D. 

   ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 12. 
  การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
  • A. 

   ป.1 ถึง ป.6

  • B. 

   ป.1 ถึง ม.3

  • C. 

   ม.1 ถึง ม.3

  • D. 

   ม.4 ถึง ม.6

 • 13. 
  ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์

  • B. 

   สาระการเรียนรู้ที่ 2

  • C. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2

  • D. 

   ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 2

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

 • 15. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 16. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะคิดอย่งมีวิจารณญาณ คิดสร้าสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
  • A. 

   ก่อนประถม

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 17. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดเน้นการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน สนองความถนัดความสามารถของผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 18. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียน
  • A. 

   ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

  • B. 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  • C. 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

  • D. 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดน้ำหนักเวลาเรียนเป็นหน่วยกิต
  • A. 

   เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  • B. 

   เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  • C. 

   เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  • D. 

   เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 • 20. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกชั้นจัดเท่ากั คอ ปีละ 120 ชั่วโมง

 • 21. 
  ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
  • A. 

   ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

  • B. 

   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด

 • 22. 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   3 ระดับ

  • B. 

   4 ระดับ

  • C. 

   5 ระดับ

  • D. 

   6 ระดับ

 • 23. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ระดับชััั้นเรียน

  • B. 

   ระดับสถานศึกษา

  • C. 

   ระดับเขตการศึกษา

  • D. 

   ระดับชาติ

 • 24. 
  การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ระดับชั้นเรียน

  • B. 

   ระดับสถานศึกษา

  • C. 

   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ระดับชาติ

 • 25. 
  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์?ี่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณ,ักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด
  • A. 

   ระดับชั้นเรียน

  • B. 

   ระดับสถานศึกษา

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษา

  • D. 

   ระดับประถมศึกษา

Back to Top Back to top