ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 2553

13 | Total Attempts: 844

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 2553

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเ ือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บั คับบัญชาลูกเสือ 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2553ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   3 เมษายน 2553

  • B. 

   4 เมษายน 2553

  • C. 

   5 เมษายน 2553

  • D. 

   6 เมษายน 2553

 • 2. 
  ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2553มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   4 เมษายน 2553

  • B. 

   5 เมษายน 2553

  • C. 

   6 เมษายน 2553

  • D. 

   7 เมษายน 2553

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามข้อบังคับนี้
  • A. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

  • B. 

   ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

  • C. 

   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ

  • D. 

   นายหมู่ลูกเสือ

  • E. 

   รองนายหมู่ลูกเสือ

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  • A. 

   เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม

  • B. 

   เป็นผู้มีศาสนา

  • C. 

   เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • D. 

   เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • 5. 
  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ให้แต่งตั้งจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
  • A. 

   ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

  • B. 

   ฺBTC

  • C. 

   ALBT

  • D. 

   ATBL

 • 6. 
  จากข้อ 5 ถ้ายังไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ภายใน 1 ปี

  • C. 

   2 ปี

  • D. 

   ภายใน 3 ปี

 • 7. 
  ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 28 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 25 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 • 8. 
  ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 28 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 25 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 • 9. 
  รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 10. 
  ใครคือผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

  • B. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด

 • 11. 
  ใครคือผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด
  • A. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด

  • B. 

   เลขาธิการลูกเสือจังหวัด

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

 • 12. 
  ใครเป็นผู้เสนอชื่อรองผู้กำกับกองลูกเสือ ตามเขตจังหวัดเพื่อแต่งตั้ง
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับนี้
  • A. 

   ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อยู่ก่อนวันบังคับใช้ของข้อบังคับนี้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อไป

  • B. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ลูกเสือโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ยังไม่มีเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้เข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

  • D. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

  • E. 

   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

Back to Top Back to top