ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 2553

13

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 2553

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 37 ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเ ือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บั คับบัญชาลูกเสือ 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2553ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   3 เมษายน 2553

  • B. 

   4 เมษายน 2553

  • C. 

   5 เมษายน 2553

  • D. 

   6 เมษายน 2553

 • 2. 
  ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2553มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   4 เมษายน 2553

  • B. 

   5 เมษายน 2553

  • C. 

   6 เมษายน 2553

  • D. 

   7 เมษายน 2553

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามข้อบังคับนี้
  • A. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

  • B. 

   ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

  • C. 

   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ

  • D. 

   นายหมู่ลูกเสือ

  • E. 

   รองนายหมู่ลูกเสือ

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  • A. 

   เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม

  • B. 

   เป็นผู้มีศาสนา

  • C. 

   เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • D. 

   เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • 5. 
  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ให้แต่งตั้งจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
  • A. 

   ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

  • B. 

   ฺBTC

  • C. 

   ALBT

  • D. 

   ATBL

 • 6. 
  จากข้อ 5 ถ้ายังไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ภายใน 1 ปี

  • C. 

   2 ปี

  • D. 

   ภายใน 3 ปี

 • 7. 
  ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 28 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 25 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 • 8. 
  ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 28 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 25 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 • 9. 
  รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 23 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 20 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 10. 
  ใครคือผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

  • B. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด

 • 11. 
  ใครคือผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด
  • A. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด

  • B. 

   เลขาธิการลูกเสือจังหวัด

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัด

 • 12. 
  ใครเป็นผู้เสนอชื่อรองผู้กำกับกองลูกเสือ ตามเขตจังหวัดเพื่อแต่งตั้ง
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับนี้
  • A. 

   ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อยู่ก่อนวันบังคับใช้ของข้อบังคับนี้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อไป

  • B. 

   ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ลูกเสือโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ยังไม่มีเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้เข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

  • D. 

   เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

  • E. 

   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ