ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 33 หลักธรรมสำหรับนักบริหารและข้าราชการ

15 | Total Attempts: 2066

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 33 หลักธรรมสำหรับนักบริหารและข้าราชการ

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 33 หลักธรรมสำหรับนักบริหาร ละข้าราชการกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักธรรมของผู้บังคับบัญชา คือข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ไตรสิกขา

 • 2. 
  ไตรสิกขา ประกอบด้วยตามข้อใด
  • A. 

   ศีล สมาธิ ปัญญา

  • B. 

   ศีล สมาธิ หิริโอตัปปะ

  • C. 

   โทสะ โมหะ โลภะ

  • D. 

   ฉัณฑะ วิริยะ จิตตะ

 • 3. 
  การกระทำอันทำให้เสียความเที่ยงธรรมคือหลักธรรมข้อใด
  • A. 

   นิวรณ์

  • B. 

   อคติ 4

  • C. 

   อคุณธรรม

  • D. 

   อธรรม

 • 4. 
  หลักธรรมข้อใดที่ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ทุกคนควรมีและปฏิบัติ
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ทศพิธราชธรรม

 • 5. 
  หลักธรรมในข้อใดที่ถือให้เกิดความสำเร็จ
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ทศพิธราชธรรม

  • E. 

   ไตรสิกขา

 • 6. 
  หลักธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์ คือข้อใดโดยตรง
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ทศพิธราชธรรม

 • 7. 
  ธรรมทำให้งามคือข้อใด
  • A. 

   ขันติ

  • B. 

   โสรัจจะ

  • C. 

   ขันติ โสรัจจะ

  • D. 

   ขันติ ทมะ

 • 8. 
  ธรรมที่ช่วยคุ้มครองโลก คือข้อใด
  • A. 

   หิริ

  • B. 

   โอตัปปะ

  • C. 

   หิริ โอตัปปะ

  • D. 

   ขันติ โสรัจจะ

 • 9. 
  หลักธรรมของผู้ครองเรือนพึงยึดถือปฏิบัติ  มี 4 ประการคือข้อใด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   คหบดีธรรม 4

 • 10. 
  หลักธรรมอันเป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหารบ้านเมืองให้ดำเนินไปด้วยดี 4 ประการ คือข้อใด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   คหบดีธรรม 4

  • D. 

   ราชสังคหวัตถุ 4

  • E. 

   อิทธิบาท 4

 • 11. 
  รากเหง้าของความชั่ว คือข้อใด
  • A. 

   นิวรณ์ 5

  • B. 

   อธรรม

  • C. 

   อกุศลมูล 3

  • D. 

   อกุศลมูล 4

 • 12. 
  หลักธรรมอันเป็นของคนดีหรือผู้ประพฤติชอบ คือข้อใด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สัปปุริสธรรม 7

  • D. 

   อกุศลมูล 3

 • 13. 
  นักบริหารหรือผู้นำมักจะประสบปัญหาหรือร้องเรียนขอความเป็นธรรมอยู่เป็นประจำ หลักตัดสินความเพื่อให้เกิดความคือข้อใด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อกุศลมูล 3

  • C. 

   สัปปุริสธรรม 7

  • D. 

   ยุติธรรม 5

 • 14. 
  เครื่องสนับสนุนให้กาย (มือ) สะอะอาด เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ศีล

  • B. 

   สมาธิ

  • C. 

   ปัญญา

  • D. 

   โทสะ

 • 15. 
  พุทธสุภาษิตที่ว่า “ ธัมโม  หเว รักขติ  ธัมมจาริง” หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ

  • B. 

   ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  • C. 

   ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม

  • D. 

   ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ