ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

10 | Total Attempts: 805

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   16 ธันวาคม 2553

  • B. 

   17 ธันวาคม 2553

  • C. 

   18 ธันวาคม 2553

  • D. 

   19 ธันวาคม 2553

 • 2. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 บังคับใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   10 ธันวาคม 2551

  • B. 

   11 ธันวาคม 2551

  • C. 

   12 ธันวาคม 2551

  • D. 

   13 ธันวาคม 2551

 • 3. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มีกรามาตรา
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   6 มาตรา

  • D. 

   9 มาตรา

 • 4. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  ยกเลิกบัญฃีอัตราค่าเช่าบ้านราชการหมายเลขใด
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 5. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีปะจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 6. 
  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชกร อัตราค่าเช้าบ้านต่อเดือนต่ำสุดคือข้อใด
  • A. 

   800 บาท

  • B. 

   1250 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   3500 บาท

 • 7. 
  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชกร อัตราค่าเช้าบ้านต่อเดือนสูงสุดคือข้อใด
  • A. 

   3000 บาท

  • B. 

   3500 บาท

  • C. 

   4000 บาท

  • D. 

   4500 บาท

 • 8. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่เกินเดือนละกี่บาท
  • A. 

   1250 บาท

  • B. 

   2400 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   3500 บาท

 • 9. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่เกินเดือนละกี่บาท
  • A. 

   1250 บาท

  • B. 

   3000 บาท

  • C. 

   3500 บาท

  • D. 

   4000 บาท

 • 10. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทงคุณวุฒิ ได้รับเท่ากับระดับใดของประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติการ

  • B. 

   ชำนาญการ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ

  • E. 

   ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ

Back to Top Back to top