ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

10

Settings
Please wait...
ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ขอสอบกฎหมาย ชุดที่ 31 พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   16 ธันวาคม 2553

  • B. 

   17 ธันวาคม 2553

  • C. 

   18 ธันวาคม 2553

  • D. 

   19 ธันวาคม 2553

 • 2. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 บังคับใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   10 ธันวาคม 2551

  • B. 

   11 ธันวาคม 2551

  • C. 

   12 ธันวาคม 2551

  • D. 

   13 ธันวาคม 2551

 • 3. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มีกรามาตรา
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   6 มาตรา

  • D. 

   9 มาตรา

 • 4. 
  พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  ยกเลิกบัญฃีอัตราค่าเช่าบ้านราชการหมายเลขใด
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 5. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรฏ.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีปะจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 6. 
  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชกร อัตราค่าเช้าบ้านต่อเดือนต่ำสุดคือข้อใด
  • A. 

   800 บาท

  • B. 

   1250 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   3500 บาท

 • 7. 
  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชกร อัตราค่าเช้าบ้านต่อเดือนสูงสุดคือข้อใด
  • A. 

   3000 บาท

  • B. 

   3500 บาท

  • C. 

   4000 บาท

  • D. 

   4500 บาท

 • 8. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่เกินเดือนละกี่บาท
  • A. 

   1250 บาท

  • B. 

   2400 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   3500 บาท

 • 9. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่เกินเดือนละกี่บาท
  • A. 

   1250 บาท

  • B. 

   3000 บาท

  • C. 

   3500 บาท

  • D. 

   4000 บาท

 • 10. 
  อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทงคุณวุฒิ ได้รับเท่ากับระดับใดของประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติการ

  • B. 

   ชำนาญการ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ

  • E. 

   ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ