ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.2546
40
ข้อสอบ ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ