ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.2546

40 | Total Attempts: 19553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.2546

ข้อสอบ ชุดที่ 3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการก ะทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เกิดจากหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   หมวด 4

  • B. 

   หมวด 5

  • C. 

   หมวด 6

  • D. 

   หมวด 7

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   5 กรกฎาคม 2546

  • B. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • C. 

   7 กรกฎาคม 2546

  • D. 

   8 กรกฎาคม 2546

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บังคับใช้วันใด
  • A. 

   5 กรกฎาคม 2546

  • B. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • C. 

   7 กรกฎาคม 2546

  • D. 

   8 กรกฎาคม 2546

 • 4. 
  ผู้ใดรับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • D. 

   นายวิษณุ เครืองาม

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   4 หมวด 80 มาตรา

  • B. 

   4 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   5 หมวด 80 มาตรา

  • D. 

   5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

 • 6. 
  ผู้ใดรักษาการฯ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 7. 
  การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นกี่ส่วน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ส่วนกลาง

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

  • D. 

   สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

 • 9. 
  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ คำนึงถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ประสบการณ์

  • B. 

   วุฒิการศึกษา

  • C. 

   มาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   คุณภาพของงาน

 • 10. 
  ข้อใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • C. 

   สำนักงานเชขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 11. 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   กฏกระทรวง

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 12. 
  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 12 พรบ.นี้คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ.

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 13. 
  สภาการศึกษา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   28

  • B. 

   32

  • C. 

   39

  • D. 

   59

  • E. 

   60

 • 14. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 15. 
  ตามมาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่คน
  • A. 

   27 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 27 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 17 คน

 • 16. 
  ใครทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานและจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   กพฐ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ส.ก.ส.ค.

 • 17. 
  ใครเป็นผู้บังคับบัญชารองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง
  • A. 

   รัฐมนตรีช่วย

  • B. 

   ที่ปรึกษารัฐมนตรี

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 • 18. 
  ใครทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 19. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาข้อใดที่ไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
  • A. 

   การศึกษาระกับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   การอาชีวศึกษา

  • D. 

   การศึกษาอุดมศึกษา

 • 20. 
  ใครมีอำนาจในการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาตามพรบ.นี้
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา

  • C. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการการสภาการศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • E. 

   เลขาธิการ สพฐ. โดยคำยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 21. 
  ปัจจุบัน สพฐ. ประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น
  • A. 

   182 เขต

  • B. 

   183 เขต

  • C. 

   184 เขต

  • D. 

   185 เขต

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   สพท.

  • B. 

   รร.

  • C. 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ข้อ ก ถูก ข้อ ข และ ค ผิด

 • 23. 
  เมื่อไหร่ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาจะสิ้นสุดลง
  • A. 

   ถูกพักใช้ใบอนุญาต

  • B. 

   ไม่มีครูเหลืออยู่

  • C. 

   ยุบสถานศึกษา

  • D. 

   ยุบเลิกสถานศึกษา

 • 24. 
  การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องทำอย่างไร
  • A. 

   ประกาศกระทรวง

  • B. 

   กฏกระทรวง

  • C. 

   ประกาศ สพท.

  • D. 

   ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 25. 
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คนตาม พรบ.นี้
  • A. 

   14 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   16 คน

  • D. 

   17 คน

Back to Top Back to top