ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3 ชุด 3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี Sp2

30 | Total Attempts: 3047

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3 ชุด 3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี Sp2

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3  ชุด  3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี SP2 กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug-Free

 • 2. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามสโลแกน 3 ดี
  • A. 

   ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเป็นไทย คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด

  • B. 

   ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด

  • C. 

   ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด

  • D. 

   ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเป็นไทย คุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด

 • 3. 
  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี อยู่ในข้อใดของ 3 ดี
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug-Free

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
  • A. 

   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี

  • B. 

   มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และคุณลักษณะ 3 ดีแก่ผู้เรียน

  • C. 

   จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานให้เป็นแบบอย่างที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

  • D. 

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • 5. 
  ตัวชี้วัดและเป้าหมายของนโยบาย 3ดี ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี ร้อยละ 80

  • B. 

   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้และปฏิบัติตาม เกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี ร้อยละ 80

  • C. 

   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 ดีร้อยละ 100

  • D. 

   จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน คุณภาพระดับ 3 ดี ร้อยละ 100

 • 6. 
  ข้อใด คือ มิติที่มุ่งเน้นในโรงเรียนดีใกล้บ้าน
  • A. 

   ด้านคุณภาพและผลลัพธ์

  • B. 

   ด้านคุณภาพและผลผลิต

  • C. 

   ด้านคุณภาพและการมีส่วนร่วม

  • D. 

   ด้านคุณภาพและปริมาณ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เงื่อนไขโรงเรียน 3 ดี ประจำตำบล
  • A. 

   มีครูและผู้บริหารดี

  • B. 

   มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

  • C. 

   คืนครูสู่ห้องเรียน โดยการจัดสรรตำแหน่งครูเพื่อลดภาระงานครูผู้สอนลง

  • D. 

   คืนตำแหน่งนักการภารโรง เน้นให้โรงเรียนจ้างเองในวงเงิน 5000 บาทต่อเดือน

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราส่วนที่มุ่งเน้นให้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ
  • A. 

   60 : 50

  • B. 

   60 : 40

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   50 : 50

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 4 ใหม่
  • A. 

   พัฒนาครูยุคใหม่

  • B. 

   พัฒนาคนไทยยุคใหม่

  • C. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • D. 

   การบริหารจัดการจัดการแบบใหม่

 • 10. 
  การแยกบัญชีเงินเดือนและเงินวิทยฐานของครูและบุคลากรออกจากกันเป็นมาตรการข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพครูยุุคใหม่

  • C. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • D. 

   การบริหารจัดการจัดการแบบใหม่

 • 11. 
  การรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เป็นมาตรการหลักข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • D. 

   การบริหารจัดการแบบใหม่

 • 12. 
  Area Based เกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   การพัฒนาครูยุคใหม่

  • C. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • D. 

   การบริหารจัดการแบบใหม่

 • 13. 
  การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอย่างมีคุณภาพเกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • D. 

   การบริหารจัดการแบบใหม่

 • 14. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษา 5 ฟรี
  • A. 

   เรียนฟรี

  • B. 

   ติวฟรี

  • C. 

   นมฟรี

  • D. 

   ผู้พิการฟรี

  • E. 

   ผู้ด้อยโอกาสฟรี

 • 15. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการในทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ค่าเล่าเรียน

  • B. 

   หนังสือเรียน

  • C. 

   อุปกรณ์การเรียน

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้เรียน

 • 16. 
  Tutor Channel เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   เรียนฟรี

  • B. 

   ติวฟรี

  • C. 

   นมฟรี

  • D. 

   เด็กด้อยโอกาส

 • 17. 
  เด็กชั้นใดได้ดื่มนมโรงเรียนฟรีตามโครงการ 5 ฟรี
  • A. 

   อนุบาล-ป.4

  • B. 

   อนุบาล-ป.5

  • C. 

   อนุบาล-ป.6

  • D. 

   อนุบาล-ม.1

 • 18. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอาหารกลางวันฟรี
  • A. 

   อุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนอนุบาลถึงชั้น ม.3

  • B. 

   ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป รัฐบาลอุดหนุนอาหารกลางวันเป็น 100 %

  • C. 

   เพิ่มหัวเฉลี่ยต่อคนเป็น 13 บาทต่อคนต่อวัน

  • D. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 • 19. 
  ตามนโยบาย 5 ฟรี ผู้พิการสามารถได้รับการศึกษาฟรีจากระดับใดบ้าง
  • A. 

   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • B. 

   อนุบาลถึงปริญญาตรี

  • C. 

   อนุบาลถึงปริญญาโท

  • D. 

   อนุบาลถึงปริญญาเอก

 • 20. 
  สพฐ.รับงบประมาณวงเงิน ตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 วงเงินรวมเท่าใด
  • A. 

   63,568.0530 ล้านบาท

  • B. 

   63,856.0350 ล้านบาท

  • C. 

   63,685.0530 ล้านบาท

  • D. 

   63,856.0530 ล้านบาท

 • 21. 
  จากข้อ 20 ผ่านความเห็นชอบแล้วกี่โครงการ
  • A. 

   12 โครงการ

  • B. 

   13 โครงการ

  • C. 

   14 โครงการ

  • D. 

   15 โครงการ

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   แผนงานยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ ประเภทที่ 1 จำนวน 7 โครงการ

  • B. 

   แผนงานยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ ประเภทที่ 1 จำนวน 8 โครงการ

  • C. 

   แผนงานยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ ประเภทที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

  • D. 

   แผนงานยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ ประเภทที่ 2 จำนวน 7 โครงการ

 • 23. 
  หมวดเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นอัตราส่วนร้อยละมากที่สุดตาม SP2 คือข้อใด
  • A. 

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

  • B. 

   ค่าครุภัณฑ์

  • C. 

   เงินอุดหนุน

  • D. 

   รายจ่ายอื่น

 • 24. 
  ข้อใดไม่อยู่ในแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเภทที่ 1
  • A. 

   Education Hub

  • B. 

   ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • C. 

   พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

  • D. 

   อุปกรณ์ดาวเทียม 1,000 ชุด

 • 25. 
  World Class คืออะไร
  • A. 

   โรงเรียนดีระดับประเทศ

  • B. 

   โรงเรียนดีระดับจังหวัด

  • C. 

   โรงเรียนดีระดับอำเภอ

  • D. 

   โรงเรียนดีระดับตำบล

Back to Top Back to top