ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547

15 | Total Attempts: 4365

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   21 ธันวาคม 2547

  • B. 

   22 ธันวาคม 2547

  • C. 

   23 ธันวาคม 2547

  • D. 

   24 ธันวาคม 2547

 • 2. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   วันเดียวกับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ครบกำหนดเก้าสิบวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   ครบกำหนร้อยแปดสิบวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  กงช.คืออะไร
  • A. 

   คณะกรรมการการเงินแห่งชาติ

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

  • C. 

   คณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

  • D. 

   คณะกรรมการพิจารณษเงินเดือนข้าราชการแห่งชาติ

 • 4. 
  กงช. มีกี่คน
  • A. 

   11 คน

  • B. 

   12 คน

  • C. 

   13 คน

  • D. 

   14 คน

 • 5. 
  ใครเป็นประธาน กงช.
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   เงินวิทยะฐานะถือเป็นเงินเดือน

  • B. 

   เงินประจำตำแหน่งถือเป็นเงินเดือน

  • C. 

   เงินค่าตอบแทนถือเป็นเงินเดือน

  • D. 

   เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือน

 • 7. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับครูชำนาญการคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

 • 8. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,00 บาท

 • 9. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

 • 10. 
  เงินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

  • E. 

   ผิดทุกข้อ

 • 11. 
  การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้ปรับขึ้นเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของอัตราที่บังคับใช้อยู่
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 12. 
  การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ให้กระทำโดยตราเป็น
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ 2547
  • A. 

   การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้ปรับขึ้นในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

  • B. 

   เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

  • C. 

   การปรับขึ้นอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   หากมีการปรับอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามประกาศแนบท้ายบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ครูผู้ช่วย ต่ำสุด 7,960 บาท สูงสุด 15,410 บาท

  • B. 

   อันดับ คศ.1 ต่ำสุด 10,920 บาท สูงสุด 25,180 บาท

  • C. 

   อันดับ คศ.2 ต่ำสุด 14,180 บาท สูงสุด 30,710 บาท

  • D. 

   อันดับ คศ.3 ต่ำสุด 17,310 บาท สูงสุด 43,440 บาท

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เงินวิทยฐานะไม่ถือเป็นเงินเดือน

  • B. 

   เงินค่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ 9,900 บาท

  • C. 

   ข้าราชการครูได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญเมื่อสอบได้เป็นผอ.เขตต้องยื่นประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญด้านที่ 1 และ 2 ใหม่

  • D. 

   เงินค่าวิทยฐานะศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คือ 9,900 บาท

Back to Top Back to top