ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547

15

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 29 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   21 ธันวาคม 2547

  • B. 

   22 ธันวาคม 2547

  • C. 

   23 ธันวาคม 2547

  • D. 

   24 ธันวาคม 2547

 • 2. 
  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   วันเดียวกับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ครบกำหนดเก้าสิบวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   ครบกำหนร้อยแปดสิบวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  กงช.คืออะไร
  • A. 

   คณะกรรมการการเงินแห่งชาติ

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

  • C. 

   คณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

  • D. 

   คณะกรรมการพิจารณษเงินเดือนข้าราชการแห่งชาติ

 • 4. 
  กงช. มีกี่คน
  • A. 

   11 คน

  • B. 

   12 คน

  • C. 

   13 คน

  • D. 

   14 คน

 • 5. 
  ใครเป็นประธาน กงช.
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   เงินวิทยะฐานะถือเป็นเงินเดือน

  • B. 

   เงินประจำตำแหน่งถือเป็นเงินเดือน

  • C. 

   เงินค่าตอบแทนถือเป็นเงินเดือน

  • D. 

   เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือน

 • 7. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับครูชำนาญการคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

 • 8. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,00 บาท

 • 9. 
  เงินวิทยฐานะสำหรับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

 • 10. 
  เงินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   5,600 บาท

  • C. 

   9,900 บาท

  • D. 

   13,000 บาท

  • E. 

   ผิดทุกข้อ

 • 11. 
  การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้ปรับขึ้นเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของอัตราที่บังคับใช้อยู่
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 12. 
  การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ให้กระทำโดยตราเป็น
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ 2547
  • A. 

   การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้ปรับขึ้นในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

  • B. 

   เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

  • C. 

   การปรับขึ้นอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   หากมีการปรับอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามประกาศแนบท้ายบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ครูผู้ช่วย ต่ำสุด 7,960 บาท สูงสุด 15,410 บาท

  • B. 

   อันดับ คศ.1 ต่ำสุด 10,920 บาท สูงสุด 25,180 บาท

  • C. 

   อันดับ คศ.2 ต่ำสุด 14,180 บาท สูงสุด 30,710 บาท

  • D. 

   อันดับ คศ.3 ต่ำสุด 17,310 บาท สูงสุด 43,440 บาท

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เงินวิทยฐานะไม่ถือเป็นเงินเดือน

  • B. 

   เงินค่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ 9,900 บาท

  • C. 

   ข้าราชการครูได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญเมื่อสอบได้เป็นผอ.เขตต้องยื่นประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญด้านที่ 1 และ 2 ใหม่

  • D. 

   เงินค่าวิทยฐานะศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คือ 9,900 บาท