ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 25 รวมระเบียบชุดที่ 11

13 | Total Attempts: 2208

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 25 รวมระเบียบชุดที่ 11

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 25 รวมระเบียบชุดที่ 11-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการปฏฺบัติของผู้ ข้าสอบ พ.ศ.2548-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการปฏฺบัติของผู้ ำกับการสอบ พ.ศ.2548-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุ มทนา พ.ศ.2547-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ ละการให้ข่าวสารราชการ พ.ศ.2548-ระเบียบว่าด้วยการรักษาค ามลับของทางราชการ พ.ศ.2544-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการให้และรับของข วัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544


Questions and Answers
 • 1. 
  ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้วกี่นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้นสำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน
  • A. 

   5 นาที

  • B. 

   10 นาที

  • C. 

   15 นาที

  • D. 

   20 นาที

 • 2. 
  ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลากี่นาทีหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
  • A. 

   15 นาที

  • B. 

   20 นาที

  • C. 

   25 นาที

  • D. 

   30 นาที

 • 3. 
  ผู้กำกับการสอบ มีความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ ละเว้น หรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏฺบัติตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในการสอบถือว่าเป็นการประพฤติผิดสถานใด
  • A. 

   ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

  • B. 

   ผิดวินัยร้ายแรง

  • C. 

   ปลดออก

  • D. 

   ไล่ออก

 • 4. 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับการขอบคุณหรืออนุโมทนากี่บาท
  • A. 

   ไม่ถึงห้าล้านบาท

  • B. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท

  • C. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป

  • D. 

   ต่ำกว่าห้าล้านบาท

 • 5. 
  รมต.ศธ สำหรับการขอบคุณหรืออนุโมทนากี่บาท
  • A. 

   ไม่ถึงห้าล้านบาท

  • B. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท

  • C. 

   ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

  • D. 

   มากกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป

 • 6. 
  การบริจาคตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • A. 

   1 ล้านบาท

  • B. 

   2 ล้านบาท

  • C. 

   3 ล้านบาท

  • D. 

   4 ล้านบาท

 • 7. 
  การบริจาครายเดียวหรือหลายรายรวมกันตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงขอพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเกียรติแก่สถานที่ได้
  • A. 

   1 ล้านบาท

  • B. 

   3 ล้านบาท

  • C. 

   5 ล้านบาท

  • D. 

   7 ล้านบาท

 • 8. 
  ใครมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือให้ข่าวสารราชการตามระเบียบ พ.ศ.2548
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 9. 
  ความลับของข้อมูลข่าวสารมีกี่ชั้น
  • A. 

   1 ชั้น

  • B. 

   2 ชั้น

  • C. 

   3 ชั้น

  • D. 

   4 ชั้น

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นความลับของข้อมูลสารลับ
  • A. 

   CONFIDENTIAL

  • B. 

   SECRET

  • C. 

   TOP SECRET

  • D. 

   FINISH CONFIDENTIAL

 • 11. 
  การประทับตราชั้นความลับที่เป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
  • A. 

   ตรงกลางด้านบนของกระดาษ

  • B. 

   ตรงกลางด้านล่างของกระดาษ

  • C. 

   ตรงกลางด้านบนและล่างของกระดาษ

  • D. 

   มุมบนขวาของกระดาษ

 • 12. 
  กรณีเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกทุกประเภทให้แสดงความลับไว้ที่ส่วนใด
  • A. 

   ตอนต้นฟิลม์

  • B. 

   ตอนปลายฟิลม์

  • C. 

   ตอนกลางฟิลม์

  • D. 

   ตอนต้นและท้ายฟิลม์

 • 13. 
  ข้าราชการจะรับของขวัญที่มีผู้มอบให้เกินกี่บาทไม่ได้
  • A. 

   1,000 บาท

  • B. 

   2,000 บาท

  • C. 

   3,000 บาท

  • D. 

   4,000 บาท

Back to Top Back to top